Kalendarium

Wszystkie
Ogólnopolskie
Spotkania
Diecezjalne
stycznia 2024
6
Uroczystość Objawienia Pańskiego
Ogólnopolskie
Dzień modlitw w intencji misji
Ogólnopolskie
Światowy Dzień Papieskiego Dzieła Misyjnego Dzieci
Ogólnopolskie
Uroczyste zakończenie inicjatywy Kolędników Misyjnych
Ogólnopolskie
Święto Epifanii w Kościele Greckokatolickim powiązane z obrzędem poświęcenia wody na pamiątkę chrztu Chrystusa w Jordanie. Centralne uroczystości religijne tradycyjnie odbędą się w Przemyślu.
Ogólnopolskie
9
Bł. Pauliny Jaricot, założycielki Papieskiego Dzieła Rozkrzewiania Wiary i Żywego Różańca
Ogólnopolskie
13
Uroczystość wręczenia wyróżnień Benemerenti Ordynariatu Polowego (katedra polowa Wojska Polskiego)
Ogólnopolskie
16
Bł. Pawła Manny, założyciela Papieskiej Unii Misyjnej
Ogólnopolskie
17
Dzień Judaizmu w Kościele katolickim w Polsce
Ogólnopolskie
18
Tydzień modlitw o jedność chrześcijan

Data zakończenia: 25-01
Ogólnopolskie
21
Niedziela Słowa Bożego
Ogólnopolskie
25
Jubileusz 40-lecia Centrum Formacji Misyjnej
Ogólnopolskie
26
Dzień Islamu w Kościele katolickim w Polsce
Ogólnopolskie
29
Rada Krajowa PDM w Płocku

Data zakończenia: 31-01
Ogólnopolskie
lutego 2024
2
Światowy Dzień Życia Konsekrowanego we wszystkich polskich katedrach. Ogólnopolska zbiórka pieniężna do puszek na potrzeby zakonów klauzurowych

List Przewodniczącego Komisji ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego na Dzień Życia Konsekrowanego 02.02.2024 r.

 

 Obecni w Kościele – konsekrowani są pośród nas

W Święto Ofiarowania Pańskiego jesteśmy zaproszeni przez Świętą Rodzinę, by wejść do wnętrza Świątyni i ponownie zawierzyć swoje życie Panu Bogu. Józef i Maryja przychodzą do Świątyni, by wypełnić Prawo Starego Testamentu. Wszystko, co czynią, jest nie tylko wypełnieniem obowiązku, ale i wyrazem głębokiego zaufania wobec Boga. Dzięki Ich wierności to, co stare jest zapowiedzią NOWEGO i staje się darem dla Kościoła. Oto według proroctwa Symeona, TEN, którego przyniesiono do Świątyni jest ŚWIATŁEM na oświecenie dla pogan i chwałą Ludu Bożego (por. Łk 2,32).

Jezus, Słowo Wcielone, Światłość Świata przyszedł do swoich, lecz swoi Go nie przyjęli. Tym jednak, którzy Go przyjęli dał moc, aby się stali dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w imię Jego – którzy ani z krwi, ani z żądzy ciała, ani z woli męża, ale z Boga się narodzili (por. J 1,9-12). Te słowa w naturalny sposób kierują naszą uwagę ku sakramentowi chrztu świętego, podczas którego staliśmy się dziećmi Boga i zostaliśmy włączeni we wspólnotę Ludu Bożego. I tu rodzi się pytanie: czy zdajemy sobie sprawę z tego, jak wielkim darem jest ten sakrament? Chrzest – to Bóg, który do nas przychodzi, oczyszcza, leczy nasze serca, czyni nas swoimi dziećmi na zawsze, swoim ludem, swoją rodziną, dziedzicami raju (Franciszek, Anioł Pański, 7.01.2024). Dzisiejsza uroczystość zaprasza nas byśmy z nową gorliwością odkryli znaczenie przyrzeczeń chrzcielnych i wiernie je wypełniali w naszej  codzienności.

Święto Ofiarowania Pańskiego, to dzień, w którym razem dziękujemy Bogu za instytuty zakonne, kontemplacyjne,  prowadzące dzieła apostolskie, oraz za stowarzyszenia życia apostolskiego, za instytuty świeckie i za indywidualne formy życia konsekrowanego (Vita Consecrata 2). Ich członkowie składają Bogu swoje życie w ofierze, aby oddać się Jemu niepodzielnym sercem, dzięki czemu stają się całkowitym darem dla każdego człowieka, dla Kościoła i dla świata. Osoby konsekrowane, naśladując Jezusa czystego, ubogiego i posłusznego, są świadkami Jego obecności pośród nas. Realizując wiernie swoje powołanie, czynią wszystko, by Bóg był bardziej znany i kochany – uczestniczą w ten sposób w powszechnej misji Kościoła.

Święty Jan Paweł II przypomina nam, że w ukazywaniu świętości Kościoła obiektywne pierwszeństwo należy przyznać życiu konsekrowanemu, jako że odzwierciedla ono sposób życia samego Chrystusa czystego, ubogiego i posłusznego. Życie konsekrowane zapowiada i w pewien sposób uprzedza nadejście przyszłej epoki, kiedy to nastąpi pełnia Królestwa niebieskiego, które już teraz jest obecne w zalążku i w tajemnicy, i kiedy po zmartwychwstaniu ludzie nie będą się już żenić ani wychodzić za mąż, lecz będą niczym aniołowie Boży (por. VC 32).

 

Kościół naszym domem

W akcie ofiarowania Jezusa w Świątyni Maryja z Józefem wypełniają to, co zostało zawarte w Starym Przymierzu. To Przymierze nie jest jednak dla nich tylko martwą literą. Oni patrzą głębiej i dalej. W każdym przepisie Prawa odkrywają sens Bożej miłości do człowieka. I choć może nie od razu rozumieją – to zachowują i rozważają w sercu, ufając, że Bóg wyjaśni wszystko w swoim czasie.

Osoby Konsekrowane – siostry, bracia i ojcowie wskazują na pierwszeństwo Boga w życiu doczesnym. Wypełniając swoje zobowiązania płynące z pójścia za Chrystusem, prowadzą nas do Świątyni na spotkanie z Jezusem Eucharystycznym – przypominając w ten sposób, że tylko ON nadaje prawdziwy sens naszemu życiu.

Dzisiejszy świat biegnie tak szybko, że brakuje nam coraz częściej czasu dla siebie nawzajem. Konsekrowani uczą nas, jak ważne jest to, by zatrzymać się przy Bogu i drugim człowieku. Gdy wciąż się biegnie, trudno dostrzec szczegóły. Gdy się zatrzymujemy i poświęcamy swój czas innym, wówczas rozumiemy coraz bardziej ich życie i zaczynamy dostrzegać prawdziwe oblicze konkretnego człowieka. Papież Franciszek nazywa taką postawę duszpasterstwem obecności i przypomina, że jest ono podstawowym lekarstwem na chorobę aktywizmu dzisiejszego świata.

Obecność to cecha charakterystyczna osób konsekrowanych. Oni są obecni, obecni przy tych, dla których my nie potrafimy, a może niekiedy nie chcemy znaleźć czasu. Są przy chorych, odrzuconych, samotnych, cierpiących, umierających zarówno duchowo, jak i fizycznie. Ich siłą jest miłość Chrystusa. Jego oblicze rozpoznają w obliczu każdego człowieka, któremu oddają swój czas.  W ten sposób przypominają nam, że wszyscy jesteśmy dziećmi jednego Boga, że Kościół jest naszym Domem i w nim jest prawdziwe Źródło Życia. W tym Domu każdy ma swoje miejsce, każdy jest potrzebny, jest kimś jedynym i niepowtarzalnym.

W czasach współczesnych coraz więcej osób świeckich współdzieli z konsekrowanymi misję głoszenia Dobrej Nowiny. Są zaproszeni do uczestnictwa w różnego rodzaju świeckich stowarzyszeniach poszczególnych rodzin zakonnych. Dzięki temu możemy korzystać z bogactwa charyzmatów, jakimi Duch Święty obdarza Kościół. Jako wspólnota wiary jesteśmy związani z konsekrowanymi w wielu przestrzeniach życia religijnego i społecznego nie tylko przez modlitwę, ale także poprzez czynne zaangażowanie.

 

Oczekiwanie – czynnym zaangażowaniem

Gdy Święta Rodzina przybyła do Świątyni, by ofiarować Jezusa, była tam już prorokini Anna i starzec Symeon. Ich obecność nie była przypadkowa. Oni wiernie przez wiele lat oczekiwali wypełnienia się Bożej obietnicy. Z pewnością doświadczali w tym czasie pokusy zniechęcenia i zastanawiali się, czy to, jak żyją ma sens.  Na pierwszy plan wysuwa się jednak ich WIERNOŚĆ, nagrodzona spełnieniem obietnicy. Na zewnątrz mogłoby się wydawać, że nic wielkiego nie czynili. Potrzeba było jednak Ich wiernego trwania przy Bogu w szarej codzienności życia, byśmy i my mogli stać się uczestnikami Bożych obietnic.

Także i osoby konsekrowane uczą nas czynnego oczekiwania na powtórne przyjście Chrystusa. Z jednej strony trwają na modlitwie w zaciszu swego serca, a z drugiej angażują się w różny sposób, by przygotować dla Pana drogi ludzkich serc. Modlitwa i czynna służba osób konsekrowanych pokazują nam, że jest ktoś, kto się za nas i z nami modli, kto poświęca swoje życie, byśmy nie doświadczali głodu samotności.

Wszystkie posługi, które osoby konsekrowane podejmują w Kościele i w świecie nie zawsze są widoczne i eksponowane. Pośród konsekrowanych są ci, którzy oddają się całkowicie sprawom Pana w zakonach kontemplacyjnych; inni znowu podejmują dzieła misyjne; jest wiele osób zaangażowanych w edukację; nie brak sióstr, braci i ojców zaangażowanych w posługę ubogim i potrzebującym tak na duszy, jak i na ciele. Wiele osób zakonnych możemy spotkać w domach opieki, przedszkolach, domach dziecka czy szpitalach. Osoby konsekrowane towarzyszą nam na co dzień także poprzez zaangażowanie w różne grupy formacyjne czy duszpasterstwa. Bogactwo różnorodności ich charyzmatów jest wielkim darem nie tylko dla wspólnoty Kościoła, ale dla całego świata. Wiele z nich podejmuje trudne zadanie obecności pośród tych, którzy doświadczają głodu, wojny i innych dramatycznych wydarzeń. Ich obecność stanowi niekiedy jedyne światło nadziei tam, gdzie po ludzku już jej nie ma. W świecie, tak bardzo podzielonym i naznaczonym cierpieniem, w świecie skłóconym, w którym brat nienawidzi brata, osoby konsekrowane stają się zwiastunami pokoju, przypominając, że prawdziwe pojednanie rodzi się w sercu, a przebaczenie jest wyrazem Bożego miłosierdzia. Jak wielu z nich stało się męczennikami, oddając swe życie w obronie tych, którym służyli.

 

Wdzięczność

Obchodząc dziś kolejny Światowy Dzień Życia Konsekrowanego dziękujemy wraz z całym Kościołem za osoby, które ślubując rady ewangeliczne: czystości, ubóstwa i posłuszeństwa, przypominają nam, że BÓG JEST MIŁOŚCIĄ. Święty Jan Apostoł w jednym ze swoich listów woła: Umiłowani, miłujmy się wzajemnie, ponieważ miłość jest z Boga, a każdy, kto miłuje, narodził się z Boga i zna Boga (…). W tym objawiła się miłość Boga ku nam, że zesłał Syna swego Jednorodzonego na świat abyśmy życie mieli dzięki Niemu (…). Umiłowani, jeśli Bóg tak nas umiłował, to i my winniśmy się wzajemnie miłować. Kto trwa w miłości trwa w Bogu a Bóg trwa w nim (1J 4,7-16).

Jeśli pozwolimy, by Duch Święty nas prowadził, to możemy Jego mocą dokonywać pięknych dzieł Bożej miłości. Niech dobry Bóg błogosławi wszystkim konsekrowanym. Niech nigdy nie zabraknie braci i sióstr – pełnych entuzjazmu i pasji, którzy całym swoim życiem będą głosić światu Dobrą Nowinę.

 

+ Jacek Kiciński CMF
Przewodniczący Komisji ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego KEP

Data zakończenia: 02-02
Ogólnopolskie
Spotkanie Pańskie (Pamiątka Ofiarowania Pańskiego) Ogólnopolski dzień życia konsekrowanego w Kościele greckokatolickim
Ogólnopolskie
5
Europejskie spotkanie PDM, Budapeszt

Data zakończenia: 09-02
Ogólnopolskie
9
Krajowa kongregacja odpowiedzialnych za duszpasterstwo powołań – Warszawa

Data zakończenia: 11-02
Ogólnopolskie
11
32. Światowy Dzień Chorego

Spotkania Kapelanów szpitali z chorymi i służbą zdrowia w szpitalach

Diecezjalne
57. Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu

Data zakończenia: 17-02
Ogólnopolskie
16
Dzień modlitwy wynagradzającej i pokuty za nadużycia duchownych wobec małoletnich
Ogólnopolskie
19
Wiosenna Sesja Apostolstwa Trzeźwości i Osób Uzależnionych w Toruniu

Data zakończenia: 20-02
Ogólnopolskie
23
Zebranie Krajowej Rady KSM – Gniezno

Data zakończenia: 25-02
Ogólnopolskie
24
Wspomnienie liturgiczne bł. Stefana Wincentego Frelichowskiego, patrona harcerzy (Msza Św. i spotkanie dla harcerzy w Katedrze Polowej Wojska Polskiego)
Ogólnopolskie
25
Dzień modlitwy, postu i solidarności z misjonarzami

Ogólnopolska zbiórka pieniężna do puszek na pomoc polskim misjonarkom i misjonarzom (Dzieło Pomocy Ad Gentes)

Ogólnopolskie
marca 2024
1
Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych (Msza św. w Katedrze Polowej Wojska Polskiego)
Ogólnopolskie
13
Święto Papieskie
Ogólnopolskie
16
Włocławek – Katedra g. 11.00. Msza św. na zakończenie Nawiedzenia Matki Bożej w Znaku Ikony Jasnogórskiej w diecezji włocławskiej. Zakończenie obchodów 900-lecia diecezji włocławskiej
Ogólnopolskie
24
Dzień Misjonarzy Męczenników
Ogólnopolskie
Rozpoczęcie Diecezjalnego Kongresu Eucharystycznego w diecezji gliwickiej
Ogólnopolskie
25
Zwiastowanie NMP (Kościół Greckokatolicki) – Dzień świętości życia
Ogólnopolskie
26
Dzień modlitw za więźniów
Ogólnopolskie
28
Ogólnopolska inicjatywa „Noc konfesjonałów” (Triduum Paschalne)

Data zakończenia: 30-03
Ogólnopolskie
kwietnia 2024
2
Rocznica śmierci św. Jana Pawła II
Diecezjalne
4
Olimpiada Teologii Katolickiej - Etap Ogólnopolski

4-6 kwietnia (Radom)

Data zakończenia: 06-04
Diecezjalne
6
Eucharystia na rozpoczęcie peregrynacji obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej w archidiecezji częstochowskiej – Wieluń, godz. 11.00
Ogólnopolskie
7
III Niedziela Wielkiego Postu w Kościele Greckokatolickim. Pielgrzymka grekokatolików do sanktuarium Męki Pańskiej w Glotowie koło Dobrego Miasta
Ogólnopolskie
Święto Miłosierdzia Bożego – uroczystości centralne w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach – Święto patronalne Caritas
Ogólnopolskie
Tydzień Miłosierdzia

Data zakończenia: 13-04
Ogólnopolskie
8
Dzień Świętości Życia – liturgiczna uroczystość Zwiastowania Pańskiego
Ogólnopolskie
12
Ogólnopolskie Forum Liderów Duszpasterstw Akademickich – Kraków
Ogólnopolskie
13
Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej
Ogólnopolskie
14
Święto Chrztu Polski
Ogólnopolskie
21
Niedziela Dobrego Pasterza – patronalne święto Papieskiego Dzieła św. Piotra Apostoła
Ogólnopolskie
Tydzień modlitw o powołania kapłańskie, zakonne i misyjne

Data zakończenia: 27-04
Ogólnopolskie
27
Pielgrzymka Młodych do Grobu Św. Wojciecha – Gniezno
Ogólnopolskie
Ogólnopolskie uroczystości odpustowe św. Wojciecha, głównego Patrona Polski – Wręczenie krzyży misyjnych – Gniezno

Data zakończenia: 28-04
Ogólnopolskie
28
18. Ogólnopolska Niedziela Modlitw za Kierowców i innych użytkowników dróg (MIVA Polska wraz z KDK)
Ogólnopolskie
29
Dzień Męczeństwa Duchowieństwa Polskiego w czasie II wojny światowej – Pielgrzymka do Sanktuarium Św. Józefa w Kaliszu
Ogólnopolskie
maja 2024
1
Ogólnopolski Kongres „Odkryj małżeństwo” – Gniezno

Data zakończenia: 03-05
Ogólnopolskie
2
Obchody Dnia Flagi RP (Msza św. w Katedrze Polowej Wojska Polskiego, godz. 18.00) – Dzień Polonii i Polaków za granicą
Ogólnopolskie
3
Uroczystość Matki Boskiej Królowej Polski z udziałem Episkopatu Polski – Jasna Góra
Ogólnopolskie
Święto Konstytucji 3 Maja (Msza św. z udziałem Wojska Polskiego i najwyższych władz państwowych)
Ogólnopolskie
10
Pielgrzymka Związku Harcerstwa Polskiego na Jasną Górę

Data zakończenia: 12-05
Ogólnopolskie
11
88. Ogólnopolska Pielgrzymka Akademicka na Jasną Górę
Ogólnopolskie
23. Ogólnopolska pielgrzymka kierowców na Jasną Górę z dziękczynieniem misjonarzy za pomoc kierowców w zakupie środków transportu (MIVA Polska wraz z KDK)
Ogólnopolskie
12
Uroczystości odpustowe św. Stanisława, głównego patrona Polski, w Krakowie
Ogólnopolskie
15
Ogólnopolska pielgrzymka Związku Polskich Kawalerów Maltańskich na Jasną Górę
Ogólnopolskie
16
Ogólnopolskie obchody Święta Straży Granicznej
Ogólnopolskie
17
Ogólnopolskie Rekolekcje dla Służby Zdrowia na Jasnej Górze

