Życzenia Biskupa Łowickiego na Boże Narodzenie i Nowy Rok 2024

24 GRUDNIA 2023
ks. Roman Sękalski

Jezus wcielonym darem dla nas

Życzenia Biskupa Łowickiego na Boże Narodzenie i Nowy Rok 2024

Drodzy Siostry i Bracia

Kościół ukazuje nam Boże Narodzenie, jako szczególny znak miłości Boga
do człowieka i świata. Oto jeszcze jedno, pełne miłości spojrzenie Boga. Spojrzenie w Jezusie Chrystusie, na każdą i każdego z nas. To jest ta sama prawda wiary, nadziei i miłości,
którą przeżywamy we wspólnocie wierzących. Otwórzmy się na ten dar łaski.

1. Z Maryją już żyjemy Niebem

Oto Bóg i człowiek spotkali się w Betlejem i spojrzeli sobie prosto w oczy. Pierwszymi widzącymi Syna Bożego były oczy Maryi, ze spojrzeniem Dziecięcia spotkał się wzrok
św. Józefa, następnie pasterzy (por. Łk 2, 10-14) i mędrców (por. Mt 2, 10-11). Podczas tych uroczystości i my spoglądamy oczyma wiary na Boga w Dzieciątku Jezus i On – Boże Dziecię patrzy na nas. Pierwszy raz w historii świata niebo nie jest daleko. Maryja, która miała swoje Dziecię w ramionach i spoglądała na Nie; widziała niebo zstępujące, jako Emmanuel
na ziemię (por. Iz 7, 14; 8, 8; Mt 1, 23).
Pragniemy Boże Dziecię wziąć w ramiona i Je przytulić. Zachęca nas do tego sama Najświętsza Maryja Panna. Tak rodzi się w nas Jezus i stajemy się dziećmi Bożymi. Jak mówi nam o tym św. Jan: Wszystkim tym jednak, którzy Je przyjęli, dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi (J 1, 12).
2. Bóg powierza się nam w miłości

Wcielenie Syna Bożego jest jedynym, wyjątkowym, z niczym nieporównywalnym wydarzeniem w dziejach człowieka na ziemi. Naród kroczący w ciemnościach ujrzał światłość wielką (Iz 9, 1). Oto Bóg, niewidzialny, odwieczny, nieskończony, który jest duchem, narodził się jako człowiek. Jako człowiek bezbronny całkowicie powierzył się
w ludzkie ręce i oddał się pod opiekę ludzi. Bóg przyszedł do człowieka, stał się człowiekiem, by człowieka wprowadzić do swojego życia, swojej wieczności i swojej szczęśliwości;
aby przywrócić mu pierwotne piękno przez zmartwychwstanie. Nic, co człowieka spotyka
w życiu, nie może się równać z tym, co daje mu Boże Dziecię. W Jezusie ukazała się łaska Boga, która niesie zbawienie wszystkim ludziom (Tt 2, 11), jak poucza nas św. Paweł.
Mieszkańcy ziemi rozradowali się z powodu narodzin Mesjasza. My także dzisiaj cieszmy się razem, bo Dziecię nam się narodziło (…), na Jego barkach spoczęła władza
(Iz 9, 5). Urodził się Król, Przedziwny Doradca, Bóg Mocny, Odwieczny Ojciec, Książę Pokoju (Iz 9, 5). Oto dziś się narodził Chrystus Pan, Zbawiciel (por. Łk 2, 11). Wszyscy aniołowie śpiewają z radością. Serca dobre i pokorne potrafią usłyszeć ich śpiew. Anielski śpiew usłyszeli najpierw pasterze, którzy przebywali niedaleko narodzonego Jezusa (por. Łk 2, 9-15).
3. We wspólnocie Kościoła łączy nas Jezus

Radujemy się z narodzenia Pana dzięki rodzicom, dziadkom, przodkom, którzy poprosili w naszym imieniu o chrzest święty, przekazali nam wiarę. Oni uczyli nas modlitwy
i dawali swoim życiem przykład życia z Bogiem czy też pragnienia takiego życia oraz szacunku dla nauki Pana Jezusa i Kościoła. To również zaangażowanie kapłanów i osób konsekrowanych jest darem, abyśmy lepiej poznali i pokochali Jezusa. I na nas spoczywa przywilej przekazania Dziecięcia Jezus w ręce następnego pokolenia, bo Dziecię nam się objawiło! Syn został nam dany! Tulmy Boże Dziecię, spoglądajmy w niebo, ugośćmy Je
w swojej duszy na zawsze.
Każde Święta Narodzenia Pańskiego niosą tak wielkie moce miłości Bożej,
że nie możemy tego daru zatrzymać tylko dla siebie. Pragniemy w czasie tych świąt prowadzić życie ciche i spokojne (1 Tm 2, 2), aby otaczająca nas rzeczywistość nie zabierała nam radości Bożego Narodzenia. Patrzmy na to, co dzieje się wokół nas: na świat, politykę, sytuację gospodarczą, jak również na niezrozumiałe emocje wielu ludzi, różne pragnienia
i żądania, rozchwiane wartości etyczno-moralne. Nie lękajmy się wyzwań, ale odczytujmy je w świetle Bożej prawdy.

Drodzy Siostry i Bracia,

Boże Narodzenie, to szczególny znak miłości Boga do ludzi i do całego stworzonego świata. Winien wyzwalać w nas głęboką nadzieję przemiany ludzkich serc. Właśnie z serca oraz głębi wiary płyną nasze życzenia, którymi pragniemy obdarować wszystkich. Otwórzmy się na Boży pokój, który płynie z tajemnicy Betlejemskiego żłóbka i stańmy się jego zwiastunami wokół nas. Niech te święte dni i ich świąteczne znaki: spowiedź i Komunia św., opłatek, Pasterka, przekazane życzenia ożywią ciepłem i miłością moje i Twoje, Siostro
i Bracie, jeszcze jedno Boże Narodzenie. Na rozpoczynający się niebawem rok 2024 błagamy dobrego Boga oraz ludzi o pokój i sprawiedliwość, wzajemny szacunek i umiłowanie prawdy, przebaczenie i o nadzieję.
Na czas świąteczny i ten zwyczajny, który jest przed nami, niech Was wszystkich błogosławi Bóg Ojciec, Syn, i Duch Święty

Podobne