Zaproszenie na Uroczystość św. Wiktorii, Patronki Diecezji Łowickiej

27 PAźDZIERNIKA 2016
admin

Pan Bóg daje nam Świętych i zaprasza byśmy ich naśladowali


Czcigodni Kapłani,
Drogie Siostry Zakonne,
Drodzy Siostry i Bracia,

Dnia 20 listopada br. zakończy się ogłoszony przez Papieża Franciszka Rok Miłosierdzia. Jak wszyscy wiemy, obfitował on w naszej Ojczyźnie w wiele ważnych wydarzeń, wśród nich: Jubileusz 1050 – lecia Chrztu Polski, Światowe Dni Młodzieży i spotkanie z papieżem Franciszkiem. Dziękujemy Panu Bogu za ten piękny czas, przeżywany także w naszej diecezji i spoglądamy w oblicze Matki Bożej Częstochowskiej w Obrazie nawiedzającym w tym czasie nasze parafie. Ona nauczy nas najlepiej jak owocnie przyjmować Boże dary.

Przywołując tradycyjnie dnia 11 listopada wstawiennictwa Patronki naszej diecezji Św. Wiktorii, chciałbym zaprosić Was – drodzy Siostry i Bracia, do refleksji nad niektórymi słowami, jakie wypowiedział do nas podczas Światowych Dni Młodzieży, papież Franciszek. Wiele z tych słów, wypowiedzianych do ludzi młodych, zrealizowało się w życiu Św. Wiktorii – młodej dziewczyny, męczennicy, która z woli św. Jana Pawła II jest Patronką naszej diecezji. Zechciejmy prosić Św. Wiktorię, aby wstawiała się u Pana Boga szczególnie za ludźmi młodymi. Od nich tak wiele zależy. Niech znak jej męczeństwa wzbudzi w młodzieży naszej diecezji pragnienie dojrzałej wiary.


1. Pamiętać o własnej tożsamości

Ojciec Święty Franciszek rozpoczął i zakończył swoją pielgrzymkę do Polski wskazując na słowo pamięć. Na Wawelu, w pierwszym dniu pielgrzymki, nawiązując do Jubileuszu 1050 – lecia Chrztu Polski mówił: „Byłem zawsze pod wrażeniem żywego zmysłu historycznego papieża Jana Pawła II (…). Świadomość tożsamości, wolna od poczucia wyższości, jest niezbędna dla zorganizowania wspólnoty narodowej (…), dla inspirowania społeczeństwa i kultury, tak aby pozostawały wierne tradycji, a jednocześnie otwarte na odnowę i przyszłość” (Przemówienie podczas spotkania z władzami RP na Wawelu, 27 VII 2016).

W swoim ostatnim zaś przemówieniu, podczas spotkania z wolontariuszami Światowych Dni Młodzieży mówił: Aby być „nadzieją przyszłości” trzeba spełnić dwa warunki: mieć pamięć i mieć odwagę (por. Przemówienie w hali Tauron Areny, 31 VII 2016).

Przyjmijmy te słowa jako drogowskaz. Kiedy będziemy nieść ulicami Łowicza relikwie Św. Wiktorii, pamiętajmy o jej odwadze, dyktowanej pamięcią o wielkiej chrześcijańskiej godności jaką w sobie nosiła. Będziemy prosić Św. Wiktorię, aby wypraszała nam u Pana Boga odwagę świadczenia o Nim w naszych czasach, przezwyciężenia różnych lęków, nie ulegania podszeptom tych, którzy chcą nami manipulować.


2. Odpowiedzialność za Kościół

„Jezus był zawsze wśród ludzi lub z Ojcem. Albo sam na sam z Ojcem na modlitwie,
lub wśród ludzi (…). A Kościół, chwała Kościoła, to oczywiście męczennicy, ale także liczni mężczyźni i kobiety, którzy opuścili wszystko i spędzili swoje życie w szpitalach, w szkołach, z dziećmi, z chorymi” (Rozmowa z polskimi biskupami w katedrze na Wawelu, 27 VII 2016). Tymi słowami Ojciec Święty Franciszek zachęcał nas, abyśmy wychodzili na zewnątrz. Gdyby Św. Wiktoria ukryła swoją chrześcijańską tożsamość, gdyby chciała – jak to dzisiaj jest w modzie – dopasować się do propagowanych stylów zachowań, może zachowała by swoje życie. Czy jednak pozostawiłaby Boży ślad? Szczególnie my: biskupi, kapłani, siostry zakonne, seminarzyści, wszyscy posłani jesteśmy wezwani, aby naśladować Św. Wiktorię. To do nas papież Franciszek mówił w Krakowie: „W naszym życiu kapłanów i osób konsekrowanych często może pojawić się pokusa by – ze strachu lub dla wygody – zamykać się po trosze w samych sobie i w naszych środowiskach. Jezus jednak wskazuje tylko jeden kierunek drogi: wychodzenia z naszych zamknięć (…). Z drugiej strony, Jezus nie lubi dróg przemierzanych połowicznie, przymkniętych drzwi, podwójnego życia” (Homilia w sanktuarium Jana Pawła II w Krakowie, 30 VII 2016).