Data zakończenia: 18-05
Ogólnopolskie
18
Ogólnopolskie czuwanie Katolickiej Odnowy w Duchu Świętym – Jasna Góra
Ogólnopolskie
80. rocznica bitwy pod Monte Cassino
Ogólnopolskie
Ogólnopolska Pielgrzymka Służby Zdrowia na Jasną Górę

Data zakończenia: 19-05
Ogólnopolskie
19
Ogólnopolska pielgrzymka kobiet na Jasną Górę
Ogólnopolskie
Dzień Cierpienia w Intencji Misji (Zesłanie Ducha Świętego)
Ogólnopolskie
64. Międzynarodowa Pielgrzymka Żołnierzy do Sanktuarium Maryjnego w Lourdes
Ogólnopolskie
21
Zjazd Dyrektorów Wydziałów Katechetycznych – Krynica Morska, diecezja elbląska
Ogólnopolskie
22
Finał XXII Konkursu „Mój szkolny Kolega z misji” (Dzieło Pomocy „Ad Gentes”)
Ogólnopolskie
24
Dzień modlitw za Kościół w Chinach (liturgiczne wspomnienie NMP Wspomożycielki Wiernych)
Ogólnopolskie
Rada Wyższa Papieskich Dzieł Misyjnych w Rzymie

Data zakończenia: 01-06
Ogólnopolskie
26
Pielgrzymka mężczyzn i młodzieńców do Piekar Śląskich
Ogólnopolskie
28
Zakończenie roku formacyjnego w Centrum Formacji Misyjnej w Warszawie
Ogólnopolskie
29
Dzień Weterana Działań poza Granicami Państwa – Międzynarodowy Dzień Uczestników Misji Pokojowych ONZ
Ogólnopolskie
30
Zakończenie Kongresu Eucharystycznego w diecezji gliwickiej
Ogólnopolskie
czerwca 2024
1
Ogólnopolski Dzień Matki i Dziecka
Ogólnopolskie
Jutrznia Lednicka w katedrze gnieźnieńskiej, Ogólnopolskie Spotkanie Młodych na Polach Lednickich
Ogólnopolskie
XII Ogólnopolska Pielgrzymka Żywego Różańca na Jasną Górę

Data zakończenia: 02-06
Ogólnopolskie
2
16. Dzień Dziękczynienia, Święto Opatrzności Bożej
Ogólnopolskie
7
Rekolekcje dla rodziców po stracie dziecka – Gniezno

Data zakończenia: 09-06
Ogólnopolskie
8
Ogólnopolska Pielgrzymka Apostolstwa Pomocy Duszom Czyśćcowym na Jasną Górę
Ogólnopolskie
Ogólnopolska Pielgrzymka Arcybractwa Straży Honorowej NSPJ do Sanktuarium św. Jana Pawła II w Krakowie
Ogólnopolskie
10
Szczecin – 900-lecie Misji św. Ottona z Bambergu
Ogólnopolskie
Ogólnopolskie warsztaty dla Duszpasterzy Akademickich – Żdżary k. Rawy Mazowieckiej
Ogólnopolskie
13
Dekada misyjna w Kościele greckokatolickim
Ogólnopolskie
14
Ogólnopolska Pielgrzymka Akcji Katolickiej w Polsce na Jasną Górę

Data zakończenia: 15-06
Ogólnopolskie
15
43. Ogólnopolska pielgrzymka Apostolstwa Trzeźwości na Jasną Górę

Data zakończenia: 16-06
Ogólnopolskie
17
Wakacyjne spotkanie misjonarzy i misjonarek – Komisja KEP ds. Misji

Data zakończenia: 20-06
Ogólnopolskie
25
Ogólnopolska Szkoła Animatorów Misyjnych (I stopień)

Data zakończenia: 28-06
Ogólnopolskie
29
Pielgrzymka grekokatolików do sanktuarium św. apostołów Piotra i Pawła w Chrzanowie
Ogólnopolskie
lipca 2024
1
Ogólnopolska pielgrzymka nauczycieli i wychowawców na Jasną Górę

Data zakończenia: 02-07
Ogólnopolskie
6
Bł. M. Teresy Ledóchowskiej, patronki współpracy misyjnej w Polsce
Ogólnopolskie
Ogólnopolska pielgrzymka Apostolstwa Chorych na Jasną Górę
Ogólnopolskie
Udział żołnierzy w Narodowo Wojskowej Pielgrzymce Sił Zbrojnych Republiki Słowacji do Sanktuarium Maryjnego w Lewoczy

Data zakończenia: 07-07
Ogólnopolskie
9
Festiwal Życia – Kokotek (diecezja gliwicka)

Data zakończenia: 14-07
Ogólnopolskie
19
Pielgrzymka rodzin grekokatolików z Polski, Słowacji i Ukrainy na Świętą Górę Jawor (Łemkowszczyzna)
Ogólnopolskie
23
Inauguracja 25. Ogólnopolskiego Tygodnia św. Krzysztofa
Ogólnopolskie
Jubileuszowy 25. Ogólnopolski Tydzień św. Krzysztofa i Akcja św. Krzysztof 1 gr za 1 km szczęśliwej jazdy wraz ze zbiórką ofiar na środki transportu dla misjonarzy (MIVA Polska)

Data zakończenia: 28-07
Ogólnopolskie
24
Centralne obchody Święta Policji
Ogólnopolskie
31
Uroczystości 80. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego (Msza św., Warszawa, pl. Krasińskich, godz. 18.00)
Ogólnopolskie
sierpnia 2024
1
Dzień modlitw za spowiedników i teologów moralistów
Ogólnopolskie
Narodowy Dzień Pamięci Powstania Warszawskiego
Ogólnopolskie
5
Piesza pielgrzymka Wojska Polskiego i służb mundurowych na Jasną Górę
Ogólnopolskie
13
Obchody rocznicy „Cudu nad Wisłą”

– 13. 08, godz. 1800 – kościół Matki Bożej Zwycięskiej w Warszawie-Kamionku;

– 15. 08, godz. 930 – kaplica na Cmentarzu Poległych w Ossowie;

– 15. 08, godz. 1700 – kaplica na Cmentarzu Żołnierzy 1920 roku w Radzyminie

Data zakończenia: 15-08
Ogólnopolskie
15
Uroczystość Matki Bożej Wniebowziętej – Jasna Góra
Ogólnopolskie
Święto Wojska Polskiego z udziałem władz państwowych (Katedra Polowa Wojska Polskiego)
Ogólnopolskie
Święto Zaśnięcia NMP. Pielgrzymka wiernych grekokatolików z Podkarpacia, Słowacji i Ukrainy na Święto Matki Bożej Kalwaryjskiej do cerkwi na Górze Zjawienia k. Kalwarii Pacławskiej
Ogólnopolskie
Wielki Odpust w Kalwarii Zebrzydowskiej
Ogólnopolskie
17
Ogólnopolska Pielgrzymka Elektryków, Energetyków i Elektroników na Jasną Górę

Data zakończenia: 18-08
Ogólnopolskie
18
Pielgrzymka kobiet i dziewcząt do Piekar Śląskich
Ogólnopolskie
26
Uroczystość Matki Boskiej Częstochowskiej
Ogólnopolskie
31
Rocznica podpisania Umów Gdańskich
Ogólnopolskie
września 2024
1
85. Rocznica wybuchu II wojny światowej, Westerplatte. Dzień Weterana
Ogólnopolskie
Ogólnopolska pielgrzymka rolników i pszczelarzy na Jasną Górę
Ogólnopolskie
8
Ogólnopolska pielgrzymka grekokatolików do Sanktuarium Matki Bożej w Białym Borze
Ogólnopolskie
Odpust w Gietrzwałdzie
Ogólnopolskie
Tydzień Wychowania w Polsce

Data zakończenia: 14-09
Ogólnopolskie
10
Jesienne zebranie Papieskich Dzieł Misyjnych oraz innych środowisk misyjnych w Warszawie

Data zakończenia: 11-09
Ogólnopolskie
11
Inauguracja roku formacyjnego w Centrum Formacji Misyjnej w Warszawie
Ogólnopolskie
13
Ogólnopolska pielgrzymka Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej na Jasną Górę

Data zakończenia: 15-09
Ogólnopolskie
Ogólnopolska Pielgrzymka Przewodniczek Skautów Europy do sanktuarium NMP w Gidlach
Ogólnopolskie
14
Ogólnopolska pielgrzymka Legionu Maryi na Jasną Górę
Ogólnopolskie
15
Ogólnopolska Pielgrzymka Dzieci i Młodzieży do Przasnysza i Rostkowa, Sanktuarium św. Stanisława Kostki
Ogólnopolskie
Ogólnopolska pielgrzymka Ludzi Pracy na Jasną Górę
Ogólnopolskie
Dzień modlitw w intencji Środków Społecznego Przekazu
Ogólnopolskie
16
Rekolekcje kapłańskie dyrektorów diecezjalnych PDM

Data zakończenia: 22-09
Ogólnopolskie
17
Dzień Golgoty Wschodu – Rocznica agresji sowieckiej na Polskę, Msza św. w Katedrze Polowej Wojska Polskiego) – Światowy Dzień Sybiraka
Ogólnopolskie
18
Ogólnopolskie rekolekcje duszpasterzy akademickich – Żdżary k. Rawy Mazowieckiej. Na zakończenie rekolekcji Ogólnopolska Konferencja Duszpasterzy Akademickich

Data zakończenia: 20-09
Ogólnopolskie
21
Ogólnopolska pielgrzymka Ludzi Morza na Jasną Górę
Ogólnopolskie
Ogólnopolska pielgrzymka małżeństw i rodzin na Jasną Górę

Data zakończenia: 22-09
Ogólnopolskie
27
Ogólnopolska Pielgrzymka Wędrowników Skautów Europy do sanktuarium na Św. Krzyżu

Data zakończenia: 29-09
Ogólnopolskie
29
Światowy Dzień Migrantów i Uchodźców w Kościele
Ogólnopolskie
Uroczystość z okazji XXIII. Jasnogórskich Spotkań Środowiska Policyjnego
Ogólnopolskie
października 2024
1
Św. Teresy od Dzieciątka Jezus, patronki misji
Ogólnopolskie
Ogólnopolska sesja szkoleniowo-formacyjna dla kapelanów placówek medycznych na Jasnej Górze

Data zakończenia: 03-10
Ogólnopolskie
5
Ogólnopolska pielgrzymka prawników na Jasną Górę
Ogólnopolskie
13
24. Dzień Papieski
Ogólnopolskie
15
Dzień dziecka utraconego
Ogólnopolskie
17
VII Kongres Kultury Chrześcijańskiej – KUL

Data zakończenia: 20-10
Ogólnopolskie
18
Jasnogórska Noc Czuwania w intencji polskich emigrantów

Data zakończenia: 19-10
Ogólnopolskie
Kongres Nowej Ewangelizacji – Tarnów

Data zakończenia: 20-10
Ogólnopolskie
19
Krajowa Kongregacja Duszpasterstwa Powołań – Jasna Góra
Ogólnopolskie
20
Światowy Dzień Misyjny – zbiórka pieniężna (taca) na Papieskie Dzieła Misyjne
Ogólnopolskie
Tydzień Misyjny

Data zakończenia: 26-10
Ogólnopolskie
24
Uroczysta Gala Medalu „Benemerenti in Opere Evangelizationis” – Komisja KEP ds. Misji
Ogólnopolskie
XXI Krajowe Forum Duszpasterstwa Młodzieży

Data zakończenia: 26-10
Ogólnopolskie
26
Forum Duszpasterskie – Gniezno
Ogólnopolskie
listopada 2024
4
Początek dorocznej akcji AdoMiS (Adoptuj Misyjnych Seminarzystów) we wspomnienie św. Karola Boromeusza, twórcy i patrona seminariów duchownych
Ogólnopolskie
7
Ogólnopolska pielgrzymka pszczelarzy na Jasną Górę
Ogólnopolskie
9
Ogólnopolska pielgrzymka muzyków kościelnych na Jasną Górę
Ogólnopolskie
10
Dzień solidarności z Kościołem prześladowanym
Ogólnopolskie
11
Narodowe Święto Niepodległości (Msza św. z udziałem Wojska Polskiego i najwyższych władz państwowych w Świątyni Bożej Opatrzności)
Ogólnopolskie
17
Światowy Dzień Ubogich (33. niedziela zwykła)
Ogólnopolskie
Światowy dzień pamięci o ofiarach wypadków drogowych oraz akcja Ratujemy życie – misyjny ambulans
Ogólnopolskie
24
Ogólnoświatowy dzień pamięci ofiar Wielkiego Głodu na Ukrainie. Modlitwa we wszystkich świątyniach w intencji zmarłych w wyniku represji stalinowskich.
Ogólnopolskie
Niedziela Chrystusa Króla – święto patronalne Akcji Katolickiej
Ogólnopolskie
30
Sesja misjologiczna i ogólnopolskie czuwanie Papieskich Dzieł Misyjnych i innych środowisk misyjnych (Jasna Góra)

30 listopada –1 grudnia

Data zakończenia: 01-12
Ogólnopolskie
grudnia 2024
3
Franciszka Ksawerego, patrona misji
Ogólnopolskie
4
Dzień modlitw za bezrobotnych
Ogólnopolskie
8
Dzień modlitw w intencji Kościoła na Wschodzie, zbiórka pieniężna do puszek na potrzeby Kościoła na Wschodzie
Ogólnopolskie
13
Dzień modlitw za ofiary stanu wojennego
Ogólnopolskie
21
Dzień Pamięci o Poległych i Zmarłych w Misjach i Operacjach Wojskowych poza Granicami Państwa
Ogólnopolskie
26
Uroczyste posłanie Kolędników Misyjnych
Ogólnopolskie
29
Święto Świętej Rodziny – dzień modlitw o świętość małżeństw i rodzin. Odnowienie przyrzeczeń małżeńskich w parafiach.
Ogólnopolskie
stycznia 2024
4
Spotkanie Biskupa Diecezjalnego z dyrektorami Szkół

Spotkanie odbędzie się w Domu Formacji i Modlitwy w Wyższym Semianarium Duchownym w Łowiczu, ul. Semianaryjna 6, 99-400 Łowicz.
początek godz. 10.00

Diecezjalne
6
Uroczystość Objawienia Pańskiego
Ogólnopolskie
Dzień modlitw w intencji misji
Ogólnopolskie
Światowy Dzień Papieskiego Dzieła Misyjnego Dzieci
Ogólnopolskie
Uroczyste zakończenie inicjatywy Kolędników Misyjnych
Ogólnopolskie
Święto Epifanii w Kościele Greckokatolickim powiązane z obrzędem poświęcenia wody na pamiątkę chrztu Chrystusa w Jordanie. Centralne uroczystości religijne tradycyjnie odbędą się w Przemyślu.
Ogólnopolskie
9
Bł. Pauliny Jaricot, założycielki Papieskiego Dzieła Rozkrzewiania Wiary i Żywego Różańca
Ogólnopolskie
10
Olimpiada Teologii Katolickiej - Etap Diecezjalny

Środa godz. 11:00 (Łowicz)

Diecezjalne
13
Uroczystość wręczenia wyróżnień Benemerenti Ordynariatu Polowego (katedra polowa Wojska Polskiego)
Ogólnopolskie
16
Bł. Pawła Manny, założyciela Papieskiej Unii Misyjnej
Ogólnopolskie
17
Dzień Judaizmu w Kościele katolickim w Polsce
Ogólnopolskie
18
Tydzień modlitw o jedność chrześcijan

Data zakończenia: 25-01
Ogólnopolskie
21
Niedziela Słowa Bożego
Ogólnopolskie
25
Jubileusz 40-lecia Centrum Formacji Misyjnej
Ogólnopolskie
26
Dzień Islamu w Kościele katolickim w Polsce
Ogólnopolskie
29
Rada Krajowa PDM w Płocku

Data zakończenia: 31-01
Ogólnopolskie
lutego 2024
2
Światowy Dzień Życia Konsekrowanego we wszystkich polskich katedrach. Ogólnopolska zbiórka pieniężna do puszek na potrzeby zakonów klauzurowych

List Przewodniczącego Komisji ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego na Dzień Życia Konsekrowanego 02.02.2024 r.

 

 Obecni w Kościele – konsekrowani są pośród nas

W Święto Ofiarowania Pańskiego jesteśmy zaproszeni przez Świętą Rodzinę, by wejść do wnętrza Świątyni i ponownie zawierzyć swoje życie Panu Bogu. Józef i Maryja przychodzą do Świątyni, by wypełnić Prawo Starego Testamentu. Wszystko, co czynią, jest nie tylko wypełnieniem obowiązku, ale i wyrazem głębokiego zaufania wobec Boga. Dzięki Ich wierności to, co stare jest zapowiedzią NOWEGO i staje się darem dla Kościoła. Oto według proroctwa Symeona, TEN, którego przyniesiono do Świątyni jest ŚWIATŁEM na oświecenie dla pogan i chwałą Ludu Bożego (por. Łk 2,32).

Jezus, Słowo Wcielone, Światłość Świata przyszedł do swoich, lecz swoi Go nie przyjęli. Tym jednak, którzy Go przyjęli dał moc, aby się stali dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w imię Jego – którzy ani z krwi, ani z żądzy ciała, ani z woli męża, ale z Boga się narodzili (por. J 1,9-12). Te słowa w naturalny sposób kierują naszą uwagę ku sakramentowi chrztu świętego, podczas którego staliśmy się dziećmi Boga i zostaliśmy włączeni we wspólnotę Ludu Bożego. I tu rodzi się pytanie: czy zdajemy sobie sprawę z tego, jak wielkim darem jest ten sakrament? Chrzest – to Bóg, który do nas przychodzi, oczyszcza, leczy nasze serca, czyni nas swoimi dziećmi na zawsze, swoim ludem, swoją rodziną, dziedzicami raju (Franciszek, Anioł Pański, 7.01.2024). Dzisiejsza uroczystość zaprasza nas byśmy z nową gorliwością odkryli znaczenie przyrzeczeń chrzcielnych i wiernie je wypełniali w naszej  codzienności.

