Krzysztof Penderecki i Sinfonietta Cracovia w Bazylice Katedralnej w Łowiczu

13 WRZEśNIA 2011
admin
Koncert uwieczni wydarzenie jakim będzie oficjalne zakończenia projektu
pn. „Renowacja zespołu dawnej Kolegiaty Prymasowskiej w Łowiczu –
najcenniejszego skarbu Ziemi Łowickiej wraz z utworzeniem kompleksu
rekreacyjno – wypoczynkowego w parku Błonie”. Uroczystość rozpocznie się Mszą Świętą o godzinie 18.00 pod przewodnictwem J.E. Ks. Bp. Andrzeja F. Dziuby. Koncert w wykonaniu Orkiestry Sinfonietta Cracovia planowany jest na godzinę 19.30.

W tym samym dniu, o godzinie 9.15 w Sali audiowizualnej w budynku Dziekanii (Łowicz, ul. Stary Rynek 24/30 E – wejście od strony parkingu parafii katedralnej) odbędzie się Sympozjum zorganizowane przez Diecezję Łowicką i Katedrę Muzealnictwa i Ochrony Zabytków
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Jego program przedstawiamy poniżej:

9.15 Otwarcie Sympozjum i prowadzenie:  prof. Wiesław Jan Wysocki, dziekan wydziału nauk historycznych i społecznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego

9.20 – 9.30 Słowo wstępne: – Ksiądz Bp prof. dr hab. Andrzej Franciszek Dziuba – Burmistrz Miasta Krzysztof Jan Kaliński

9.30 – 10.00 ks. dr Stanisław Poniatowski (WSD Łowicz) – Katedra łowicka spadkobierczynią ośrodka życia kościelno – intelektualnego w dawnym Łowiczu

10.00 – 10.30 prof. Wiesław Jan Wysocki (Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego) – Z dziejów kultu Świętej Wiktorii w Łowiczu.

10.30 – 11.00 dr Beata Skrzydlewska (KUL Lublin) – Historia i współczesność – Muzea Kościoła rzymskokatolickiego

11.00 – 11.30 dr Andrzej Frejlich (KUL Lublin) – Ochrona zabytków kultury religijnej Kościoła – zadania administracji diecezjalnej

11.30 – 12.00 Przerwa na kawę

12.00 – 12.30 ks. mgr lic. Bogumił Karp (Ekonom Diecezjalny) – Finansowanie remontów zabytków sakralnych w oparciu o środki unijne i dotacje – wyzwania i szanse – na przykładzie projektu Diecezji Łowickiej pt. Renowacje zespołu dawnej Kolegiaty Prymasowskiej w Łowiczu – najcenniejszego skarbu Ziemi Łowickiej wraz z utworzeniem kompleksu rekreacyjno-wypoczynkowego parku Błonie

12.30 – 13.00 prof. Edward Kosakowski, dr Aleksander Piotrowski (ASP Kraków; AC Konserwacja Zabytków Piotrowski Kosakowski Sp. J.  – Prace konserwatorskie w Parafii Katedralnej p. w. Wniebowzięcia NMP w Łowiczu

13.00 – 13.30 ks. mgr lic. Stanisław Majkut (Łowicz) – Zbiory skarbca łowickiego

13.30 – 14.00 dr Karolina Stanilewicz (Uniwersytet Śląski – Katowice) – O miejscu szat liturgicznych w działalności fundacyjnej arcybiskupów

14.00 Dyskusja

15.30 Zakończenie

Podobne