Przekaż 1% podatku

30 PAźDZIERNIKA 2007
admin

Podmiotem dokonującym wpłaty na rzecz organizacji pożytku publicznego jest naczelnik urzędu skarbowego. Na mocy art. 45 ust. 5c updof, na wniosek podatnika organ ten jest zobowiązany przekazać na rzecz jednej organizacji pożytku publicznego kwotę
w wysokości nie przekraczającej 1% podatku należnego wynikającego z zeznania podatkowego, po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół.

Złożenie wniosku oznacza podanie w zeznaniu:

  • nazwy organizacji pożytku publicznego
  • numeru wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego (art. 45 ust. 5d updof)

Podatnik, chcąc skorzystać w zeznaniu za 2007 r. z omawianej ulgi, powinien w nim wskazać naczelnikowi urzędu skarbowego, na rzecz jakiej organizacji pożytku publicznego
i w jakiej wysokości organ podatkowy ma dokonać wpłaty. Wpłata nie może przekroczyć
1% podatku należnego wynikającego z zeznania. Naczelnik zgodnie z wolą podatnika zobowiązany jest przekazać powyższą kwotę na rachunek bankowy organizacji pożytku publicznego (po pomniejszeniu jej o koszty przelewu bankowego).

Termin dokonania wpłaty na rzecz organizacji pożytku publicznego

Wpłaty dokonuje naczelnik urzędu skarbowego w terminie trzech miesięcy od upływu terminu dla złożenia zeznania podatkowego pod warunkiem, że zeznanie zostanie złożone przed upływem terminu do jego złożenia, tj. za 2007 r. do 30 kwietnia 2008 r.
(art. 45 ust. 5e i 5f updof). O prawie do pomniejszenia podatku o wpłaty na rzecz organizacji pożytku publicznego nie decyduje termin dokonania wpłaty, a termin złożenia zeznania rocznego. Jeżeli podatnik złoży je w terminie, organ podatkowy zobowiązany jest na jego wniosek przekazać na rzecz organizacji określoną kwotę, jeżeli natomiast zeznanie złoży po terminie, organ podatkowy nie przekaże wnioskowanej kwoty.

Podatnicy, którzy, z braku znajomości nowych zasad, dokonali po dniu 30 kwietnia 2007 r. wpłaty na rzecz organizacji pożytku publicznego z zamiarem pomniejszenia o nią podatku za 2007 r., nie będą mogli powyższej kwoty uwzględnić. Na zasadach przewidzianych w art. 26 ust. 1 pkt 9 updof mogą ją odliczyć od dochodu, jeżeli spełnione zostaną pozostałe przesłanki warunkujące odliczenie.

Organizacje pożytku publicznego, na rzecz, których możliwe jest dokonanie wpłaty pomniejszającej podatek dochodowy

Odliczeniu podlegają tylko te wpłaty, które dokonane zostaną na rzecz organizacji wskazanych w obwieszczeniu. W związku z tym, w terminie do końca roku podatkowego minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego, w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości, obowiązany jest ogłosić w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej ?Monitor Polski? wykaz organizacji mających status organizacji pożytku publicznego na dzień 30 listopada roku podatkowego.

W wykazie tym nie uwzględnia się organizacji prowadzących działalność gospodarczą polegającą na wytwarzaniu wyrobów przemysłu elektronicznego, paliwowego, tytoniowego, spirytusowego, winiarskiego, piwowarskiego, a także pozostałych wyrobów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,5%, oraz wyrobów z metali szlachetnych albo z udziałem tych metali, lub handlu tymi wyrobami.
O prawie do odliczenia decyduje obecnie to, czy dana organizacja została, czy nie została uwzględniona w wykazie. O tym z kolei przesądza status tej organizacji w dniu 30 listopada danego roku. Jeżeli organizacja powstanie np. w grudniu 2007 r., wówczas nie zostanie uwzględniona w wykazie i podatnik nie będzie mógł w zeznaniu za 2007 r. zadysponować kwotą darowizny na rzecz takiej organizacji.

Podobne