Święto Ofiarowania Pańskiego, to dzień, w którym razem dziękujemy Bogu za instytuty zakonne, kontemplacyjne,  prowadzące dzieła apostolskie, oraz za stowarzyszenia życia apostolskiego, za instytuty świeckie i za indywidualne formy życia konsekrowanego (Vita Consecrata 2). Ich członkowie składają Bogu swoje życie w ofierze, aby oddać się Jemu niepodzielnym sercem, dzięki czemu stają się całkowitym darem dla każdego człowieka, dla Kościoła i dla świata. Osoby konsekrowane, naśladując Jezusa czystego, ubogiego i posłusznego, są świadkami Jego obecności pośród nas. Realizując wiernie swoje powołanie, czynią wszystko, by Bóg był bardziej znany i kochany – uczestniczą w ten sposób w powszechnej misji Kościoła.

Święty Jan Paweł II przypomina nam, że w ukazywaniu świętości Kościoła obiektywne pierwszeństwo należy przyznać życiu konsekrowanemu, jako że odzwierciedla ono sposób życia samego Chrystusa czystego, ubogiego i posłusznego. Życie konsekrowane zapowiada i w pewien sposób uprzedza nadejście przyszłej epoki, kiedy to nastąpi pełnia Królestwa niebieskiego, które już teraz jest obecne w zalążku i w tajemnicy, i kiedy po zmartwychwstaniu ludzie nie będą się już żenić ani wychodzić za mąż, lecz będą niczym aniołowie Boży (por. VC 32).

 

Kościół naszym domem

W akcie ofiarowania Jezusa w Świątyni Maryja z Józefem wypełniają to, co zostało zawarte w Starym Przymierzu. To Przymierze nie jest jednak dla nich tylko martwą literą. Oni patrzą głębiej i dalej. W każdym przepisie Prawa odkrywają sens Bożej miłości do człowieka. I choć może nie od razu rozumieją – to zachowują i rozważają w sercu, ufając, że Bóg wyjaśni wszystko w swoim czasie.

Osoby Konsekrowane – siostry, bracia i ojcowie wskazują na pierwszeństwo Boga w życiu doczesnym. Wypełniając swoje zobowiązania płynące z pójścia za Chrystusem, prowadzą nas do Świątyni na spotkanie z Jezusem Eucharystycznym – przypominając w ten sposób, że tylko ON nadaje prawdziwy sens naszemu życiu.

Dzisiejszy świat biegnie tak szybko, że brakuje nam coraz częściej czasu dla siebie nawzajem. Konsekrowani uczą nas, jak ważne jest to, by zatrzymać się przy Bogu i drugim człowieku. Gdy wciąż się biegnie, trudno dostrzec szczegóły. Gdy się zatrzymujemy i poświęcamy swój czas innym, wówczas rozumiemy coraz bardziej ich życie i zaczynamy dostrzegać prawdziwe oblicze konkretnego człowieka. Papież Franciszek nazywa taką postawę duszpasterstwem obecności i przypomina, że jest ono podstawowym lekarstwem na chorobę aktywizmu dzisiejszego świata.

Obecność to cecha charakterystyczna osób konsekrowanych. Oni są obecni, obecni przy tych, dla których my nie potrafimy, a może niekiedy nie chcemy znaleźć czasu. Są przy chorych, odrzuconych, samotnych, cierpiących, umierających zarówno duchowo, jak i fizycznie. Ich siłą jest miłość Chrystusa. Jego oblicze rozpoznają w obliczu każdego człowieka, któremu oddają swój czas.  W ten sposób przypominają nam, że wszyscy jesteśmy dziećmi jednego Boga, że Kościół jest naszym Domem i w nim jest prawdziwe Źródło Życia. W tym Domu każdy ma swoje miejsce, każdy jest potrzebny, jest kimś jedynym i niepowtarzalnym.

W czasach współczesnych coraz więcej osób świeckich współdzieli z konsekrowanymi misję głoszenia Dobrej Nowiny. Są zaproszeni do uczestnictwa w różnego rodzaju świeckich stowarzyszeniach poszczególnych rodzin zakonnych. Dzięki temu możemy korzystać z bogactwa charyzmatów, jakimi Duch Święty obdarza Kościół. Jako wspólnota wiary jesteśmy związani z konsekrowanymi w wielu przestrzeniach życia religijnego i społecznego nie tylko przez modlitwę, ale także poprzez czynne zaangażowanie.

 

Oczekiwanie – czynnym zaangażowaniem

Gdy Święta Rodzina przybyła do Świątyni, by ofiarować Jezusa, była tam już prorokini Anna i starzec Symeon. Ich obecność nie była przypadkowa. Oni wiernie przez wiele lat oczekiwali wypełnienia się Bożej obietnicy. Z pewnością doświadczali w tym czasie pokusy zniechęcenia i zastanawiali się, czy to, jak żyją ma sens.  Na pierwszy plan wysuwa się jednak ich WIERNOŚĆ, nagrodzona spełnieniem obietnicy. Na zewnątrz mogłoby się wydawać, że nic wielkiego nie czynili. Potrzeba było jednak Ich wiernego trwania przy Bogu w szarej codzienności życia, byśmy i my mogli stać się uczestnikami Bożych obietnic.

Także i osoby konsekrowane uczą nas czynnego oczekiwania na powtórne przyjście Chrystusa. Z jednej strony trwają na modlitwie w zaciszu swego serca, a z drugiej angażują się w różny sposób, by przygotować dla Pana drogi ludzkich serc. Modlitwa i czynna służba osób konsekrowanych pokazują nam, że jest ktoś, kto się za nas i z nami modli, kto poświęca swoje życie, byśmy nie doświadczali głodu samotności.

Wszystkie posługi, które osoby konsekrowane podejmują w Kościele i w świecie nie zawsze są widoczne i eksponowane. Pośród konsekrowanych są ci, którzy oddają się całkowicie sprawom Pana w zakonach kontemplacyjnych; inni znowu podejmują dzieła misyjne; jest wiele osób zaangażowanych w edukację; nie brak sióstr, braci i ojców zaangażowanych w posługę ubogim i potrzebującym tak na duszy, jak i na ciele. Wiele osób zakonnych możemy spotkać w domach opieki, przedszkolach, domach dziecka czy szpitalach. Osoby konsekrowane towarzyszą nam na co dzień także poprzez zaangażowanie w różne grupy formacyjne czy duszpasterstwa. Bogactwo różnorodności ich charyzmatów jest wielkim darem nie tylko dla wspólnoty Kościoła, ale dla całego świata. Wiele z nich podejmuje trudne zadanie obecności pośród tych, którzy doświadczają głodu, wojny i innych dramatycznych wydarzeń. Ich obecność stanowi niekiedy jedyne światło nadziei tam, gdzie po ludzku już jej nie ma. W świecie, tak bardzo podzielonym i naznaczonym cierpieniem, w świecie skłóconym, w którym brat nienawidzi brata, osoby konsekrowane stają się zwiastunami pokoju, przypominając, że prawdziwe pojednanie rodzi się w sercu, a przebaczenie jest wyrazem Bożego miłosierdzia. Jak wielu z nich stało się męczennikami, oddając swe życie w obronie tych, którym służyli.

 

Wdzięczność

Obchodząc dziś kolejny Światowy Dzień Życia Konsekrowanego dziękujemy wraz z całym Kościołem za osoby, które ślubując rady ewangeliczne: czystości, ubóstwa i posłuszeństwa, przypominają nam, że BÓG JEST MIŁOŚCIĄ. Święty Jan Apostoł w jednym ze swoich listów woła: Umiłowani, miłujmy się wzajemnie, ponieważ miłość jest z Boga, a każdy, kto miłuje, narodził się z Boga i zna Boga (…). W tym objawiła się miłość Boga ku nam, że zesłał Syna swego Jednorodzonego na świat abyśmy życie mieli dzięki Niemu (…). Umiłowani, jeśli Bóg tak nas umiłował, to i my winniśmy się wzajemnie miłować. Kto trwa w miłości trwa w Bogu a Bóg trwa w nim (1J 4,7-16).

Jeśli pozwolimy, by Duch Święty nas prowadził, to możemy Jego mocą dokonywać pięknych dzieł Bożej miłości. Niech dobry Bóg błogosławi wszystkim konsekrowanym. Niech nigdy nie zabraknie braci i sióstr – pełnych entuzjazmu i pasji, którzy całym swoim życiem będą głosić światu Dobrą Nowinę.

 

+ Jacek Kiciński CMF
Przewodniczący Komisji ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego KEP

Data zakończenia: 02-02
Ogólnopolskie
Spotkanie Pańskie (Pamiątka Ofiarowania Pańskiego) Ogólnopolski dzień życia konsekrowanego w Kościele greckokatolickim
Ogólnopolskie
Dzień życia Konsekrowanego

11.45 – Modlitwa przy pomniku
12.00 – Msza św. w Katedrze

Data zakończenia: 03-02
Diecezjalne
4
Rocznica Sakry bp. Wojciecha Osiala
Diecezjalne
5
Europejskie spotkanie PDM, Budapeszt

Data zakończenia: 09-02
Ogólnopolskie
9
Krajowa kongregacja odpowiedzialnych za duszpasterstwo powołań – Warszawa

Data zakończenia: 11-02
Ogólnopolskie
11
32. Światowy Dzień Chorego

Spotkania Kapelanów szpitali z chorymi i służbą zdrowia w szpitalach

Diecezjalne
57. Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu

Data zakończenia: 17-02
Ogólnopolskie
16
Dzień modlitwy wynagradzającej i pokuty za nadużycia duchownych wobec małoletnich
Ogólnopolskie
19
Wiosenna Sesja Apostolstwa Trzeźwości i Osób Uzależnionych w Toruniu

Data zakończenia: 20-02
Ogólnopolskie
21
V rocznica śmierci bpa Alojzego Orszulika
Diecezjalne
23
Zebranie Krajowej Rady KSM – Gniezno

Data zakończenia: 25-02
Ogólnopolskie
24
Wspomnienie liturgiczne bł. Stefana Wincentego Frelichowskiego, patrona harcerzy (Msza Św. i spotkanie dla harcerzy w Katedrze Polowej Wojska Polskiego)
Ogólnopolskie
25
Dzień modlitwy, postu i solidarności z misjonarzami

Ogólnopolska zbiórka pieniężna do puszek na pomoc polskim misjonarkom i misjonarzom (Dzieło Pomocy Ad Gentes)

Ogólnopolskie
marca 2024
1
Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych (Msza św. w Katedrze Polowej Wojska Polskiego)
Ogólnopolskie
7
Olimpiada Wiedzy Religijnej – Etap Diecezjalny

Czwartek godz. 10:00 (Łowicz-seminarium)

Diecezjalne
8
Diecezjalny Dzień Kobiet

Rekolekcje w Domu Formacji i Modlitw w WSD Łowicz w dniach 8-9.03.2024r.

Data zakończenia: 09-03
Diecezjalne
13
Święto Papieskie
Ogólnopolskie
16
Włocławek – Katedra g. 11.00. Msza św. na zakończenie Nawiedzenia Matki Bożej w Znaku Ikony Jasnogórskiej w diecezji włocławskiej. Zakończenie obchodów 900-lecia diecezji włocławskiej
Ogólnopolskie
21
Konferencja Księży Dziekanów

o godz. 10:30 w Kurii Łowickiej

Data zakończenia: 21-03
Diecezjalne
23
Diecezjalna Pielgrzymka Maturzystów na Jasnej Górze

Pielgrzymka Maturzystów Diecezji Łowickiej na Jasną Górę
23 marca 2024 roku
Program pielgrzymki:
9:45 – Powitanie pielgrzymów w Bazylice
10:00 – Droga Krzyżowa w Bazylice
10:45 – Konferencja w sali o. Augustyna Kordeckiego
12:30 – Msza Święta w Kaplicy Matki Bożej
13:30 – Akt Zawierzenia w Kaplica Matki Bożej
13:40 – Zakończenie pielgrzymki
Modlitwa osobista

Data zakończenia: 24-03
Diecezjalne
24
Dzień Misjonarzy Męczenników
Ogólnopolskie
Rozpoczęcie Diecezjalnego Kongresu Eucharystycznego w diecezji gliwickiej
Ogólnopolskie
25
Zwiastowanie NMP (Kościół Greckokatolicki) – Dzień świętości życia
Ogólnopolskie
32. rocznica powstania Diecezji Łowickiej
Diecezjalne
26
Dzień modlitw za więźniów
Ogólnopolskie
28
Ogólnopolska inicjatywa „Noc konfesjonałów” (Triduum Paschalne)

Data zakończenia: 30-03
Ogólnopolskie
kwietnia 2024
2
Rocznica śmierci św. Jana Pawła II
Diecezjalne
4
Olimpiada Teologii Katolickiej - Etap Ogólnopolski

4-6 kwietnia (Radom)

Data zakończenia: 06-04
Diecezjalne
6
Eucharystia na rozpoczęcie peregrynacji obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej w archidiecezji częstochowskiej – Wieluń, godz. 11.00
Ogólnopolskie
7
III Niedziela Wielkiego Postu w Kościele Greckokatolickim. Pielgrzymka grekokatolików do sanktuarium Męki Pańskiej w Glotowie koło Dobrego Miasta
Ogólnopolskie
Święto Miłosierdzia Bożego – uroczystości centralne w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach – Święto patronalne Caritas
Ogólnopolskie
Tydzień Miłosierdzia

Data zakończenia: 13-04
Ogólnopolskie
8
Dzień Świętości Życia – liturgiczna uroczystość Zwiastowania Pańskiego
Ogólnopolskie
12
Ogólnopolskie Forum Liderów Duszpasterstw Akademickich – Kraków
Ogólnopolskie
13
Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej
Ogólnopolskie
Jubileuszowe XX GP LSO Diecezji Łowickiej o Puchar Biskupa Administratora Apostolskiego Wojciecha T. Osiala

Program wydarzenia jest następujący:

8.30 – Uroczysta Msza Święta Dziękczynna w Kościele Świętego Jakuba w Skierniewicach (Senatorska 11/13) za Dwudziestolecie Mistrzostw Diecezji w intencji LSO pod przewodnictwem Diecezjalnego Ekonoma Ks. Adama Matysiaka (Delegata Bpa Wojciecha T. Osiala); /kapłani proszeni są do uczestniczenia w koncelebrze  oraz zabrania ze sobą alb i białych stuł, natomiast ministranci uczestniczą w komżach, a lektorzy w albach /

9.30 – 15.00: Rozgrywki Meczowe na Halach OSiR-u przy ul. Pomologicznej 8 i 10 w Skierniewicach. /informacja o przypisaniu danej kategorii do konkretnej hali  z harmonogramem grup została zamieszczona na stronie głównej diecezji./

15.00 – Gala Finałowa z udziałem zaproszonych gości i sponsorów. / dekoracja drużyn z miejsc 1-4, pozostałe drużyny dekorowane na bieżąco /

16.00 – Błogosławieństwo i Zakończenie Mistrzostw.

Na wszystkich halach będzie dostępna woda niegazowana oraz prowiant w postaci wyrobów mlecznych ufundowanych przez OSM Łowicz. Obowiązkowo należy mieć przy sobie Legitymację Szkolną (Przynależność do LSO weryfikuje podpis Proboszcza Parafii na protokołach), a w przypadku kategorii Open Dokument Tożsamości.

Proszę o punktualność!!!
(Pragnę zaznaczyć, że nieobecność na Eucharystii oznacza nieprzystąpienie do Mistrzostw)
W razie jakichkolwiek pytań proszę o kontakt.

 

Z Chrystusowym Pozdrowieniem i Wyrazami Szacunku

 

Ks. Sebastian Antosik

Diecezjalny Duszpasterz Sportowców Diecezji Łowickiej

 

Partnerem wydarzenia jest Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego i Marszałek Województwa Łódzkiego Grzegorz Schreiber.

