1 % PODATKU

1 STYCZNIA 2009
admin

Od 1 stycznia 2008 roku nie tylko podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych, ale również podatnicy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą i korzystający z liniowej 19% stawki podatku oraz podatnicy opodatkowani ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych mogą wskazać na zeznaniu podatkowym organizację pożytku publicznego, na rzecz której zostanie przekazany 1% ich należnego podatku.

Dotychczas samo wpłacenie kwoty tego odpisu leżało po stronie podatnika, natomiast od tego roku obowiązek ten przechodzi na urzędy skarbowe. Naczelnik urzędu skarbowego, na wniosek podatnika, przekaże na rzecz jednej organizacji pożytku publicznego wybranej przez podatnika z wykazu kwotę w wysokości nieprzekraczającej 1% podatku należnego wynikającego z zeznania, po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół.

Wskazanie w zeznaniu podatkowym organizacji pożytku publicznego poprzez podanie jej nazwy i numeru wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego traktować się będzie na równi ze złożeniem wniosku.

Przekazania kwoty, po pomniejszeniu o koszty przelewu bankowego, dokona naczelnik urzędu skarbowego właściwy miejscowo dla złożenia zeznania podatkowego w terminie trzech miesięcy od upływu terminu dla złożenia zeznania podatkowego.

Wypełniając zeznanie roczne (PIT) podatnik po wyliczeniu zobowiązania podatkowego, czyli w ostatnich rubrykach zeznania podatkowego, wpisuje nazwę i numer wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego organizacji.

Wskazuje także kwotę odpisu, którą chce przekazać dla wskazanej organizacji, nie może ona jednak przekraczać 1% podatku należnego wynikającego z zeznania podatkowego. Wpisywaną kwotę należy zaokrąglić do pełnych dziesiątek groszy w dół.

Jak przekazać 1% podatku na rzecz Fundacji Caritas Diecezji Łowickiej?

  1. Oblicz 1% z ogólnej kwoty twojego podatku dochodowego.
  2. Wpisz wartość 1% (w zaokrągleniu do pełnych złotych w dół, np. 1,52 zł = 1,00 zł) w odpowiednią rubrykę twojego zeznania podatkowego.
  3. Odejmij swój 1% od ogólnej sumy należnego podatku.
    Wpisz wartość podatku pomniejszoną o 1% w odpowiedniej rubryce zeznania podatkowego.

  4. Wybierz Fundację Caritas Diecezji Łowickiej z wykazu organizacji pożytku publicznego poprzez podanie jej nazwy i numeru wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS nr 0000252350)

W tym roku można skorzystać z bezpłatnego programu komputerowego który jest do pobrania na stronie internetowej Fundacji, który już ma wpisane dane OPP i stanowi pomoc w dokonaniu rozliczenia podatku dochodowego z US.

Podobne