Życzenia Biskupa Łowickiego na Boże Narodzenie i Nowy Rok 2010

26 GRUDNIA 2009
admin
Łowicz, Boże Narodzenie 2009 r.

L.dz. 3833/2009

„Bądźmy świadkami Miłości”
Życzenia Biskupa Łowickiego na Boże Narodzenie i Nowy Rok 2010

Bracia w Kapłaństwie,
Drodzy Siostry i Bracia w Chrystusie,

Z radością wchodzimy w czas Bożego Narodzenia. Kolejne dni uświadamiają nam nasze przemijanie, ale i trwanie. W roku liturgicznym stajemy przed prawdą o Bogu, który jest pośród nas, aby nas zbawić. Świętowanie nie jest nigdy okazją do bezczynności, ale pozwala nam lepiej zobaczyć, że człowiek nie został stworzony do trudu i smutku, ale do czynienia dobra i zdobywania świętości.

1.    Czas Adwentu

Mijający Adwent przypomniał nam, że Jezus przyszedł i nieustannie przychodzi, aby objawić chwałę, miłość i zbawczą wolę Boga Ojca. Nasze zbawienie jest blisko, my zaś w oczekiwaniu na bycie z Bogiem – mamy stawać się coraz doskonalszymi. Ta doskonałość to inne imię świętości, która staje się radością wypełnionej tęsknoty, bo przyszedł Wyczekiwany.
Zjednoczenie z Bogiem rodzi miłość. W tej miłości Bóg i człowiek pozostają sobą, a jednocześnie stają się jednością: „Ten zaś, kto się łączy z Panem, jest z nim jednym duchem” (1 Kor 6,17). Sam Jezus jest oczekiwanym Oblubieńcem (por. Mt 9,15; Mk 2,19; Łk 5,35-36). Warto pytać się, czy w minionym już Adwencie rozpalił się entuzjazm naszej wiary, nadziei i miłości.

2.    Jezus Chrystus -Wcielona Miłość Boga

Nowy Testament niesie nam orędzie o Jezusie Chrystusie, który jako Słowo stał się ciałem, ucieleśnionym znakiem Bożej miłości (por. 1 J 4,9). To w darze Syna zesłanego na świat z miłości otrzymaliśmy dar życia (por. 1 J 4,9; J 14,9). Bóg pozwolił nam w Nowonarodzonym odczuć swoją miłość. On chce, aby ta miłość była pomiędzy wszystkimi ludźmi.
Oto przyszedł Zbawiciel – nauczyciel miłości i miłości pełen, On wypełnia na ziemi swoje słowo i poucza, że w podwójnym przykazaniu miłości jest zawarta cała nauka Starego i Nowego Przymierza. Miłość Boga to przyjmowanie do codziennego życia naszych bliźnich. Betlejem i Nazaret mogą być dla nas żywą szkołą miłości. Ona ma sięgać tak w życie małżeńskie, jaki i rodzinne, w troskę o potrzebujących, jaki i w szacunek dla ludzkiej pracy. Boży dar miłości ma promieniować w świadectwie wiary na każdy obszar życia osobistego i społecznego.

3.    Imię Wcielonej Miłości

Oto w Betlejem narodziło się Dziecię o imieniu Jezus. Sama Maryja słyszała od Bożego posłańca: „Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus” (Łk 1,31). Jezus przyszedł na świat, aby zwiastować Boże zbawienie. On przeszedł, aby zbawić człowieka i świat.
Imię Jezusa uzdrawia chorych, pociesza strapionych, głosi miłosierdzie i wskrzesza umarłych. W imię Chrystusa ludzie wiary wolą raczej oddać życie, aby inni poznali prawdę, aby „wszelki język wyznał, że Jezus Chrystus jest Panem ku chwale Boga Ojca” (Flp 2,9-11).

4.    Naśladować Miłość i nieść ją w rodzinne życie

Być chrześcijaninem znaczy nieść w sercu imię Jezusa i wzywać Go każdego dnia. On narodził się po to, aby nas zbawić, aby wydać samego siebie za nas. Być chrześcijaninem oznacza niesienie w sercu imienia Jezus. Z tym związane jest wzywanie jego Imienia. Jezus daje nam życie, „aby odkupić nas od wszelkiej nieprawości” (Tt 2,14).
Fundamentem rodziny jest małżeństwo chrześcijańskie wpisane w sakramentalny dar, jako „znak Bożej miłości”. W życiu małżeńskim odbija się doskonały blask miłości Boga do ludzi. Dlatego św. Paweł mówi: „Jako wybrańcy Boży – święci i umiłowani – obleczcie się w serdeczne współczucie, w dobroć, pokorę, cichość, cierpliwość (…). Na to zaś wszystko przywdziejcie miłość, która jest spoiwem doskonałości” (Kol 3,12.14).

Drodzy Siostry i Bracia,

Święta Bożego Narodzenia uświadamiają nam prawdę Jezusa Chrystusa – wcielonej miłości Boga. Bowiem „w tym objawiła się miłość Boga ku nam, że zesłał Syna swego Jednorodzonego na świat” (1 J 4,9). Dzisiaj przeżywamy tę tajemnicę. Niech radość tych dni będzie w naszych sercach, domach i rodzinach. Betlejemskie Dziecię prosimy o Jego błogosławieństwo. Niech On będzie pomiędzy nami, niech uczy nas wzajemnej odpowiedzialności i wspomagania się, niech On błogosławi nam, naszym rodzinom i naszej Ojczyźnie, niech uczy nas być „Świadkami Miłości”.
Na radość Świąt Bożego Narodzenia z serca błogosławię:
W Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego
Andrzej F. Dziuba
Biskup Łowicki


Podobne