  

Diecezjalne
14
Święto Chrztu Polski
Ogólnopolskie
20
Czuwanie powołaniowe

godz. 19.00 parafia Niepokalanego Poczęcia NMP w Rawie Mazowieckiej

Data zakończenia: 21-04
Diecezjalne
Spotkanie Rady Duszpasterskiej (odwołane)

spotkanie zostało odwołane

Data zakończenia: 21-04
Spotkania
21
Niedziela Dobrego Pasterza – patronalne święto Papieskiego Dzieła św. Piotra Apostoła
Ogólnopolskie
Tydzień modlitw o powołania kapłańskie, zakonne i misyjne

Data zakończenia: 27-04
Ogólnopolskie
23
Imieniny bp. Wojciecha Osiala
Diecezjalne
27
Pielgrzymka Młodych do Grobu Św. Wojciecha – Gniezno
Ogólnopolskie
Ogólnopolskie uroczystości odpustowe św. Wojciecha, głównego Patrona Polski – Wręczenie krzyży misyjnych – Gniezno

Data zakończenia: 28-04
Ogólnopolskie
28
18. Ogólnopolska Niedziela Modlitw za Kierowców i innych użytkowników dróg (MIVA Polska wraz z KDK)
Ogólnopolskie
29
Dzień Męczeństwa Duchowieństwa Polskiego w czasie II wojny światowej – Pielgrzymka do Sanktuarium Św. Józefa w Kaliszu
Ogólnopolskie
maja 2024
1
Ogólnopolski Kongres „Odkryj małżeństwo” – Gniezno

Data zakończenia: 03-05
Ogólnopolskie
2
Obchody Dnia Flagi RP (Msza św. w Katedrze Polowej Wojska Polskiego, godz. 18.00) – Dzień Polonii i Polaków za granicą
Ogólnopolskie
3
Uroczystość Matki Boskiej Królowej Polski z udziałem Episkopatu Polski – Jasna Góra
Ogólnopolskie
Święto Konstytucji 3 Maja (Msza św. z udziałem Wojska Polskiego i najwyższych władz państwowych)
Ogólnopolskie
10
Pielgrzymka Związku Harcerstwa Polskiego na Jasną Górę

Data zakończenia: 12-05
Ogólnopolskie
11
88. Ogólnopolska Pielgrzymka Akademicka na Jasną Górę
Ogólnopolskie
23. Ogólnopolska pielgrzymka kierowców na Jasną Górę z dziękczynieniem misjonarzy za pomoc kierowców w zakupie środków transportu (MIVA Polska wraz z KDK)
Ogólnopolskie
12
Uroczystości odpustowe św. Stanisława, głównego patrona Polski, w Krakowie
Ogólnopolskie
13
369. Łowicka Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę

Msza św. na rozpoczęcie 13.05.2024 godz. 6:00
Kościół Sióstr Bernardynek w Łowiczu

Data zakończenia: 19-05
Diecezjalne
14
Konferencja Księży Dziekanów

godz. 10:00 w Kurii Łowickiej

Data zakończenia: 14-05
Diecezjalne
15
Ogólnopolska pielgrzymka Związku Polskich Kawalerów Maltańskich na Jasną Górę
Ogólnopolskie
16
Ogólnopolskie obchody Święta Straży Granicznej
Ogólnopolskie
XX Sympozjum Naukowe

godz. 10:00
W Domu Formacji i Modlitwy w Wyższym Seminarium Duchownym w Łowiczu, ul. Seminaryjna 6

Data zakończenia: 17-05
Diecezjalne
17
Ogólnopolskie Rekolekcje dla Służby Zdrowia na Jasnej Górze

Data zakończenia: 18-05
Ogólnopolskie
18
Ogólnopolskie czuwanie Katolickiej Odnowy w Duchu Świętym – Jasna Góra
Ogólnopolskie
80. rocznica bitwy pod Monte Cassino
Ogólnopolskie
Ogólnopolska Pielgrzymka Służby Zdrowia na Jasną Górę

Data zakończenia: 19-05
Ogólnopolskie
Wojewódzkie Obchody Dnia Strażaka w Łęczycy

Obchody rozpoczną się Msza św. o godz. 12.00 w Kościele p.w. św. Andrzeja Apostoła w Łęczycy

Data zakończenia: 19-05
Diecezjalne
Święcenia Diakonatu
Diecezjalne
19
Ogólnopolska pielgrzymka kobiet na Jasną Górę
Ogólnopolskie
Dzień Cierpienia w Intencji Misji (Zesłanie Ducha Świętego)
Ogólnopolskie
64. Międzynarodowa Pielgrzymka Żołnierzy do Sanktuarium Maryjnego w Lourdes
Ogólnopolskie
21
Zjazd Dyrektorów Wydziałów Katechetycznych – Krynica Morska, diecezja elbląska
Ogólnopolskie
22
Finał XXII Konkursu „Mój szkolny Kolega z misji” (Dzieło Pomocy „Ad Gentes”)
Ogólnopolskie
Rocznica sakry i ingresu do katedry łowickiej Biskupa Andrzeja F. Dziuby
Diecezjalne
24
Dzień modlitw za Kościół w Chinach (liturgiczne wspomnienie NMP Wspomożycielki Wiernych)
Ogólnopolskie
Rada Wyższa Papieskich Dzieł Misyjnych w Rzymie

Data zakończenia: 01-06
Ogólnopolskie
25
XI Diecezjalna Pielgrzymka Kobiet

Głuchów

Data zakończenia: 26-05
Diecezjalne
26
Pielgrzymka mężczyzn i młodzieńców do Piekar Śląskich
Ogólnopolskie
28
Zakończenie roku formacyjnego w Centrum Formacji Misyjnej w Warszawie
Ogólnopolskie
29
Dzień Weterana Działań poza Granicami Państwa – Międzynarodowy Dzień Uczestników Misji Pokojowych ONZ
Ogólnopolskie
30
Zakończenie Kongresu Eucharystycznego w diecezji gliwickiej
Ogólnopolskie
czerwca 2024
1
Ogólnopolski Dzień Matki i Dziecka
Ogólnopolskie
Jutrznia Lednicka w katedrze gnieźnieńskiej, Ogólnopolskie Spotkanie Młodych na Polach Lednickich
Ogólnopolskie
XII Ogólnopolska Pielgrzymka Żywego Różańca na Jasną Górę

Data zakończenia: 02-06
Ogólnopolskie
Święcenia Kapłańskie

godz. 10:30
Katedra Łowicka

Data zakończenia: 02-06
Diecezjalne
2
16. Dzień Dziękczynienia, Święto Opatrzności Bożej
Ogólnopolskie
7
Rekolekcje dla rodziców po stracie dziecka – Gniezno

Data zakończenia: 09-06
Ogólnopolskie
8
Ogólnopolska Pielgrzymka Apostolstwa Pomocy Duszom Czyśćcowym na Jasną Górę
Ogólnopolskie
Ogólnopolska Pielgrzymka Arcybractwa Straży Honorowej NSPJ do Sanktuarium św. Jana Pawła II w Krakowie
Ogólnopolskie
9
Marsz dla życia i rodziny

miejsce: Łowicz

Data zakończenia: 10-06
Diecezjalne
10
Szczecin – 900-lecie Misji św. Ottona z Bambergu
Ogólnopolskie
Ogólnopolskie warsztaty dla Duszpasterzy Akademickich – Żdżary k. Rawy Mazowieckiej
Ogólnopolskie
13
Dekada misyjna w Kościele greckokatolickim
Ogólnopolskie
14
Ogólnopolska Pielgrzymka Akcji Katolickiej w Polsce na Jasną Górę

Data zakończenia: 15-06
Ogólnopolskie
15
43. Ogólnopolska pielgrzymka Apostolstwa Trzeźwości na Jasną Górę

Data zakończenia: 16-06
Ogólnopolskie
17
Wakacyjne spotkanie misjonarzy i misjonarek – Komisja KEP ds. Misji

Data zakończenia: 20-06
Ogólnopolskie
25
Ogólnopolska Szkoła Animatorów Misyjnych (I stopień)

Data zakończenia: 28-06
Ogólnopolskie
29
Pielgrzymka grekokatolików do sanktuarium św. apostołów Piotra i Pawła w Chrzanowie
Ogólnopolskie
lipca 2024
1
Ogólnopolska pielgrzymka nauczycieli i wychowawców na Jasną Górę

Data zakończenia: 02-07
Ogólnopolskie
6
Bł. M. Teresy Ledóchowskiej, patronki współpracy misyjnej w Polsce
Ogólnopolskie
Ogólnopolska pielgrzymka Apostolstwa Chorych na Jasną Górę
Ogólnopolskie
Udział żołnierzy w Narodowo Wojskowej Pielgrzymce Sił Zbrojnych Republiki Słowacji do Sanktuarium Maryjnego w Lewoczy

Data zakończenia: 07-07
Ogólnopolskie
9
Festiwal Życia – Kokotek (diecezja gliwicka)

Data zakończenia: 14-07
Ogólnopolskie
19
Pielgrzymka rodzin grekokatolików z Polski, Słowacji i Ukrainy na Świętą Górę Jawor (Łemkowszczyzna)
Ogólnopolskie
23
Inauguracja 25. Ogólnopolskiego Tygodnia św. Krzysztofa
Ogólnopolskie
Jubileuszowy 25. Ogólnopolski Tydzień św. Krzysztofa i Akcja św. Krzysztof 1 gr za 1 km szczęśliwej jazdy wraz ze zbiórką ofiar na środki transportu dla misjonarzy (MIVA Polska)

Data zakończenia: 28-07
Ogólnopolskie
24
Centralne obchody Święta Policji
Ogólnopolskie
31
Uroczystości 80. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego (Msza św., Warszawa, pl. Krasińskich, godz. 18.00)
Ogólnopolskie
sierpnia 2024
1
Dzień modlitw za spowiedników i teologów moralistów
Ogólnopolskie
Narodowy Dzień Pamięci Powstania Warszawskiego
Ogólnopolskie
5
Piesza pielgrzymka Wojska Polskiego i służb mundurowych na Jasną Górę
Ogólnopolskie
6
Łowicka Piesza Pielgrzymka Młodzieżowa na Jasną Górę

Data zakończenia: 14-08
Diecezjalne
13
Obchody rocznicy „Cudu nad Wisłą”

– 13. 08, godz. 1800 – kościół Matki Bożej Zwycięskiej w Warszawie-Kamionku;

– 15. 08, godz. 930 – kaplica na Cmentarzu Poległych w Ossowie;

– 15. 08, godz. 1700 – kaplica na Cmentarzu Żołnierzy 1920 roku w Radzyminie

Data zakończenia: 15-08
Ogólnopolskie
15
Uroczystość Matki Bożej Wniebowziętej – Jasna Góra
Ogólnopolskie
Święto Wojska Polskiego z udziałem władz państwowych (Katedra Polowa Wojska Polskiego)
Ogólnopolskie
Święto Zaśnięcia NMP. Pielgrzymka wiernych grekokatolików z Podkarpacia, Słowacji i Ukrainy na Święto Matki Bożej Kalwaryjskiej do cerkwi na Górze Zjawienia k. Kalwarii Pacławskiej
Ogólnopolskie
Wielki Odpust w Kalwarii Zebrzydowskiej
Ogólnopolskie
17
Ogólnopolska Pielgrzymka Elektryków, Energetyków i Elektroników na Jasną Górę

Data zakończenia: 18-08
Ogólnopolskie
18
Pielgrzymka kobiet i dziewcząt do Piekar Śląskich
Ogólnopolskie
Diecezjalno-Wojewódzkie Dożynki

Miejsce: Maurzyce

Data zakończenia: 19-08
Diecezjalne
20
Diecezjalna Piesza Pielgrzymka Rodzin z Głowna na Jasną Górę
Diecezjalne
26
Uroczystość Matki Boskiej Częstochowskiej
Ogólnopolskie
31
Rocznica podpisania Umów Gdańskich
Ogólnopolskie
września 2024
1
85. Rocznica wybuchu II wojny światowej, Westerplatte. Dzień Weterana
Ogólnopolskie
Ogólnopolska pielgrzymka rolników i pszczelarzy na Jasną Górę
Ogólnopolskie
8
Ogólnopolska pielgrzymka grekokatolików do Sanktuarium Matki Bożej w Białym Borze
Ogólnopolskie
Odpust w Gietrzwałdzie
Ogólnopolskie
Tydzień Wychowania w Polsce

Data zakończenia: 14-09
Ogólnopolskie
10
Jesienne zebranie Papieskich Dzieł Misyjnych oraz innych środowisk misyjnych w Warszawie

Data zakończenia: 11-09
Ogólnopolskie
11
Inauguracja roku formacyjnego w Centrum Formacji Misyjnej w Warszawie
Ogólnopolskie
13
Ogólnopolska pielgrzymka Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej na Jasną Górę

Data zakończenia: 15-09
Ogólnopolskie
Ogólnopolska Pielgrzymka Przewodniczek Skautów Europy do sanktuarium NMP w Gidlach
Ogólnopolskie
14
Ogólnopolska pielgrzymka Legionu Maryi na Jasną Górę
Ogólnopolskie
15
Ogólnopolska Pielgrzymka Dzieci i Młodzieży do Przasnysza i Rostkowa, Sanktuarium św. Stanisława Kostki
Ogólnopolskie
Ogólnopolska pielgrzymka Ludzi Pracy na Jasną Górę
Ogólnopolskie
Dzień modlitw w intencji Środków Społecznego Przekazu
Ogólnopolskie
16
Rekolekcje kapłańskie dyrektorów diecezjalnych PDM

Data zakończenia: 22-09
Ogólnopolskie
17
Dzień Golgoty Wschodu – Rocznica agresji sowieckiej na Polskę, Msza św. w Katedrze Polowej Wojska Polskiego) – Światowy Dzień Sybiraka
Ogólnopolskie
18
Ogólnopolskie rekolekcje duszpasterzy akademickich – Żdżary k. Rawy Mazowieckiej. Na zakończenie rekolekcji Ogólnopolska Konferencja Duszpasterzy Akademickich

Data zakończenia: 20-09
Ogólnopolskie
21
Ogólnopolska pielgrzymka Ludzi Morza na Jasną Górę
Ogólnopolskie
Ogólnopolska pielgrzymka małżeństw i rodzin na Jasną Górę

Data zakończenia: 22-09
Ogólnopolskie
25
Kongregacja Księży Dziekanów i Wicedziekanów

godz. 10:00 w Wyższym Seminarium Duchownym w Łowiczu

Data zakończenia: 26-09
Diecezjalne
27
Ogólnopolska Pielgrzymka Wędrowników Skautów Europy do sanktuarium na Św. Krzyżu

Data zakończenia: 29-09
Ogólnopolskie
29
Światowy Dzień Migrantów i Uchodźców w Kościele
Ogólnopolskie
Uroczystość z okazji XXIII. Jasnogórskich Spotkań Środowiska Policyjnego
Ogólnopolskie
października 2024
1
Św. Teresy od Dzieciątka Jezus, patronki misji
Ogólnopolskie
Ogólnopolska sesja szkoleniowo-formacyjna dla kapelanów placówek medycznych na Jasnej Górze

Data zakończenia: 03-10
Ogólnopolskie
5
Ogólnopolska pielgrzymka prawników na Jasną Górę
Ogólnopolskie
13
24. Dzień Papieski
Ogólnopolskie
15
Dzień dziecka utraconego
Ogólnopolskie
17
VII Kongres Kultury Chrześcijańskiej – KUL

Data zakończenia: 20-10
Ogólnopolskie
18
Jasnogórska Noc Czuwania w intencji polskich emigrantów

Data zakończenia: 19-10
Ogólnopolskie
Kongres Nowej Ewangelizacji – Tarnów

Data zakończenia: 20-10
Ogólnopolskie
19
Krajowa Kongregacja Duszpasterstwa Powołań – Jasna Góra
Ogólnopolskie
20
Światowy Dzień Misyjny – zbiórka pieniężna (taca) na Papieskie Dzieła Misyjne
Ogólnopolskie
Tydzień Misyjny

Data zakończenia: 26-10
Ogólnopolskie
24
Uroczysta Gala Medalu „Benemerenti in Opere Evangelizationis” – Komisja KEP ds. Misji
Ogólnopolskie
XXI Krajowe Forum Duszpasterstwa Młodzieży

Data zakończenia: 26-10
Ogólnopolskie
26
Forum Duszpasterskie – Gniezno
Ogólnopolskie
listopada 2024
4
Początek dorocznej akcji AdoMiS (Adoptuj Misyjnych Seminarzystów) we wspomnienie św. Karola Boromeusza, twórcy i patrona seminariów duchownych
Ogólnopolskie
7
Ogólnopolska pielgrzymka pszczelarzy na Jasną Górę
Ogólnopolskie
9
Ogólnopolska pielgrzymka muzyków kościelnych na Jasną Górę
Ogólnopolskie
10
Dzień solidarności z Kościołem prześladowanym
Ogólnopolskie
11
Narodowe Święto Niepodległości (Msza św. z udziałem Wojska Polskiego i najwyższych władz państwowych w Świątyni Bożej Opatrzności)
Ogólnopolskie
Uroczystość św. Wiktorii - Patronki Diecezji
Diecezjalne
17
Światowy Dzień Ubogich (33. niedziela zwykła)
Ogólnopolskie
Światowy dzień pamięci o ofiarach wypadków drogowych oraz akcja Ratujemy życie – misyjny ambulans
Ogólnopolskie
24
Ogólnoświatowy dzień pamięci ofiar Wielkiego Głodu na Ukrainie. Modlitwa we wszystkich świątyniach w intencji zmarłych w wyniku represji stalinowskich.
Ogólnopolskie
Niedziela Chrystusa Króla – święto patronalne Akcji Katolickiej
Ogólnopolskie
30
Sesja misjologiczna i ogólnopolskie czuwanie Papieskich Dzieł Misyjnych i innych środowisk misyjnych (Jasna Góra)

30 listopada –1 grudnia

Data zakończenia: 01-12
Ogólnopolskie
Imieniny Biskupa Andrzeja
Diecezjalne
grudnia 2024
3
Franciszka Ksawerego, patrona misji
Ogólnopolskie
4
Dzień modlitw za bezrobotnych
Ogólnopolskie
8
Dzień modlitw w intencji Kościoła na Wschodzie, zbiórka pieniężna do puszek na potrzeby Kościoła na Wschodzie
Ogólnopolskie
13
Dzień modlitw za ofiary stanu wojennego
Ogólnopolskie
21
Dzień Pamięci o Poległych i Zmarłych w Misjach i Operacjach Wojskowych poza Granicami Państwa
Ogólnopolskie
26
Uroczyste posłanie Kolędników Misyjnych
Ogólnopolskie
29
Święto Świętej Rodziny – dzień modlitw o świętość małżeństw i rodzin. Odnowienie przyrzeczeń małżeńskich w parafiach.
Ogólnopolskie
lutego 2024
11
32. Światowy Dzień Chorego

Spotkania Kapelanów szpitali z chorymi i służbą zdrowia w szpitalach

Diecezjalne
marca 2024
8
Diecezjalny Dzień Kobiet

Rekolekcje w Domu Formacji i Modlitw w WSD Łowicz w dniach 8-9.03.2024r.

