Łowicz: Wykonanie projektu architektoniczno-budowlanego dotyczącego renowacji zespołu dawnej kolegiaty prymasowskiej w Łowiczu

8 KWIETNIA 2008
admin

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

Diecezja Łowicka informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie projektu architektoniczno-budowlanego dotyczącego renowacji zespołu dawnej kolegiaty prymasowskiej w Łowiczu wybrana została oferta Państwa Anny Michalskiej i Bartosza Michalskiego prowadzących działalność gospodarczą pod nazwą ABM ? Wycena Nieruchomości, Projektowanie Architektoniczne Anna i Bartosz Michalscy S.C. z siedzibą w Gliwicach przy ul. Lipowej 65.

Wykonawca spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu a jego oferta nie podlega odrzuceniu i jest najkorzystniejsza pod względem przyjętych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia kryteriów oceny ofert.

Informacja o Wykonawcach, którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu wraz ze streszczeniem oceny i porównania ofert:

 Firma(nazwa)lub nazwisko
oraz adres wykonawcy
Liczba punktów
w kryterium
(CENA)
Liczba punktów
w kryterium
(TERMIN REALIZACJI)
 Razem
Anna Michalska i Bartosz Michalski
ABM-Wycena Nieruchomości,
Projektowanie Architektoniczne,
Anna i Bartosz Michalscy S.C.
ul. Lipowa 65, 44-100 Gliwice
 90,0  10,0  100,0
Włodzimierz Pedrycz i Arkadiusz Wodnicki
Pracownia Projektowa Pedrycz – Wodnicki
ul. Zagórska 42, 25-358 Kielce
 —

Podobne