Komunikat Ekonoma Diecezjalnego w sprawie Funduszy Europejskich

16 SIERPNIA 2017
admin

Przewielebni Księża Proboszczowie,

Od dnia 11 września 2017 roku ruszy nabór wniosków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 z działania VI.1.2 Dziedzictwo kulturowe i infrastruktura kultury.

Konkurs ten obejmuje następujące typy projektów:

1. Prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków, niezbędne do zachowania pełnionych przez nie funkcji kulturalnych lub do nadania im takich funkcji. Możliwa jest odbudowa części zabytku, która obejmuje maksymalnie 30% kubatury stanu docelowego odbudowywanego budynku.

2. Roboty budowlane w obiektach instytucji kultury (z wyłączeniem budowy nowego budynku w określonym miejscu oraz odbudowy), zakup wyposażenia dla instytucji kultury.

Więcej informacji w pliku poniżej.

Ekonom Diecezjalny
ks. Adam Matysiak

Podobne