Data zakończenia: 09-03
Diecezjalne
21
Konferencja Księży Dziekanów

o godz. 10:30 w Kurii Łowickiej

Data zakończenia: 21-03
Diecezjalne
23
Diecezjalna Pielgrzymka Maturzystów na Jasnej Górze

Pielgrzymka Maturzystów Diecezji Łowickiej na Jasną Górę
23 marca 2024 roku
Program pielgrzymki:
9:45 – Powitanie pielgrzymów w Bazylice
10:00 – Droga Krzyżowa w Bazylice
10:45 – Konferencja w sali o. Augustyna Kordeckiego
12:30 – Msza Święta w Kaplicy Matki Bożej
13:30 – Akt Zawierzenia w Kaplica Matki Bożej
13:40 – Zakończenie pielgrzymki
Modlitwa osobista

Data zakończenia: 24-03
Diecezjalne
kwietnia 2024
13
Jubileuszowe XX GP LSO Diecezji Łowickiej o Puchar Biskupa Administratora Apostolskiego Wojciecha T. Osiala

Program wydarzenia jest następujący:

8.30 – Uroczysta Msza Święta Dziękczynna w Kościele Świętego Jakuba w Skierniewicach (Senatorska 11/13) za Dwudziestolecie Mistrzostw Diecezji w intencji LSO pod przewodnictwem Diecezjalnego Ekonoma Ks. Adama Matysiaka (Delegata Bpa Wojciecha T. Osiala); /kapłani proszeni są do uczestniczenia w koncelebrze  oraz zabrania ze sobą alb i białych stuł, natomiast ministranci uczestniczą w komżach, a lektorzy w albach /

9.30 – 15.00: Rozgrywki Meczowe na Halach OSiR-u przy ul. Pomologicznej 8 i 10 w Skierniewicach. /informacja o przypisaniu danej kategorii do konkretnej hali  z harmonogramem grup została zamieszczona na stronie głównej diecezji./

15.00 – Gala Finałowa z udziałem zaproszonych gości i sponsorów. / dekoracja drużyn z miejsc 1-4, pozostałe drużyny dekorowane na bieżąco /

16.00 – Błogosławieństwo i Zakończenie Mistrzostw.

Na wszystkich halach będzie dostępna woda niegazowana oraz prowiant w postaci wyrobów mlecznych ufundowanych przez OSM Łowicz. Obowiązkowo należy mieć przy sobie Legitymację Szkolną (Przynależność do LSO weryfikuje podpis Proboszcza Parafii na protokołach), a w przypadku kategorii Open Dokument Tożsamości.

Proszę o punktualność!!!
(Pragnę zaznaczyć, że nieobecność na Eucharystii oznacza nieprzystąpienie do Mistrzostw)
W razie jakichkolwiek pytań proszę o kontakt.

 

Z Chrystusowym Pozdrowieniem i Wyrazami Szacunku

 

Ks. Sebastian Antosik

Diecezjalny Duszpasterz Sportowców Diecezji Łowickiej

 

Partnerem wydarzenia jest Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego i Marszałek Województwa Łódzkiego Grzegorz Schreiber.

  

Diecezjalne
20
Czuwanie powołaniowe

godz. 19.00 parafia Niepokalanego Poczęcia NMP w Rawie Mazowieckiej

Data zakończenia: 21-04
Diecezjalne
Spotkanie Rady Duszpasterskiej (odwołane)

spotkanie zostało odwołane

Data zakończenia: 21-04
Spotkania
maja 2024
14
Konferencja Księży Dziekanów

godz. 10:00 w Kurii Łowickiej

Data zakończenia: 14-05
Diecezjalne
16
XX Sympozjum Naukowe

godz. 10:00
W Domu Formacji i Modlitwy w Wyższym Seminarium Duchownym w Łowiczu, ul. Seminaryjna 6

Data zakończenia: 17-05
Diecezjalne
18
Wojewódzkie Obchody Dnia Strażaka w Łęczycy

Obchody rozpoczną się Msza św. o godz. 12.00 w Kościele p.w. św. Andrzeja Apostoła w Łęczycy

Data zakończenia: 19-05
Diecezjalne
25
XI Diecezjalna Pielgrzymka Kobiet

Głuchów

Data zakończenia: 26-05
Diecezjalne
czerwca 2024
9
Marsz dla życia i rodziny

miejsce: Łowicz

Data zakończenia: 10-06
Diecezjalne
września 2024
25
Kongregacja Księży Dziekanów i Wicedziekanów

godz. 10:00 w Wyższym Seminarium Duchownym w Łowiczu

Data zakończenia: 26-09
Diecezjalne
stycznia 2024
4
Spotkanie Biskupa Diecezjalnego z dyrektorami Szkół

Spotkanie odbędzie się w Domu Formacji i Modlitwy w Wyższym Semianarium Duchownym w Łowiczu, ul. Semianaryjna 6, 99-400 Łowicz.
początek godz. 10.00

Diecezjalne
10
Olimpiada Teologii Katolickiej - Etap Diecezjalny

Środa godz. 11:00 (Łowicz)

Diecezjalne
lutego 2024
2
Dzień życia Konsekrowanego

11.45 – Modlitwa przy pomniku
12.00 – Msza św. w Katedrze

Data zakończenia: 03-02
Diecezjalne
4
Rocznica Sakry bp. Wojciecha Osiala
Diecezjalne
11
32. Światowy Dzień Chorego

Spotkania Kapelanów szpitali z chorymi i służbą zdrowia w szpitalach

Diecezjalne
21
V rocznica śmierci bpa Alojzego Orszulika
Diecezjalne
marca 2024
7
Olimpiada Wiedzy Religijnej – Etap Diecezjalny

Czwartek godz. 10:00 (Łowicz-seminarium)

Diecezjalne
8
Diecezjalny Dzień Kobiet

Rekolekcje w Domu Formacji i Modlitw w WSD Łowicz w dniach 8-9.03.2024r.

Data zakończenia: 09-03
Diecezjalne
21
Konferencja Księży Dziekanów

o godz. 10:30 w Kurii Łowickiej

Data zakończenia: 21-03
Diecezjalne
23
Diecezjalna Pielgrzymka Maturzystów na Jasnej Górze

Pielgrzymka Maturzystów Diecezji Łowickiej na Jasną Górę
23 marca 2024 roku
Program pielgrzymki:
9:45 – Powitanie pielgrzymów w Bazylice
10:00 – Droga Krzyżowa w Bazylice
10:45 – Konferencja w sali o. Augustyna Kordeckiego
12:30 – Msza Święta w Kaplicy Matki Bożej
13:30 – Akt Zawierzenia w Kaplica Matki Bożej
13:40 – Zakończenie pielgrzymki
Modlitwa osobista

Data zakończenia: 24-03
Diecezjalne
25
32. rocznica powstania Diecezji Łowickiej
Diecezjalne
kwietnia 2024
2
Rocznica śmierci św. Jana Pawła II
Diecezjalne
4
Olimpiada Teologii Katolickiej - Etap Ogólnopolski

4-6 kwietnia (Radom)

Data zakończenia: 06-04
Diecezjalne
13
Jubileuszowe XX GP LSO Diecezji Łowickiej o Puchar Biskupa Administratora Apostolskiego Wojciecha T. Osiala

Program wydarzenia jest następujący:

8.30 – Uroczysta Msza Święta Dziękczynna w Kościele Świętego Jakuba w Skierniewicach (Senatorska 11/13) za Dwudziestolecie Mistrzostw Diecezji w intencji LSO pod przewodnictwem Diecezjalnego Ekonoma Ks. Adama Matysiaka (Delegata Bpa Wojciecha T. Osiala); /kapłani proszeni są do uczestniczenia w koncelebrze  oraz zabrania ze sobą alb i białych stuł, natomiast ministranci uczestniczą w komżach, a lektorzy w albach /

9.30 – 15.00: Rozgrywki Meczowe na Halach OSiR-u przy ul. Pomologicznej 8 i 10 w Skierniewicach. /informacja o przypisaniu danej kategorii do konkretnej hali  z harmonogramem grup została zamieszczona na stronie głównej diecezji./

15.00 – Gala Finałowa z udziałem zaproszonych gości i sponsorów. / dekoracja drużyn z miejsc 1-4, pozostałe drużyny dekorowane na bieżąco /

16.00 – Błogosławieństwo i Zakończenie Mistrzostw.

Na wszystkich halach będzie dostępna woda niegazowana oraz prowiant w postaci wyrobów mlecznych ufundowanych przez OSM Łowicz. Obowiązkowo należy mieć przy sobie Legitymację Szkolną (Przynależność do LSO weryfikuje podpis Proboszcza Parafii na protokołach), a w przypadku kategorii Open Dokument Tożsamości.

Proszę o punktualność!!!
(Pragnę zaznaczyć, że nieobecność na Eucharystii oznacza nieprzystąpienie do Mistrzostw)
W razie jakichkolwiek pytań proszę o kontakt.

 

Z Chrystusowym Pozdrowieniem i Wyrazami Szacunku

 

Ks. Sebastian Antosik

Diecezjalny Duszpasterz Sportowców Diecezji Łowickiej

 

Partnerem wydarzenia jest Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego i Marszałek Województwa Łódzkiego Grzegorz Schreiber.

  

Diecezjalne
20
Czuwanie powołaniowe

godz. 19.00 parafia Niepokalanego Poczęcia NMP w Rawie Mazowieckiej

Data zakończenia: 21-04
Diecezjalne
23
Imieniny bp. Wojciecha Osiala
Diecezjalne
maja 2024
13
369. Łowicka Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę

Msza św. na rozpoczęcie 13.05.2024 godz. 6:00
Kościół Sióstr Bernardynek w Łowiczu

Data zakończenia: 19-05
Diecezjalne
14
Konferencja Księży Dziekanów

godz. 10:00 w Kurii Łowickiej

Data zakończenia: 14-05
Diecezjalne
16
XX Sympozjum Naukowe

godz. 10:00
W Domu Formacji i Modlitwy w Wyższym Seminarium Duchownym w Łowiczu, ul. Seminaryjna 6

Data zakończenia: 17-05
Diecezjalne
18
Święcenia Diakonatu
Diecezjalne
Wojewódzkie Obchody Dnia Strażaka w Łęczycy

Obchody rozpoczną się Msza św. o godz. 12.00 w Kościele p.w. św. Andrzeja Apostoła w Łęczycy

Data zakończenia: 19-05
Diecezjalne
22
Rocznica sakry i ingresu do katedry łowickiej Biskupa Andrzeja F. Dziuby
Diecezjalne
25
XI Diecezjalna Pielgrzymka Kobiet

Głuchów

Data zakończenia: 26-05
Diecezjalne
czerwca 2024
1
Święcenia Kapłańskie

godz. 10:30
Katedra Łowicka

Data zakończenia: 02-06
Diecezjalne
9
Marsz dla życia i rodziny

miejsce: Łowicz

Data zakończenia: 10-06
Diecezjalne
sierpnia 2024
6
Łowicka Piesza Pielgrzymka Młodzieżowa na Jasną Górę

Data zakończenia: 14-08
Diecezjalne
18
Diecezjalno-Wojewódzkie Dożynki

Miejsce: Maurzyce

Data zakończenia: 19-08
Diecezjalne
20
Diecezjalna Piesza Pielgrzymka Rodzin z Głowna na Jasną Górę
Diecezjalne
września 2024
25
Kongregacja Księży Dziekanów i Wicedziekanów

godz. 10:00 w Wyższym Seminarium Duchownym w Łowiczu

Data zakończenia: 26-09
Diecezjalne
listopada 2024
11
Uroczystość św. Wiktorii - Patronki Diecezji
Diecezjalne
30
Imieniny Biskupa Andrzeja
Diecezjalne
stycznia 2023
6
Uroczystość Objawienia Pańskiego

-Dzień modlitw w intencji misji

-Ogólnopolska kolekta na Krajowy Fundusz Misyjny

-Światowy Dzień Papieskiego Dzieła Misyjnego Dzieci

-Uroczyste zakończenie inicjatywy Kolędników Misyjnych

Ogólnopolskie
9
Bł. Pauliny Jaricot, założycielki Papieskiego Dzieła Rozkrzewiania Wiary i Żywego Różańca
Ogólnopolskie
14
Uroczystość wręczenia wyróżnień Benemerenti Ordynariatu Polowego (katedra polowa Wojska Polskiego)
Ogólnopolskie
16
Bł. Pawła Manny, założyciela Papieskiej Unii Misyjnej
Ogólnopolskie
17
Dzień Judaizmu w Kościele katolickim w Polsce
Ogólnopolskie
18
Tydzień modlitw o jedność Chrześcijan

18-25 stycznia

Data zakończenia: 25-01
Ogólnopolskie
22
Niedziela Słowa Bożego
Ogólnopolskie
26
Dzień Islamu w Kościele katolickim w Polsce
Ogólnopolskie
lutego 2023
2
Światowy Dzień Życia Konsekrowanego we wszystkich polskich katedrach. Ogólnopolska zbiórka pieniężna do puszek na potrzeby zakonów klauzurowych
Ogólnopolskie
Dzień Życia Konsekrowanego

Rozpoczęcie modlitwy przy pomniku św. Jana Pawła II w Łowiczu o godz. 11.45, następnie Msza św. w Katedrze Łowickiej o godz. 12.00

Diecezjalne
6
Rada Krajowa PDM

6-8 lutego

Data zakończenia: 08-02
Ogólnopolskie
10
Spotkanie Rady Krajowego Instytutu Akcji Katolickiej - Warszawa

10-12 lutego

Data zakończenia: 12-02
Ogólnopolskie
11
30. Światowy Dzień Chorego
Ogólnopolskie
13
Rekolekcje dla asystentów diecezjalnych Akcji Katolickiej - Szklarska Poręba

13-15 lutego

Data zakończenia: 15-02
Ogólnopolskie
15
Spotkanie Pańskie (Pamiątka Ofiarowania Pańskiego) Ogólnopolski dzień życia konsekrowanego w Kościele greckokatolickim
Ogólnopolskie
17
Krajowa kongregacja odpowiedzialnych za duszpasterstwo powołań

17-19 lutego

Data zakończenia: 19-02
Ogólnopolskie
19
Inauguracja Roku Kopernikańskiego w Toruniu
Ogólnopolskie
56. Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu

19-25 lutego

Data zakończenia: 25-02
Ogólnopolskie
24
Dzień modlitwy wynagradzającej i pokuty za nadużycia duchownych wobec małoletnich
Ogólnopolskie
Krajowa kongregacja odpowiedzialnych Ruchu Światło-Życie

24-26 lutego

Data zakończenia: 26-02
Ogólnopolskie
25
Wspomnienie liturgicznego bł. Stefana Wincentego Frelichowskiego, patrona harcerzy (Msza Św. i spotkanie dla harcerzy w Katedrze Polowej Wojska Polskiego)
Ogólnopolskie
marca 2023
1
Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych (Msza św. w Katedrze Polowej Wojska Polskiego)
Ogólnopolskie
5
Dzień modlitwy, postu i solidarności z misjonarzami

Ogólnopolska zbiórka pieniężna do puszek na pomoc polskim misjonarkom i misjonarzom (Dzieło Pomocy Ad Gentes)

Ogólnopolskie
10
Rekolekcje Rady Krajowej Akcji Katolickiej - Warszawa

10-12 marca

Data zakończenia: 12-03
Ogólnopolskie
11
Finał VIII Mistrzostw Polski Duszpasterstw Akademickich w dyscyplinach sportowych - Gdynia

11-12 marca

Data zakończenia: 12-03
Ogólnopolskie
13
Święto Papieskie
Ogólnopolskie
19
III niedziela Wielkiego Postu według kalendarza juliańskiego Wielkopostna pielgrzymka grekokatolików do sanktuarium Męki Pańskiej w Glotowie koło Dobrego Miasta
Ogólnopolskie
24
Dzień Misjonarzy Męczenników
Ogólnopolskie
25
Dzień Świętości Życia - liturgiczna uroczystość Zwiastowania Pańskiego
Ogólnopolskie
26
Dzień modlitw za więźniów
Ogólnopolskie
kwietnia 2023
2
Rocznica śmierci św. Jana Pawła II
Diecezjalne
6
Ogólnopolska inicjatywa „Noc konfesjonałów” (Triduum Paschalne)

6-8 kwietnia

Data zakończenia: 08-04
Ogólnopolskie
7
Zwiastowanie NMP (Kościół greckokatolicki) - Dzień świętości życia
Ogólnopolskie
13
Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej (Msza św. w Katedrze Polowej Wojska Polskiego)
Ogólnopolskie
14
Święto Chrztu Polski
Ogólnopolskie
16
Święto Miłosierdzia Bożego - uroczystości centralne w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie- Łagiewnikach - Święto patronalne Caritas
Ogólnopolskie
Tydzień Miłosierdzia

16-22 kwietnia

Data zakończenia: 22-04
Ogólnopolskie
21
90. rocznica konsekracji i ingresu bpa Józefa Gawliny, biskupa polowego Wojsk Polskich w latach 1933-1946

Konferencja okolicznościowa oraz Msza Św. w Katedrze Polowej Wojska Polskiego

Ogólnopolskie
Ogólnopolskie Forum Liderów Duszpasterstw Akademickich - Katowice

21-23 kwietnia

Data zakończenia: 23-04
Ogólnopolskie
22
Rozpoczęcie Nawiedzenia Matki Bożej w kopii Obrazu Jasnogórskiego

– rozpoczęcie obchodów 900-lecia Diecezji Włocławskiej (Zduńska Wola, Bazylika pod wezwaniem Wniebowzięcia NMP, godz. 11.00)

Ogólnopolskie
Ogólnopolskie uroczystości odpustowe św. Wojciecha, głównego Patrona Polski - Wręczenie krzyży misyjnych - Gniezno

22-23 kwietnia

Data zakończenia: 23-04
Ogólnopolskie
29
Dzień Męczeństwa Duchowieństwa Polskiego w czasie II wojny światowej - Pielgrzymka do Sanktuarium Św. Józefa w Kaliszu
Ogólnopolskie
30
17. Ogólnopolska Niedziela Modlitw za Kierowców i innych użytkowników dróg (MIVA Polska wraz z KDK)
Ogólnopolskie
Niedziela Dobrego Pasterza - patronalne święto Papieskiego Dzieła św. Piotra Apostoła
Ogólnopolskie
Tydzień modlitw o powołania kapłańskie, zakonne i misyjne

30.04-6.05

Data zakończenia: 06-05
Ogólnopolskie
maja 2023
2
Obchody Dnia Flagi RP (Msza św. w Katedrze Polowej Wojska Polskiego, godz. 18.00) - Dzień Polonii i Polaków za granicą
Ogólnopolskie
3
Uroczystość Matki Boskiej Królowej Polski z udziałem Episkopatu Polski - Jasna Góra
Ogólnopolskie
Święto Konstytucji 3 Maja (Msza św. z udziałem Wojska Polskiego i najwyższych władz państwowych)
Ogólnopolskie
7
63. Międzynarodowa Pielgrzymka Żołnierzy do Sanktuarium Maryjnego w Lourdes