Drodzy Diecezjanie, w uroczystość Św. Wiktorii, w przededniu jubileuszu 25 – lecia istnienia naszej diecezji zróbmy postanowienie, aby w naszej prywatnej modlitwie pamiętać nieustannie o kapłanach, którzy nam służą, o siostrach zakonnych, oraz modlić się o nowe, liczne powołania dla naszej diecezji oraz wspólnot zakonnych.

3. Młodzi nadzieją przyszłości

Prosząc o wstawiennictwo Św. Wiktorię chcemy szczególnie w tym roku modlić się
za młodzież naszej diecezji. Ile radości sprawiła nam w tym roku młodzież: ich entuzjazm, zaangażowanie, uśmiech. Ileż pozytywnej energii udzielało się nam wszystkim patrząc
na wspólnotę młodych ludzi w Krakowie, a wcześniej w naszej diecezji. Dostrzegliśmy
w młodych bogactwo, którego może na co dzień nie zauważaliśmy. Owszem, istnieje wiele zagrożeń dla młodego pokolenia, na które wskazywał papież Franciszek: zamknięcie się
w świecie ekranu, telefonu lub komputera, „poczucie, że w tym świecie, w naszych miastach, w naszych wspólnotach nie ma już miejsca, by wzrastać, marzyć, tworzyć, dostrzegać perspektywy, a ostatecznie aby żyć (…) paraliż, rodzący się wówczas, gdy mylimy szczęście
z kanapą” (Przemówienie na w Brzegach, 30 VII 2016).
Z drugiej jednak strony może i my starsi nie chcemy, a może nie potrafimy, dostrzec
na co dzień piękna naszej młodzieży i prowadzić dialog, do którego zachęcał Papież, mówiąc chociażby o dziadkach. Może i my starsi mylimy czasami szczęście z kanapą. Ojciec Święty mówił: „Jezus jest Panem ryzyka, jest Panem wychodzenia zawsze poza. Jezus nie jest Panem komfortu, bezpieczeństwa i wygody” (Tamże). Takim było życie Św. Wiktorii. Jej młodzieńcza spontaniczność wraz z gorącym przywiązaniem do Pana Jezusa zrodziła piękny obraz, który zaowocował wpisaniem jej imienia w poczet męczenników Kościoła.

4. Pan Bóg daje nam Świętych i zaprasza byśmy ich naśladowali

Ojciec Święty Franciszek mówił: „Kiedy Pan nas wzywa, nie myśli o tym,
kim jesteśmy, kim byliśmy, co zrobiliśmy lub co przestaliśmy robić. Przeciwnie: w chwili, kiedy nas wzywa, patrzy na wszystko co moglibyśmy zrobić, na całą miłość, jaką jesteśmy
w stanie zarażać. On zawsze stawia na przyszłość, na jutro” (Tamże). Jakże pięknie słowa
te sprawdziły się w życiu Św. Wiktorii, którą Pan Bóg dał naszemu Kościołowi za Patronkę. Oby te słowa sprawdziły się i w naszym życiu.

„Pan cichy i pokornego serca” (Mt 2,29) woli prostaczków, którym objawione
jest królestwo Boże (por. Mt 2, 25); oni są wielcy w Jego oczach i na nich kieruje spojrzenie (por. Iz 66,2). Otacza ich szczególną miłością (…). Dlatego powołuje ludzi prostych
i dyspozycyjnych, by byli Jego rzecznikami, i im powierza objawienie swojego imienia
i tajemnice swego Serca” (Homilia w Częstochowie, 28 VII 2016). Wypowiadając te słowa
na Jasnej Górze Papież Franciszek wspomniał o „łagodnych a zdecydowanych głosicielach Bożego miłosierdzia”, jakimi byli św. Jan Paweł II i św. S. Faustyna. Ostatecznie jednak zmierzał ku Tej, o której powiedział: „Jeżeli istnieje jakaś ludzka chwała, jakaś nasza zasługa w pełni czasu, to jest nią Maryja (…) niech nadal wskazuje Ona drogę i niech wam pomaga tkać w życiu pokorny i prosty wątek Ewangelii (Tamże).

Przeżywając w naszej diecezji wyjątkowy czas, jakim jest Nawiedzenie Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej przyzywajmy z wiarą orędownictwa Patronki naszej diecezji
Św. Wiktorii, modląc się o błogosławione owoce czasu Nawiedzenia.

Drodzy Diecezjanie,

Jak co roku zapraszam Wszystkich do udziału w Uroczystości św. Wiktorii w Łowiczu w piątek 11 listopada. Rozpocznie się ona o godzinie 10:00 modlitwą w kościele p.w. Świętego Ducha, skąd przejdziemy w procesji z relikwiami naszej Patronki na Stary Rynek.
Tam będziemy modlić się w intencji Miasta Łowicza, Naszej Ojczyzny i Diecezji Łowickiej. Najważniejszym wydarzeniem całej uroczystości będzie Msza święta sprawowana w Katedrze Łowickiej przez Księdza Arcybiskupa Józefa Michalika. Oczekując na spotkanie
w Uroczystość św. Wiktorii polecam Waszej modlitwie całą naszą Diecezję i z serca Wszystkim błogosławię: W Imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.

+ Andrzej Franciszek Dziuba