Oświadczenie Komisji Wychowania Katolickiego w sprawie deklaracji 2017

30 SIERPNIA 2017
admin

Oświadczenie Komisji Wychowania Katolickiego
Konferencji Episkopatu Polski z dnia 26 sierpnia 2017 r.
w sprawie deklaracji o udziale w zajęciach z religii

 

Wobec pojawiających się informacji związanych z
organizowaniem zajęć
z nauczania religii w szkołach, w szczególności ze zbieraniem deklaracji
o uczęszczaniu na lekcje religii, przypominamy co następuje:

 

Zgodnie z Rozporządzeniem
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r.
w sprawie
warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i
szkołach (Dz.U. Nr 36, poz. 155, z późn. zm.):

„1. W publicznych przedszkolach i
oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, zwanych dalej
„przedszkolami”, organizuje się naukę religii na życzenie rodziców. W
publicznych szkołach podstawowych i szkołach ponadpodstawowych, zwanych dalej
„szkołami”, organizuje się naukę religii
i etyki:

1) w szkołach podstawowych – na
życzenie rodziców;

2) w szkołach ponadpodstawowych –
na życzenie bądź rodziców, bądź samych uczniów; po osiągnięciu pełnoletności o
pobieraniu nauki religii
i etyki decydują uczniowie”.

Życzenie, o którym mowa w ust. l, jest wyrażane w formie
pisemnego oświadczenia. Oświadczenie nie musi być ponawiane w kolejnym roku
szkolnym, może jednak zostać zmienione.

 

Do Komisji Wychowania docierają coraz liczniejsze sygnały, z
których wynika,
że niektóre placówki domagają się od rodziców lub pełnoletnich uczniów
deklarowania na początku każdego roku szkolnego udziału w zajęciach
z religii/etyki. O tym, jak należy interpretować ten przepis podało MEN
w uzasadnieniu do nowelizacji Rozporządzenia dokonanej w 2014 r.

„(…) oświadczenie, o którym mowa
w § 2 ust. 2 rozporządzenia będzie składane w przypadku osób, które
rozpoczynają naukę w danej szkole lub, które chciałyby zacząć uczęszczać na
zajęcia religii lub etyki”.

Wynika z tego, że domaganie się na początku każdego roku
szkolnego deklaracji
od tych rodziców lub pełnoletnich uczniów jest jawnym nadużyciem wywołującym
niepotrzebny niepokój, zamieszanie, a nawet sugeruje możliwość zmiany
raz podjętej decyzji.

Ks. Marek Korgul
sekretarz Komisji Wychowania Katolickiego KEP

Warszawa, dnia 26 sierpnia 2017 r.

 

Podobne