1-18 maja

Data zakończenia: 18-05
Ogólnopolskie
8
78. rocznica zakończenia II wojny światowej (Msza św. w Katedrze Polowej Wojska Polskiego)
Ogólnopolskie
13
87. Ogólnopolska Pielgrzymka Akademicka na Jasną Górę
Ogólnopolskie
22. Ogólnopolska pielgrzymka kierowców na Jasną Górę z dziękczynieniem misjonarzy za pomoc kierowców w zakupie środków transportu (MIVA Polska wraz z KDK)
Ogólnopolskie
14
Uroczystości odpustowe św. Stanisława, głównego patrona Polski, w Krakowie
Ogólnopolskie
16
Ogólnopolskie obchody Święta Straży Granicznej
Ogólnopolskie
17
Finał XXII Konkursu „Mój szkolny Kolega z misji” (Dzieło Pomocy „Ad Gentes”)
Ogólnopolskie
19
Ogólnopolskie Rekolekcje dla Służby Zdrowia na Jasnej Górze

19-20 maja

Data zakończenia: 20-05
Ogólnopolskie
20
Ogólnopolskie czuwanie Katolickiej Odnowy w Duchu Świętym - Jasna Góra
Ogólnopolskie
Metropolitalne Święto Rodzin - Katowice
Ogólnopolskie
99. Ogólnopolska Pielgrzymka Służby Zdrowia na Jasną Górę

20-21 maja

Data zakończenia: 21-05
Ogólnopolskie
21
Ogólnopolska pielgrzymka Związku Polskich Kawalerów Maltańskich na Jasną Górę
Ogólnopolskie
180. rocznica śmierci Mikołaja Kopernika - Frombork
Ogólnopolskie
Ogólnopolska pielgrzymka kobiet na Jasną Górę
Ogólnopolskie
24
Dzień modlitw za Kościół w Chinach (liturgiczne wspomnienie NMP Wspomożycielki Wiernych)
Ogólnopolskie
25
Zakończenie roku formacyjnego w Centrum Formacji Misyjnej w Warszawie
Ogólnopolskie
Od święta Wniebowstąpienia do święta Zesłania Ducha Świętego według kalendarza juliańskiego - Dekada misyjna w Kościele greckokatolickim

25 maja – 4 czerwca

Data zakończenia: 04-06
Ogólnopolskie
26
Pielgrzymka Związku Harcerstwa Polskiego na Jasną Górę

26-28 maja

Data zakończenia: 28-05
Ogólnopolskie
28
Pielgrzymka mężczyzn i młodzieńców do Piekar Śląskich
Ogólnopolskie
Dzień Cierpienia w Intencji Misji (Zesłanie Ducha Świętego)
Ogólnopolskie
29
Dzień Weterana Działań poza Granicami Państwa - Międzynarodowy Dzień Uczestników Misji Pokojowych ONZ
Ogólnopolskie
30
Zjazd Dyrektorów Wydziałów Katechetycznych - Kodeń, diecezja siedlecka

30 maja – 1 czerwca

Data zakończenia: 01-06
Ogólnopolskie
czerwca 2023
1
Ogólnopolski Dzień Matki i Dziecka
Ogólnopolskie
Ogólnopolska Pielgrzymka Kleryków Seminariów Duchownych na Jasną Górę
Ogólnopolskie
2
XI Ogólnopolska Pielgrzymka Żywego Różańca na Jasną Górę

2-3 czerwca

Data zakończenia: 03-06
Ogólnopolskie
3
Ogólnopolskie Spotkanie Młodych - Lednica 2000
Ogólnopolskie
Udział żołnierzy podchorążych i uczniów liceów wojskowych w XXVII Spotkaniu Młodych Lednica 2000
Ogólnopolskie
4
15. Dzień Dziękczynienia, Święto Opatrzności Bożej
Ogólnopolskie
10
Ogólnopolska Pielgrzymka Apostolstwa Pomocy Duszom Czyśćcowym na Jasną Górę
Ogólnopolskie
12
Ogólnopolskie warsztaty dla Duszpasterzy Akademickich - Żdżary k. Rawy Mazowieckiej

12-15 czerwca

Data zakończenia: 15-06
Ogólnopolskie
16
Ogólnopolska Pielgrzymka Arcybractwa Straży Honorowej NSPJ do Sanktuarium św. Jana Pawła II w Krakowie
Ogólnopolskie
Ogólnopolska Pielgrzymka Akcji Katolickiej w Polsce na Jasną Górę

16-17 czerwca

Data zakończenia: 17-06
Ogólnopolskie
17
Jasna Góra - krajowe posłanie do Lizbony
Ogólnopolskie
Krajowa Pielgrzymka Szafarzy Nadzwyczajnych Komunii Świętej - Wąwolnica
Ogólnopolskie
42. Ogólnopolska pielgrzymka Apostolstwa Trzeźwości na Jasną Górę

17-18 czerwca

Data zakończenia: 18-06
Ogólnopolskie
18
5. Ogólnopolska Pielgrzymka Przedsiębiorców na Jasną Górę
Ogólnopolskie
19
Wakacyjne spotkanie misjonarzy i misjonarek - Komisja KEP ds. Misji

19-22 czerwca

Data zakończenia: 22-06
Ogólnopolskie
26
Ogólnopolska Szkoła Animatorów Misyjnych (I stopień)

26-30 czerwca

Data zakończenia: 30-06
Ogólnopolskie
Mistrzostwa Polski LSO o Puchar „KnC”

26.06.-27.06.2023 r.

Data zakończenia: 27-06
Ogólnopolskie
lipca 2023
1
Ogólnopolska pielgrzymka nauczycieli i wychowawców na Jasną Górę

1-2 lipca

Data zakończenia: 02-07
Ogólnopolskie
Udział żołnierzy w Narodowo Wojskowej Pielgrzymce Sił Zbrojnych Republiki Słowacji do Sanktuarium Maryjnego w Lewoczy

1-2 lipca

Data zakończenia: 02-07
Ogólnopolskie
6
Bł. M. Teresy Ledóchowskiej, patronki współpracy misyjnej w Polsce
Ogólnopolskie
Ogólnopolska pielgrzymka Apostolstwa Chorych na Jasną Górę
Ogólnopolskie
8
Pielgrzymka grekokatolików do sanktuarium św. apostołów Piotra i Pawła w Chrzanowie
Ogólnopolskie
14
Pielgrzymka rodzin grekokatolików z Polski, Słowacji i Ukrainy na Świętą Górę Jawor (Łemkowszczyzna)
Ogólnopolskie
23
Święto Policji (Msza św. w bazylice Świętego Krzyża w Warszawie)
Ogólnopolskie
Inauguracja 24. Ogólnopolskiego Tygodnia św. Krzysztofa
Ogólnopolskie
23. Ogólnopolski Tydzień św. Krzysztofa i Akcja św. Krzysztof 1 gr za 1 km szczęśliwej jazdy wraz ze zbiórką ofiar na środki transportu dla misjonarzy (MIVA Polska)

23-30 lipca

Data zakończenia: 30-07
Ogólnopolskie
25
Dzień Św. Krzysztofa, patrona Kierowców - Dzień Bezpiecznego Kierowcy (Krajowe Duszpasterstwo Kierowców)
Ogólnopolskie
31
Uroczystości 79. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego (Msza św., Warszawa, pl. Krasińskich, godz. 18.00)
Ogólnopolskie
sierpnia 2023
1
Dzień modlitw za spowiedników i teologów moralistów
Ogólnopolskie
Narodowy Dzień Pamięci Powstania Warszawskiego
Ogólnopolskie
37. Światowe Dni Młodzieży w Lizbonie

1-6 sierpnia

Data zakończenia: 06-08
Ogólnopolskie
Udział żołnierzy w Światowych Dniach Młodzieży w Lizbonie

1-6 sierpnia

Data zakończenia: 06-08
Ogólnopolskie
5
Piesza pielgrzymka Wojska Polskiego i służb mundurowych na Jasną Górę (rozpoczęcie - Katedra Polowa Wojska Polskiego, godz. 5.30)

5-14 sierpnia

Data zakończenia: 14-08
Ogólnopolskie
12
Wielki Odpust w Kalwarii Pacławskiej
Ogólnopolskie
13
Obchody rocznicy „Cudu nad Wisłą”

– 13. 08, godz. 1800 – kościół Matki Bożej Zwycięskiej w Warszawie-Kamionku;
– 15. 08, godz. 930 – kaplica na Cmentarzu Poległych w Ossowie;
– 15. 08, godz. 1700 – kaplica na Cmentarzu Żołnierzy 1920 roku w Radzyminie

Data zakończenia: 15-08
Ogólnopolskie
14
Uroczystości ku czci św. Maksymiliana Kolbe - Oświęcim
Ogólnopolskie
15
Uroczystość Matki Bożej Wniebowziętej - Jasna Góra
Ogólnopolskie
Święto Wojska Polskiego z udziałem władz państwowych (Katedra Polowa Wojska Polskiego)
Ogólnopolskie
Apel Jasnogórski pod przewodnictwem Biskupa Polowego Wojska Polskiego - Jasna Góra
Ogólnopolskie
Uroczystości związane z jubileuszem 300-lecia koronacji obrazu Matki Bożej w Kodniu
Ogólnopolskie
Święto Zaśnięcia NMP. Pielgrzymka wiernych grekokatolików z Podkarpacia, Słowacji i Ukrainy na Święto Matki Bożej Kalwaryjskiej do cerkwi na Górze Zjawienia k. Kalwarii Pacławskiej
Ogólnopolskie
Wielki Odpust w Kalwarii Zebrzydowskiej
Ogólnopolskie
19
Ogólnopolska Pielgrzymka Elektryków, Energetyków i Elektroników na Jasną Górę

19-20 sierpnia

Data zakończenia: 20-08
Ogólnopolskie
20
Pielgrzymka kobiet i dziewcząt do Piekar Śląskich
Ogólnopolskie
26
Uroczystość Matki Boskiej Częstochowskiej
Ogólnopolskie
września 2023
1
84. Rocznica wybuchu II wojny światowej, Westerplatte. Dzień Weterana (Msza św. w Katedrze Polowej Wojska Polskiego)
Ogólnopolskie
3
Ogólnopolska pielgrzymka rolników i pszczelarzy na Jasną Górę
Ogólnopolskie
8
Ogólnopolska pielgrzymka Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej na Jasną Górę
Ogólnopolskie
9
Ogólnopolska pielgrzymka Legionu Maryi na Jasną Górę
Ogólnopolskie
Koronacja na prawie papieskim obrazu Matki Bożej w Smolicach, archidiecezja poznańska
Ogólnopolskie
10
Odpust w Gietrzwałdzie
Ogólnopolskie
11
Jesienne zebranie Papieskich Dzieł Misyjnych oraz innych środowisk misyjnych w Częstochowie

11-12 września

Data zakończenia: 12-09
Ogólnopolskie
12
Inauguracja roku formacyjnego w Centrum Formacji Misyjnej w Warszawie
Ogólnopolskie
15
Ogólnopolska Pielgrzymka Przewodniczek Skautów Europy do sanktuarium NMP w Gidlach
Ogólnopolskie
16
Ogólnopolska pielgrzymka Ludzi Morza na Jasną Górę
Ogólnopolskie
Ogólnopolska Pielgrzymka Dzieci i Młodzieży do Przasnysza i Rostkowa, Sanktuarium św. Stanisława Kostki
Ogólnopolskie
Ogólnopolskie Forum Duszpasterskie w Poznaniu
Ogólnopolskie
17
Dzień Golgoty Wschodu - Rocznica agresji sowieckiej na Polskę, Msza św. w Katedrze Polowej Wojska Polskiego) - Światowy Dzień Sybiraka
Ogólnopolskie
Ogólnopolska pielgrzymka Ludzi Pracy na Jasną Górę
Ogólnopolskie
Dzień modlitw w intencji Środków Społecznego Przekazu
Ogólnopolskie
Tydzień Wychowania w Polsce

17-23 września

Data zakończenia: 23-09
Ogólnopolskie
18
Rekolekcje dyrektorów diecezjalnych PDM na Malcie

18-23 września

Data zakończenia: 23-09
Ogólnopolskie
19
Ogólnopolskie rekolekcje duszpasterzy akademickich - Żdżary k. Rawy Mazowieckiej. Na zakończenie rekolekcji Ogólnopolska Konferencja Duszpasterzy Akademickich

19-21 września

Data zakończenia: 21-09
Ogólnopolskie
24
Ogólnopolska pielgrzymka małżeństw i rodzin na Jasną Górę
Ogólnopolskie
Światowy Dzień Migrantów i Uchodźców w Kościele
Ogólnopolskie
28
Ogólnopolska Pielgrzymka Wędrowników Skautów Europy do sanktuarium na Św. Krzyżu
Ogólnopolskie
października 2023
1
Św. Teresy od Dzieciątka Jezus, patronki misji
Ogólnopolskie
3
Ogólnopolska sesja szkoleniowo-formacyjna dla kapelanów szpitalnych, domów opieki i hospicjów w Częstochowie

3-5 października

Data zakończenia: 05-10
Ogólnopolskie
7
Ogólnopolska pielgrzymka prawników na Jasną Górę
Ogólnopolskie
15
22. Dzień Papieski
Ogólnopolskie
Inauguracja Roku na KUL
Ogólnopolskie
Dzień dziecka utraconego
Ogólnopolskie
17
Spotkanie kapłanów, którzy w okresie studiów seminaryjnych zostali powołani do odbycia służby wojskowej (1965-1980) (Wojskowa Akademia Techniczna; oraz Msza Św. w Parafii św. Stanisława Kostki, Warszawa - Żoliborz)

17-19 października

Data zakończenia: 19-10
Ogólnopolskie
20
Jasnogórska Noc Czuwania w intencji polskich emigrantów
Ogólnopolskie
Spotkanie Rady Krajowego Instytutu Akcji Katolickiej - Warszawa

20-22 października

Data zakończenia: 22-10
Ogólnopolskie
22
Światowy Dzień Misyjny - zbiórka pieniężna (taca) na Papieskie Dzieła Misyjne
Ogólnopolskie
Tydzień Misyjny
Ogólnopolskie
26
Uroczysta Gala Medalu „Benemerenti in Opere Evangelizationis” - Komisja KEP ds. Misji
Ogólnopolskie
listopada 2023
4
Początek dorocznej akcji AdoMiS (Adoptuj Misyjnych Seminarzystów) we wspomnienie św. Karola Boromeusza, twórcy i patrona seminariów duchownych
Ogólnopolskie
11
Narodowe Święto Niepodległości (Msza św. z udziałem Wojska Polskiego i najwyższych władz państwowych w Świątyni Bożej Opatrzności)
Ogólnopolskie
12
Dzień solidarności z Kościołem prześladowanym
Ogólnopolskie
18
Ogólnopolska pielgrzymka muzyków kościelnych na Jasną Górę
Ogólnopolskie
19
Światowy Dzień Ubogich (33. niedziela zwykła)
Ogólnopolskie
Światowy dzień pamięci o ofiarach wypadków drogowych oraz akcja Ratujemy życie - misyjny ambulans
Ogólnopolskie
25
Zakończenie roku poświęconego św. Józefowi Kuncewiczowi w Kościele greckokatolickim
Ogólnopolskie
26
Niedziela Chrystusa Króla - święto patronalne Akcji Katolickiej
Ogólnopolskie
Niedziela Chrystusa Króla, Światowe Dni Młodzieży w wymiarze diecezjalnym
Ogólnopolskie
Ogólnoświatowy dzień pamięci ofiar Wielkiego Głodu na Ukrainie. Modlitwa we wszystkich świątyniach w intencji zmarłych w wyniku represji stalinowskich
Ogólnopolskie
grudnia 2023
2
Sesja misjologiczna i ogólnopolskie czuwanie Papieskich Dzieł Misyjnych i innych środowisk misyjnych (Jasna Góra)

2-3 grudnia

Data zakończenia: 03-12
Ogólnopolskie
3
Franciszka Ksawerego, patrona misji
Ogólnopolskie
4
Dzień modlitw za bezrobotnych
Ogólnopolskie
7
Ogólnopolska pielgrzymka pszczelarzy na Jasną Górę
Ogólnopolskie
10
Dzień modlitw w intencji Kościoła na Wschodzie, zbiórka pieniężna do puszek na potrzeby Kościoła na Wschodzie
Ogólnopolskie
13
Dzień modlitw za ofiary stanu wojennego
Ogólnopolskie
21
Dzień Pamięci o Poległych i Zmarłych w Misjach i Operacjach Wojskowych poza Granicami Państwa

Msza Święta w katedrze polowej Wojska Polskiego, godz. 9.30

Ogólnopolskie
26
Uroczyste posłanie Kolędników Misyjnych
Ogólnopolskie
31
Święto Świętej Rodziny - dzień modlitw o świętość małżeństw i rodzin. Odnowienie przyrzeczeń małżeńskich w parafiach
Ogólnopolskie
stycznia 2023
5
Spotkanie opłatkowe Biskupa Łowickiego z Dyrektorami szkół

Spotkanie odbędzie się w gmachu Wyższego Seminarium Duchownego w Łowiczu o godz. 10.00

Diecezjalne
6
Uroczystość Objawienia Pańskiego

-Dzień modlitw w intencji misji

-Ogólnopolska kolekta na Krajowy Fundusz Misyjny

-Światowy Dzień Papieskiego Dzieła Misyjnego Dzieci

-Uroczyste zakończenie inicjatywy Kolędników Misyjnych

Ogólnopolskie
9
Bł. Pauliny Jaricot, założycielki Papieskiego Dzieła Rozkrzewiania Wiary i Żywego Różańca
Ogólnopolskie
14
Uroczystość wręczenia wyróżnień Benemerenti Ordynariatu Polowego (katedra polowa Wojska Polskiego)
Ogólnopolskie
16
Bł. Pawła Manny, założyciela Papieskiej Unii Misyjnej
Ogólnopolskie
17
Dzień Judaizmu w Kościele katolickim w Polsce
Ogólnopolskie
18
Tydzień modlitw o jedność Chrześcijan

