Komunikat Wydziału Ekonomicznego w sprawie wynajmu lokali

12 MARCA 2014
admin

Przewielebny Księże Proboszczu,

W związku z istniejącą praktyką wynajmu lokali parafialnych na mieszkania dla pracowników parafii lub innych osób chcemy zwrócić uwagę na następujący aspekt prawny.
Naczelny Sąd Administracyjny w Wyroku z dnia 25.09.2008 r. sygn. akt. II OSK 1069/07 uznał, że ustawodawca nie wymaga od ubiegającego się o zameldowanie przedstawienia dokumentu potwierdzającego jego tytuł prawny do lokalu. Organy prowadzące ewidencję ludności nie weryfikują uprawnień do przebywania w lokalach, a jedynie stwierdzają okoliczności faktyczne związane z pobytem osób w określonych miejscowościach.

Brak zgody właściciela na zameldowanie nie stanowi przeszkody do dokonania zameldowania. Oczywiście pobyt osoby ubiegającej się o zameldowanie w lokalu musi mieć charakter pobytu legalnego, gdyż tylko taki pobyt uprawnia do zameldowania. Należy jednak zauważyć, iż wynajmując lokal godzimy się na to żeby lokator przebywał w naszym mieszkaniu,
a zatem pobyt lokatora jest legalny, gdyż istnieje domniemanie że jego pobyt jest za naszą wiedzą
i zgodą, a to czy faktycznie godzimy się na meldunek lokatora, nie ma większego znaczenia.

Przy dokonywaniu meldunku nadal pozostaje konieczność posiadania uprawnień do zajmowania lokalu, w którym chcemy zameldować siebie samych bądź też inne osoby. Uprawnienia te wynikać mogą z umowy cywilnoprawnej (np. umowy najmu), wypisu z księgi wieczystej, decyzji administracyjnej, orzeczenia sądu lub innego dokumentu poświadczającego tytuł prawny do lokalu. Osoba posiadająca dokument potwierdzający przysługujące jej prawo do przebywania w nieruchomości może zameldować siebie bądź inną osobę (tu jedynie potwierdzając pobyt tej osoby) bez wiedzy, a tym bardziej zgody właściciela nieruchomości.

Przy zameldowaniu na pobyt stały osoba zgłaszająca przedstawia potwierdzenie pobytu
w lokalu, dokonane przez właściciela oraz, do wglądu, dokument potwierdzający tytuł prawny
do lokalu. Jeśli zgłaszający meldunek lokator nie przedstawi zgody właściciela na zameldowanie,
to organ administracji ma obowiązek przeprowadzić postępowanie dowodowe, które wykaże, czy zgłaszający przebywa w danym lokalu z zamiarem stałego pobytu. Zameldowanie w takim przypadku nie zależy od tego, czy właściciel lokalu potwierdzi fakt pobytu danej osoby w tym lokalu, lecz od tego, czy taki pobyt rzeczywiście ma miejsce i rolą organu jest ustalenie tego stanu rzeczy za pomocą środków dowodowych, określonych w przepisach Kodeksu postępowania administracyjnego (wyrok WSA Warszawa z 20.01.2010 sygn. akt IV SA/Wa 1948/09).

Mając na uwadze powyższa sprawę, Wydział Ekonomiczny Kurii Diecezjalnej Łowickiej zaleca dużą ostrożność przy zawieraniu tego typu umów, jednocześnie przypominając, że każdorazowo wymagają one uprzedniej akceptacji Wydziału Ekonomicznego.

Ekonom Diecezji

Podobne