Osoby w strukturze

 • Uprzejmie Państwa informujemy, że Diecezja Łowicka mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, posiada system ochrony danych, który działa na podstawie wdrożonej polityki bezpieczeństwa danych osobowych oraz procedur.
 • Przetwarzanie danych osobowych w Diecezji Łowickiej, w ramach i zgodnie z działaniem Kościoła katolickiego i jego struktur, opiera się na przepisach Dekretu KEP z dnia 13 marca 2018r., które zostały dostosowane do standardów unijnego rozporządzenia, na podstawie art. 91 RODO, z uwzględnieniem Kodeksu prawa kanonicznego oraz prawa partykularnego. Działalność nie statutowa (pozakościelna) jest regulowana RODO oraz przepisami prawa powszechnie obowiązującego.
Ochrona danych osobowych w Diecezji Łowickiej
 • Inspektor Ochrony Danych, e-mail: iod@lowicka.eu
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) w art. 91 ust 1 oraz 2 wskazuje warunki zastosowania Rozporządzenia w Kościołach i związkach wyznaniowych.
 • Kościół katolicki w swoich działaniach statutowych, na podstawie w/w artykułu jest wyłączony spod regulacji Rozporządzenia.
 • Po uzyskaniu specjalnego zezwolenia Stolicy Apostolskiej z dnia 3 czerwca 2017 r. dotychczas istniejący własny system ochrony danych, zawarty w Kodeksie prawa kanonicznego z 1983 r. oraz w prawie partykularnym, Kościół katolicki dostosował do RODO poprzez Dekret ogólny w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydany przez Konferencję Episkopatu Polski z dnia 13 mara 2018 r. podczas 378 Zebrania Plenarnego w Warszawie, na podstawie kan. 455 Kodeksu Prawa Kanonicznego, w związku z art. 18 Statutu KEP.
Organ nadzoru Kościelny Inspektor Danych 
 • adres e-mail: kiod@episkopat.pl;
 • adres pocztowy: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa.
Obowiązujące przepisy prawne ochrony danych osobowych
 • DEKRET- Dekret ogólny w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydany przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r.
 • KPK z 1983 r. – Kodeks Prawa Kanonicznego z 1983 r.
 • RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych).
 • U.O.D. – Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000 z późn. zm.).