18-25 stycznia

Data zakończenia: 25-01
Ogólnopolskie
22
Niedziela Słowa Bożego
Ogólnopolskie
26
Dzień Islamu w Kościele katolickim w Polsce
Ogólnopolskie
lutego 2023
2
Światowy Dzień Życia Konsekrowanego we wszystkich polskich katedrach. Ogólnopolska zbiórka pieniężna do puszek na potrzeby zakonów klauzurowych
Ogólnopolskie
Dzień Życia Konsekrowanego

Rozpoczęcie modlitwy przy pomniku św. Jana Pawła II w Łowiczu o godz. 11.45, następnie Msza św. w Katedrze Łowickiej o godz. 12.00

Diecezjalne
4
Rocznica sakry bp. Wojciecha Osiala
Diecezjalne
6
Rada Krajowa PDM

6-8 lutego

Data zakończenia: 08-02
Ogólnopolskie
7
IV rocznica śmierci bp. Alojzego Orszulika
Diecezjalne
10
Spotkanie Rady Krajowego Instytutu Akcji Katolickiej - Warszawa

10-12 lutego

Data zakończenia: 12-02
Ogólnopolskie
11
30. Światowy Dzień Chorego
Ogólnopolskie
Światowy Dzień Chorego; Spotkania kapelanów szpitali z chorymi i służbą zdrowia w szpitalach
Diecezjalne
13
Rekolekcje dla asystentów diecezjalnych Akcji Katolickiej - Szklarska Poręba

13-15 lutego

Data zakończenia: 15-02
Ogólnopolskie
15
Spotkanie Pańskie (Pamiątka Ofiarowania Pańskiego) Ogólnopolski dzień życia konsekrowanego w Kościele greckokatolickim
Ogólnopolskie
17
Krajowa kongregacja odpowiedzialnych za duszpasterstwo powołań

17-19 lutego

Data zakończenia: 19-02
Ogólnopolskie
19
Inauguracja Roku Kopernikańskiego w Toruniu
Ogólnopolskie
56. Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu

19-25 lutego

Data zakończenia: 25-02
Ogólnopolskie
24
Dzień modlitwy wynagradzającej i pokuty za nadużycia duchownych wobec małoletnich
Ogólnopolskie
Krajowa kongregacja odpowiedzialnych Ruchu Światło-Życie

24-26 lutego

Data zakończenia: 26-02
Ogólnopolskie
25
Wspomnienie liturgicznego bł. Stefana Wincentego Frelichowskiego, patrona harcerzy (Msza Św. i spotkanie dla harcerzy w Katedrze Polowej Wojska Polskiego)
Ogólnopolskie
marca 2023
1
Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych (Msza św. w Katedrze Polowej Wojska Polskiego)
Ogólnopolskie
5
Dzień modlitwy, postu i solidarności z misjonarzami

Ogólnopolska zbiórka pieniężna do puszek na pomoc polskim misjonarkom i misjonarzom (Dzieło Pomocy Ad Gentes)

Ogólnopolskie
9
Konferencja Księży Dziekanów

Początek spotkania o godz. 1000 w Kurii Łowickiej.

Data zakończenia: 09-02
Spotkania
10
Rekolekcje Rady Krajowej Akcji Katolickiej - Warszawa

10-12 marca

Data zakończenia: 12-03
Ogólnopolskie
11
Finał VIII Mistrzostw Polski Duszpasterstw Akademickich w dyscyplinach sportowych - Gdynia

11-12 marca

Data zakończenia: 12-03
Ogólnopolskie
Diecezjalny Dzień Kobiet

Parafia św. Jakuba Apostoła w Skierniewicach

Diecezjalne
Dzień skupienia dla katechetów i nauczycieli Diecezji Łowickiej

Nr formy: 77
Rodzaj formy i tytuł: Konferencja (dzień skupienia) „Znaczenie duchowości
katechety w procesie kształtowania wiary uczniów”
Adresaci: Nauczyciele religii wszystkich typów szkół
Zakres tematyczny:
 Zadania postawione przed nauczycielem lekcji religii.
 Kształtowanie postaw pomocnych w pracy katechety.
 Zaangażowanie katechety w przygotowanie uczniów do spotkania
z Żywym Bogiem.
Kierownik formy: ks. dr Roman Sękalski – nauczyciel konsultant ds. katechezy
CRE WŁ w Skierniewicach
Osoby prowadzące: ks. dr Roman Sękalski
Liczba godzin: 5
Koszt: Nieodpłatnie
Termin i miejsce rozpoczęcia: 11 marca 2023 roku, godz. 1000, Budynek
kościoła parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Łowiczu, ul. Brzozowa
15
Zgłoszenie: Zapisy on-line na szkolenia – CRE w Skierniewicach (creskierniewice.edu.pl)

Program

10:00 – Przywitanie, Modlitwa
10:15 – Konferencja I
11:00 – przerwa na kawę
11.45 – Konferencja II
12.30 – Adoracja Najświętszego Sakramentu, Nabożeństwo pokutne
(możliwość spowiedzi)
13:15 Przerwa
13:45 Msza Święta

Diecezjalne
13
Święto Papieskie
Ogólnopolskie
19
III niedziela Wielkiego Postu według kalendarza juliańskiego Wielkopostna pielgrzymka grekokatolików do sanktuarium Męki Pańskiej w Glotowie koło Dobrego Miasta
Ogólnopolskie
24
Dzień Misjonarzy Męczenników
Ogólnopolskie
25
Dzień Świętości Życia - liturgiczna uroczystość Zwiastowania Pańskiego
Ogólnopolskie
31. rocznica powstania Diecezji Łowickiej

Msza św. o godz. 18.00 w Katedrze Łowickiej

Diecezjalne
26
Dzień modlitw za więźniów
Ogólnopolskie
kwietnia 2023
1
Pielgrzymka Maturzystów na Jasną Górę

Pielgrzymka odbędzie się 01 kwietnia 2023 r. tj. w sobotę przed Niedzielą Palmową.
Początek pielgrzymki o godz. 9.45 przy I Stacji Drogi Krzyżowej na Wałach Jasnogórskich.

Program pielgrzymki od lat jest ten sam i wygląda następująco:
9:45 – Powitanie pielgrzymów przy I Stacji Drogi Krzyżowej
10:00 – Droga Krzyżowa na Wałach
10:45 – Konferencja – Grupa I – Sala o. Augustyna Kordeckiego
12:30 – Msza Święta – Kaplica Matki Bożej
13:45 – Konferencja – Grupa II – Sala o. Augustyna Kordeckiego
14:45 – Modlitwa osobista – Kaplica Matki Bożej
15:10 – Akt Zawierzenia – Kaplica Matki Bożej
15:30 – Zakończenie pielgrzymki

Diecezjalne
2
Rocznica śmierci św. Jana Pawła II
Diecezjalne
6
Ogólnopolska inicjatywa „Noc konfesjonałów” (Triduum Paschalne)

6-8 kwietnia

Data zakończenia: 08-04
Ogólnopolskie
7
Zwiastowanie NMP (Kościół greckokatolicki) - Dzień świętości życia
Ogólnopolskie
13
Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej (Msza św. w Katedrze Polowej Wojska Polskiego)
Ogólnopolskie
14
Święto Chrztu Polski
Ogólnopolskie
15
Finał XIX Grand Prix Diecezji Łowickiej w Piłce Nożnej Halowej Ministrantów i Lektorów w kat. Lektor Młodszy (Zduny)
Diecezjalne
16
Święto Miłosierdzia Bożego - uroczystości centralne w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie- Łagiewnikach - Święto patronalne Caritas
Ogólnopolskie
Tydzień Miłosierdzia

16-22 kwietnia

Data zakończenia: 22-04
Ogólnopolskie
21
90. rocznica konsekracji i ingresu bpa Józefa Gawliny, biskupa polowego Wojsk Polskich w latach 1933-1946

Konferencja okolicznościowa oraz Msza Św. w Katedrze Polowej Wojska Polskiego

Ogólnopolskie
Ogólnopolskie Forum Liderów Duszpasterstw Akademickich - Katowice

21-23 kwietnia

Data zakończenia: 23-04
Ogólnopolskie
22
Rozpoczęcie Nawiedzenia Matki Bożej w kopii Obrazu Jasnogórskiego

– rozpoczęcie obchodów 900-lecia Diecezji Włocławskiej (Zduńska Wola, Bazylika pod wezwaniem Wniebowzięcia NMP, godz. 11.00)

Ogólnopolskie
Ogólnopolskie uroczystości odpustowe św. Wojciecha, głównego Patrona Polski - Wręczenie krzyży misyjnych - Gniezno

22-23 kwietnia

Data zakończenia: 23-04
Ogólnopolskie
Finał XIX Grand Prix Diecezji Łowickiej w Piłce Nożnej Halowej Ministrantów i Lektorów w kat. Lektor Starszy i Open (Skierniewice)
Diecezjalne
24
Imieniny bp. Wojciecha Osiala
Diecezjalne
29
Dzień Męczeństwa Duchowieństwa Polskiego w czasie II wojny światowej - Pielgrzymka do Sanktuarium Św. Józefa w Kaliszu
Ogólnopolskie
Czuwanie powołaniowe
Diecezjalne
Finał XIX Grand Prix Diecezji Łowickiej w Piłce Nożnej Halowej Ministrantów i Lektorów w kat. Ministrant (Łowicz)
Diecezjalne
30
17. Ogólnopolska Niedziela Modlitw za Kierowców i innych użytkowników dróg (MIVA Polska wraz z KDK)
Ogólnopolskie
Niedziela Dobrego Pasterza - patronalne święto Papieskiego Dzieła św. Piotra Apostoła
Ogólnopolskie
Tydzień modlitw o powołania kapłańskie, zakonne i misyjne

30.04-6.05

Data zakończenia: 06-05
Ogólnopolskie
maja 2023
2
Obchody Dnia Flagi RP (Msza św. w Katedrze Polowej Wojska Polskiego, godz. 18.00) - Dzień Polonii i Polaków za granicą
Ogólnopolskie
3
Uroczystość Matki Boskiej Królowej Polski z udziałem Episkopatu Polski - Jasna Góra
Ogólnopolskie
Święto Konstytucji 3 Maja (Msza św. z udziałem Wojska Polskiego i najwyższych władz państwowych)
Ogólnopolskie
7
63. Międzynarodowa Pielgrzymka Żołnierzy do Sanktuarium Maryjnego w Lourdes

1-18 maja

Data zakończenia: 18-05
Ogólnopolskie
8
78. rocznica zakończenia II wojny światowej (Msza św. w Katedrze Polowej Wojska Polskiego)
Ogólnopolskie
11
XIX Sympozjum Naukowe w Wyższym Seminarium Duchownym

Przebieg:
10:00 Ks. Piotr Kaczmarek [Rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Łowiczu, AKW]- Słowo na rozpoczęcie
10:10 J.E. Bp dr Krzysztof Włodarczyk [Biskup Bydgoski, delegat KEP ds. Ruchu Światło-Życie] – Wartości Pastoralne w nauczaniu ks. Franciszka Blachnickiego
10:45 p. dr Robert Derewenda [IPN Lublin, KUL] – Działalność społeczna ks. Franciszka Blachnickiego
11:20 p. dr Katarzyna i Paweł Maciejewscy [para Krajowa Domowego Kościoła (2015-2021), Poznań] – katechumenat rodzinny w myśli ks. Franciszka Blachnickiego
11:55 ks. mgr lic. Sylwester Bernat [Moderator ruchu Światło – Życie Diecezji Łowickiej] – 30 lat Ruchu Światło – Życie w Diecezji Łowickiej
12:30 J.E. Bp prof dr hab. Andrzej Franciszek Dziuba [Biskup Łowicki] – Słowo podsumowania
posiłek

Diecezjalne
13
87. Ogólnopolska Pielgrzymka Akademicka na Jasną Górę
Ogólnopolskie
22. Ogólnopolska pielgrzymka kierowców na Jasną Górę z dziękczynieniem misjonarzy za pomoc kierowców w zakupie środków transportu (MIVA Polska wraz z KDK)
Ogólnopolskie
14
Uroczystości odpustowe św. Stanisława, głównego patrona Polski, w Krakowie
Ogólnopolskie
16
Ogólnopolskie obchody Święta Straży Granicznej
Ogólnopolskie
17
Finał XXII Konkursu „Mój szkolny Kolega z misji” (Dzieło Pomocy „Ad Gentes”)
Ogólnopolskie
18
Konferencja Księży Dziekanów

Początek spotkania o godz. 1000 w Kurii Łowickiej.

Data zakończenia: 18-05
Spotkania
19
Ogólnopolskie Rekolekcje dla Służby Zdrowia na Jasnej Górze

19-20 maja

Data zakończenia: 20-05
Ogólnopolskie
20
Ogólnopolskie czuwanie Katolickiej Odnowy w Duchu Świętym - Jasna Góra
Ogólnopolskie
Metropolitalne Święto Rodzin - Katowice
Ogólnopolskie
99. Ogólnopolska Pielgrzymka Służby Zdrowia na Jasną Górę

20-21 maja

Data zakończenia: 21-05
Ogólnopolskie
Święcenia Diakonatu

Święcenia Diakonatu odbędą się w Bazylice Katedralnej o godz. 10.30

Diecezjalne
21
Ogólnopolska pielgrzymka Związku Polskich Kawalerów Maltańskich na Jasną Górę
Ogólnopolskie
180. rocznica śmierci Mikołaja Kopernika - Frombork
Ogólnopolskie
Ogólnopolska pielgrzymka kobiet na Jasną Górę
Ogólnopolskie
22
Rocznica sakry i ingresu do katedry łowickiej Biskupa Ordynariusza
Diecezjalne
368 Łowicka Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę

22 maja (poniedziałek) Mszą Świętą o godz. 6.00 w kościele Sióstr Bernardynek w Łowiczu rozpocznie się 368 Łowicka Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę.

Łowicka Tradycyjna Pielgrzymka Piesza nazywana jest przez O. Paulinów „Jaskółką” pieszego pielgrzymowania, rozpoczyna bowiem piesze pielgrzymowanie na Jasną Górę. Jako pierwsza w roku wchodzi na Jasną Górę zawsze na Uroczystość Zesłania Ducha św.

Łowicka Pielgrzymka wyruszyła pierwszy raz po cudownej obronie Jasnej Góry w 1656 roku i tak bez przerwy pielgrzymują pątnicy po dzień dzisiejszy. Tegoroczna pielgrzymka wyruszy pod hasłem WIERZĘ W KOŚCIÓŁ CHRYSTUSOWY”

Podczas pielgrzymki będziemy prosić Boga szczególnie o dar powołań do kapłaństwa i życia konsekrowanego. Całym sercem zachęcam do udziału w pielgrzymce.

Pielgrzymka wchodzi do Częstochowy 27 maja, powrót autokarem 28 maja. Wpisowe wynosi 60 zł.  Na pielgrzymkę będzie się można zapisać na szlaku pielgrzymim.

Data zakończenia: 28-05
Diecezjalne
24
Dzień modlitw za Kościół w Chinach (liturgiczne wspomnienie NMP Wspomożycielki Wiernych)
Ogólnopolskie
25
Zakończenie roku formacyjnego w Centrum Formacji Misyjnej w Warszawie
Ogólnopolskie
Od święta Wniebowstąpienia do święta Zesłania Ducha Świętego według kalendarza juliańskiego - Dekada misyjna w Kościele greckokatolickim

25 maja – 4 czerwca

Data zakończenia: 04-06
Ogólnopolskie
26
Pielgrzymka Związku Harcerstwa Polskiego na Jasną Górę

26-28 maja

Data zakończenia: 28-05
Ogólnopolskie
Droga Światła ulicami Łowicza

Początek o godz. 20.00 przy kościele Sióstr Bernardynek. Zakończenie przy kościele Ojców Pijarów. Trasa wiedzie ulicami: Aleje Henryka Sienkiewicza – ul. Generała Władysława Sikorskiego – ul. Kurkowa – u. Długa – ul. Stanisławskiego -Plac Nowy Rynek – ul. Kozia – ul. Świętego Floriana – ul. Starorzecze – ul. Mostowa – ul. Blich – ul. Seminaryjna – ul. Kiernozka – ul. Brzozowa – ul. Armii Krajowej – rozwidlenie ul. Armii Krajowej i ul. Chełmońskiego – ul. Mostowa – Stary Rynek – ul. Zduńska – Kościół Ojców Pijarów.

Diecezjalne
28
Pielgrzymka mężczyzn i młodzieńców do Piekar Śląskich
Ogólnopolskie
Dzień Cierpienia w Intencji Misji (Zesłanie Ducha Świętego)
Ogólnopolskie
Marsz dla życia i rodziny
Diecezjalne
29
Dzień Weterana Działań poza Granicami Państwa - Międzynarodowy Dzień Uczestników Misji Pokojowych ONZ
Ogólnopolskie
30
Zjazd Dyrektorów Wydziałów Katechetycznych - Kodeń, diecezja siedlecka

30 maja – 1 czerwca

Data zakończenia: 01-06
Ogólnopolskie
czerwca 2023
1
Ogólnopolski Dzień Matki i Dziecka
Ogólnopolskie
Ogólnopolska Pielgrzymka Kleryków Seminariów Duchownych na Jasną Górę
Ogólnopolskie
2
XI Ogólnopolska Pielgrzymka Żywego Różańca na Jasną Górę

2-3 czerwca

Data zakończenia: 03-06
Ogólnopolskie
3
Ogólnopolskie Spotkanie Młodych - Lednica 2000
Ogólnopolskie
Udział żołnierzy podchorążych i uczniów liceów wojskowych w XXVII Spotkaniu Młodych Lednica 2000
Ogólnopolskie
4
15. Dzień Dziękczynienia, Święto Opatrzności Bożej
Ogólnopolskie
8
Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa

Msza św. w katedrze łowickiej o godz. 10:30. Po Mszy Św. o godz. 1030 z katedry wyruszy procesja eucharystyczna ulicami: Stary Rynek, 11 Listopada, Koński Targ, Tkaczew, 3 Maja i ponownie na Stary Rynek. Uroczystości Bożego Ciała będzie przewodniczył Ksiądz Biskup Andrzej F. Dziuba.

Diecezjalne
10
Ogólnopolska Pielgrzymka Apostolstwa Pomocy Duszom Czyśćcowym na Jasną Górę
Ogólnopolskie
12
Ogólnopolskie warsztaty dla Duszpasterzy Akademickich - Żdżary k. Rawy Mazowieckiej

12-15 czerwca

Data zakończenia: 15-06
Ogólnopolskie
16
Ogólnopolska Pielgrzymka Arcybractwa Straży Honorowej NSPJ do Sanktuarium św. Jana Pawła II w Krakowie
Ogólnopolskie
Ogólnopolska Pielgrzymka Akcji Katolickiej w Polsce na Jasną Górę

16-17 czerwca

Data zakończenia: 17-06
Ogólnopolskie
17
Jasna Góra - krajowe posłanie do Lizbony
Ogólnopolskie
Krajowa Pielgrzymka Szafarzy Nadzwyczajnych Komunii Świętej - Wąwolnica
Ogólnopolskie
42. Ogólnopolska pielgrzymka Apostolstwa Trzeźwości na Jasną Górę

17-18 czerwca

Data zakończenia: 18-06
Ogólnopolskie
18
5. Ogólnopolska Pielgrzymka Przedsiębiorców na Jasną Górę
Ogólnopolskie
19
Wakacyjne spotkanie misjonarzy i misjonarek - Komisja KEP ds. Misji

19-22 czerwca

Data zakończenia: 22-06
Ogólnopolskie
26
Ogólnopolska Szkoła Animatorów Misyjnych (I stopień)

26-30 czerwca

Data zakończenia: 30-06
Ogólnopolskie
Mistrzostwa Polski LSO o Puchar „KnC”

26.06.-27.06.2023 r.

Data zakończenia: 27-06
Ogólnopolskie
lipca 2023
1
Ogólnopolska pielgrzymka nauczycieli i wychowawców na Jasną Górę

1-2 lipca

Data zakończenia: 02-07
Ogólnopolskie
Udział żołnierzy w Narodowo Wojskowej Pielgrzymce Sił Zbrojnych Republiki Słowacji do Sanktuarium Maryjnego w Lewoczy

1-2 lipca

Data zakończenia: 02-07
Ogólnopolskie
6
Bł. M. Teresy Ledóchowskiej, patronki współpracy misyjnej w Polsce
Ogólnopolskie
Ogólnopolska pielgrzymka Apostolstwa Chorych na Jasną Górę
Ogólnopolskie
8
Pielgrzymka grekokatolików do sanktuarium św. apostołów Piotra i Pawła w Chrzanowie
Ogólnopolskie
14
Pielgrzymka rodzin grekokatolików z Polski, Słowacji i Ukrainy na Świętą Górę Jawor (Łemkowszczyzna)
Ogólnopolskie
23
Święto Policji (Msza św. w bazylice Świętego Krzyża w Warszawie)
Ogólnopolskie
Inauguracja 24. Ogólnopolskiego Tygodnia św. Krzysztofa
Ogólnopolskie
23. Ogólnopolski Tydzień św. Krzysztofa i Akcja św. Krzysztof 1 gr za 1 km szczęśliwej jazdy wraz ze zbiórką ofiar na środki transportu dla misjonarzy (MIVA Polska)

23-30 lipca

Data zakończenia: 30-07
Ogólnopolskie
25
Dzień Św. Krzysztofa, patrona Kierowców - Dzień Bezpiecznego Kierowcy (Krajowe Duszpasterstwo Kierowców)
Ogólnopolskie
31
Uroczystości 79. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego (Msza św., Warszawa, pl. Krasińskich, godz. 18.00)
Ogólnopolskie
sierpnia 2023
1
Dzień modlitw za spowiedników i teologów moralistów
Ogólnopolskie
Narodowy Dzień Pamięci Powstania Warszawskiego
Ogólnopolskie
37. Światowe Dni Młodzieży w Lizbonie

1-6 sierpnia

Data zakończenia: 06-08
Ogólnopolskie
Udział żołnierzy w Światowych Dniach Młodzieży w Lizbonie

1-6 sierpnia

Data zakończenia: 06-08
Ogólnopolskie
5
Piesza pielgrzymka Wojska Polskiego i służb mundurowych na Jasną Górę (rozpoczęcie - Katedra Polowa Wojska Polskiego, godz. 5.30)

5-14 sierpnia

Data zakończenia: 14-08
Ogólnopolskie
6
Łowicka Piesza Pielgrzymka Młodzieżowa na Jasna Górę

W tym roku będziemy wędrować, rozważając hasło: „PO(d)STAWY WIARY”.

Już dziś gorąco Was zachęcamy do wyruszenia z nami w drogę z Łowicza na Jasną Górę w dn. 6 – 14 sierpnia 2023.

Owszem, można pokonać ją samochodem w ok. 3h, ale gwarantujemy, że nie zastąpi to wrażeń, emocji, przeżyć i kontaktu z Bogiem i drugim człowiekiem, jakich doświadczamy we wspólnocie ŁPPM.

Zaplanuj w swoim urlopie te kilka dni (najlepiej 9 🙂 ), by przeżyć niezapomnianą przygodę, umocnić wiarę i stać się lepszym człowiekiem!

Zapisy na XXVIII ŁPPM rozpoczną się 1 lipca.

 

Do zobaczenia na szlaku!

Data zakończenia: 15-08
Diecezjalne
12
Wielki Odpust w Kalwarii Pacławskiej
Ogólnopolskie
13
Obchody rocznicy „Cudu nad Wisłą”

– 13. 08, godz. 1800 – kościół Matki Bożej Zwycięskiej w Warszawie-Kamionku;
– 15. 08, godz. 930 – kaplica na Cmentarzu Poległych w Ossowie;
– 15. 08, godz. 1700 – kaplica na Cmentarzu Żołnierzy 1920 roku w Radzyminie

Data zakończenia: 15-08
Ogólnopolskie
14
Uroczystości ku czci św. Maksymiliana Kolbe - Oświęcim
Ogólnopolskie
15
Uroczystość Matki Bożej Wniebowziętej - Jasna Góra
Ogólnopolskie
Święto Wojska Polskiego z udziałem władz państwowych (Katedra Polowa Wojska Polskiego)
Ogólnopolskie
Apel Jasnogórski pod przewodnictwem Biskupa Polowego Wojska Polskiego - Jasna Góra
Ogólnopolskie
Uroczystości związane z jubileuszem 300-lecia koronacji obrazu Matki Bożej w Kodniu
Ogólnopolskie
Święto Zaśnięcia NMP. Pielgrzymka wiernych grekokatolików z Podkarpacia, Słowacji i Ukrainy na Święto Matki Bożej Kalwaryjskiej do cerkwi na Górze Zjawienia k. Kalwarii Pacławskiej
Ogólnopolskie
Wielki Odpust w Kalwarii Zebrzydowskiej
Ogólnopolskie
19
Ogólnopolska Pielgrzymka Elektryków, Energetyków i Elektroników na Jasną Górę

19-20 sierpnia

Data zakończenia: 20-08
Ogólnopolskie
20
Pielgrzymka kobiet i dziewcząt do Piekar Śląskich
Ogólnopolskie
Diecezjalna Pielgrzymka Rodzin z Głowna na Jasna Górę
Diecezjalne
26
Uroczystość Matki Boskiej Częstochowskiej
Ogólnopolskie
30
Odprawa katechetyczna

Miejsce: Wyższe Seminarium Duchowne

Godzina Rozpoczęcia: 10.00

 

Diecezjalne
31
Odprawa katechetyczna

Miejsce: Wyższe Seminarium Duchowne

Godzina Rozpoczęcia: 10.00

Diecezjalne
września 2023
1
84. Rocznica wybuchu II wojny światowej, Westerplatte. Dzień Weterana (Msza św. w Katedrze Polowej Wojska Polskiego)
Ogólnopolskie
3
Ogólnopolska pielgrzymka rolników i pszczelarzy na Jasną Górę
Ogólnopolskie
8
Ogólnopolska pielgrzymka Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej na Jasną Górę
Ogólnopolskie
9
Ogólnopolska pielgrzymka Legionu Maryi na Jasną Górę
Ogólnopolskie
Koronacja na prawie papieskim obrazu Matki Bożej w Smolicach, archidiecezja poznańska
Ogólnopolskie
10
Odpust w Gietrzwałdzie
Ogólnopolskie
11
Jesienne zebranie Papieskich Dzieł Misyjnych oraz innych środowisk misyjnych w Częstochowie

11-12 września

Data zakończenia: 12-09
Ogólnopolskie
12
Inauguracja roku formacyjnego w Centrum Formacji Misyjnej w Warszawie
Ogólnopolskie
15
Ogólnopolska Pielgrzymka Przewodniczek Skautów Europy do sanktuarium NMP w Gidlach
Ogólnopolskie
16
Ogólnopolska pielgrzymka Ludzi Morza na Jasną Górę
Ogólnopolskie
Ogólnopolska Pielgrzymka Dzieci i Młodzieży do Przasnysza i Rostkowa, Sanktuarium św. Stanisława Kostki
Ogólnopolskie
Ogólnopolskie Forum Duszpasterskie w Poznaniu
Ogólnopolskie
17
Dzień Golgoty Wschodu - Rocznica agresji sowieckiej na Polskę, Msza św. w Katedrze Polowej Wojska Polskiego) - Światowy Dzień Sybiraka
Ogólnopolskie
Ogólnopolska pielgrzymka Ludzi Pracy na Jasną Górę
Ogólnopolskie
Dzień modlitw w intencji Środków Społecznego Przekazu
Ogólnopolskie
Tydzień Wychowania w Polsce

17-23 września

Data zakończenia: 23-09
Ogólnopolskie
18
Rekolekcje dyrektorów diecezjalnych PDM na Malcie

18-23 września

Data zakończenia: 23-09
Ogólnopolskie
19
Ogólnopolskie rekolekcje duszpasterzy akademickich - Żdżary k. Rawy Mazowieckiej. Na zakończenie rekolekcji Ogólnopolska Konferencja Duszpasterzy Akademickich

19-21 września

Data zakończenia: 21-09
Ogólnopolskie
23
XXIV Piesza Pielgrzymka Nauczycieli i Katechetów

XXIV Piesza Pielgrzymka Katechetów i Nauczycieli Diecezji Łowickiej
do Kościołów w par. św. Małgorzaty Dziewicy i Męczennicy w Czerniewicach
23 września 2023 r.
„Katecheta w rodzinie, katecheza rodzinna”

Po raz XXIV-ci zapraszamy katechetów i nauczycieli innych przedmiotów na Pieszą Pielgrzymkę, która odbędzie się w sobotę 23 września br. Hasło, tegorocznej Pielgrzymki skupiać nas będzie wokół problemów łączenia pracy katechetycznej i wychowawczej z życiem rodzinny, a także wokół tematu wychowania młodych ludzi do odpowiedzialności życia rodzinnego.
Zapraszamy do wspólnego pielgrzymowania. Do przejścia mamy w tym roku 12 km. Spotkamy się w parafii pw. Przemienienia Pańskiego w Sierzchowach skąd wyruszymy do Czerniewic.

„Wybierz się (…) razem z nami na wspaniały pielgrzymkowy szlak”

Trasa: Sierzchowy (kościół parafialny) – Czerniewice (12 km)
8.30 Zawiązanie wspólnoty
9.00 Wyjście pielgrzymów
Odjazdy autokarów do parafii w Sierzchowach:

Kutno 6.40 kościół św. Wawrzyńca (dekanaty: Kutno św. Wawrzyniec, św. Michała Arch, Krośniewice, Żychlin)
Skierniewice 7.40 kościół św. Jakuba (oba dekanaty skierniewickie)
Rawa Mazowiecka 8.05 kościół Niep. Pocz. NMP (dekanaty: Rawa Maz., Biała Rawska, Lubochnia, Nowe Miasto)
Żyrardów 7.40 kościół MB Pocieszenia ( dekanaty: Żyrardów, Wiskitki, Mszczonów)
Łowicz 7.10 Katedra – parking (dekanaty: Łowicz – Katedra, Łowicz – Św. Ducha, Głowno, Sanniki)
Sochaczew 7.15 kościół św. Wawrzyńca (dekanaty sochaczewskie)
Łęczyca 6.40 kościół św. Andrzeja (dekanat łęczycki, dekanat piątkowski)

Różaniec: katecheci z par. Niepokalanego Poczęcia w Rawie Mazowieckiej
Liturgia Słowa na Mszy świętej – katecheci z par. Czerniewice

Msza święta w Kościele parafialnym w Czerniewicach o godz. 13.00
Zakończenie ok. 14.30

Zapisy od dnia 05.09 do dnia 19.09.2023 tel. 046 830 07 82

Diecezjalne
24
Ogólnopolska pielgrzymka małżeństw i rodzin na Jasną Górę
Ogólnopolskie
Światowy Dzień Migrantów i Uchodźców w Kościele
Ogólnopolskie
26
Kongregacja Księży Dziekanów i Wicedziekanów

Początek spotkania o godz. 1000 w Wyższym Seminarium Duchownym w Ło­wiczu

Data zakończenia: 26-09
Diecezjalne
28
Ogólnopolska Pielgrzymka Wędrowników Skautów Europy do sanktuarium na Św. Krzyżu
Ogólnopolskie
października 2023
1
Św. Teresy od Dzieciątka Jezus, patronki misji
Ogólnopolskie
3
Ogólnopolska sesja szkoleniowo-formacyjna dla kapelanów szpitalnych, domów opieki i hospicjów w Częstochowie

3-5 października

Data zakończenia: 05-10
Ogólnopolskie
7
Ogólnopolska pielgrzymka prawników na Jasną Górę
Ogólnopolskie
Pielgrzymka Kół Żywego Różańca do Sanktuarium Matki Bożej Pocieszycielki Strapionych w Domaniewicach

PROGRAM PIELGRZYMKI KÓŁ ŻYWEGO RÓŻAŃCA
DO SANKTUARIUM
MATKI BOŻEJ POCIESZYCIELKI STRAPIONYCH
W DOMANIEWICACH
„Pod Twoją obronę, Pocieszycielko Strapionych”

7 października 2023 r.
Kościół parafialny św. Bartłomieja
9.30 – Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP
10.15 – słowo Moderatora diecezjalnego ŻR i zawiązanie wspólnoty
10.30 – uroczysta Msza św.
12.00 – rozpoczęcie procesji różańcowej
– Anioł Pański (śpiewany)
– różaniec -Tajemnice Bolesne
Po dojściu do Sanktuarium Matki Bożej Pocieszycielki Strapionych
– Konferencja różańcowa
– ogłoszenia, zakończenie pielgrzymki, słowo Biskupa Łowickiego i błogosławieństwo
– poczęstunek.

Data zakończenia: 07-10
Diecezjalne
13
Uroczystość bł. Honorata - Patrona Diecezji Łowickiej
Diecezjalne
15
22. Dzień Papieski
Ogólnopolskie
Inauguracja Roku na KUL
Ogólnopolskie
Dzień dziecka utraconego
Ogólnopolskie
17
Spotkanie kapłanów, którzy w okresie studiów seminaryjnych zostali powołani do odbycia służby wojskowej (1965-1980) (Wojskowa Akademia Techniczna; oraz Msza Św. w Parafii św. Stanisława Kostki, Warszawa - Żoliborz)

17-19 października

Data zakończenia: 19-10
Ogólnopolskie
20
Jasnogórska Noc Czuwania w intencji polskich emigrantów
Ogólnopolskie
Spotkanie Rady Krajowego Instytutu Akcji Katolickiej - Warszawa

20-22 października

Data zakończenia: 22-10
Ogólnopolskie
22
Światowy Dzień Misyjny - zbiórka pieniężna (taca) na Papieskie Dzieła Misyjne
Ogólnopolskie
Tydzień Misyjny
Ogólnopolskie
26
Uroczysta Gala Medalu „Benemerenti in Opere Evangelizationis” - Komisja KEP ds. Misji
Ogólnopolskie
listopada 2023
4
Początek dorocznej akcji AdoMiS (Adoptuj Misyjnych Seminarzystów) we wspomnienie św. Karola Boromeusza, twórcy i patrona seminariów duchownych
Ogólnopolskie
8
Olimpiada Wiedzy Religijnej - Etap Szkolny

Środa godz. 10:00 (szkoła)

Diecezjalne
11
Narodowe Święto Niepodległości (Msza św. z udziałem Wojska Polskiego i najwyższych władz państwowych w Świątyni Bożej Opatrzności)
Ogólnopolskie
Uroczystość św. Wiktorii - Patronki Diecezji

Kościół pw. Świętego Ducha w Łowiczu – godz. 10:00

Diecezjalne
12
Dzień solidarności z Kościołem prześladowanym
Ogólnopolskie
15
Olimpiada Teologii Katolickiej - Etap Szkolny

Środa godz. 11:00 (szkoła)

Diecezjalne
18
Ogólnopolska pielgrzymka muzyków kościelnych na Jasną Górę
Ogólnopolskie
19
Światowy Dzień Ubogich (33. niedziela zwykła)
Ogólnopolskie
Światowy dzień pamięci o ofiarach wypadków drogowych oraz akcja Ratujemy życie - misyjny ambulans
Ogólnopolskie
25
Zakończenie roku poświęconego św. Józefowi Kuncewiczowi w Kościele greckokatolickim
Ogólnopolskie
Spotkanie rejonowe dla Księży
Diecezjalne
26
Niedziela Chrystusa Króla - święto patronalne Akcji Katolickiej
Ogólnopolskie
Niedziela Chrystusa Króla, Światowe Dni Młodzieży w wymiarze diecezjalnym
Ogólnopolskie
Ogólnoświatowy dzień pamięci ofiar Wielkiego Głodu na Ukrainie. Modlitwa we wszystkich świątyniach w intencji zmarłych w wyniku represji stalinowskich
Ogólnopolskie
30
Imieniny Biskupa Andrzeja
Diecezjalne
grudnia 2023
2
Sesja misjologiczna i ogólnopolskie czuwanie Papieskich Dzieł Misyjnych i innych środowisk misyjnych (Jasna Góra)

2-3 grudnia

Data zakończenia: 03-12
Ogólnopolskie
Spotkanie rejonowe dla Księży
Diecezjalne
3
Franciszka Ksawerego, patrona misji