Dekret Biskupa Łowickiego o odpustach w Roku Wiary

10 GRUDNIA 2012
admin
Łowicz, Uroczystość Bł. Honorata Koźmińskiego, AD 2012

L. dz. 3234/2012

Dekret Biskupa Łowickiego o odpustach w Roku Wiary

Penitencjaria Apostolska postanowiła, że w Roku Wiary ogłoszonym przez papieża Benedykta XVI, w okresie od 11 października 2012 r. do 24 listopada 2013 r. wierni mogą zyskiwać dodatkowe odpusty zupełne:

 • za każdym razem – gdy wezmą udział w co najmniej trzech naukach misji świętych lub w co najmniej trzech wykładach na temat dokumentów Soboru Watykańskiego II i artykułów Katechizmu Kościoła Katolickiego, w jakimkolwiek kościele lub stosownym miejscu;
 • za każdym razem – gdy odbędą pielgrzymkę do bazyliki większej, katakumb chrześcijańskich, katedry, miejsca świętego wskazanego przez ordynariusza z okazji Roku Wiary oraz wezmą tam udział w jakimś nabożeństwie, bądź będą tam modlić się, pobożnie medytować, kończąc odmówieniem: „Ojcze nasz”, Wyznania Wiary, wezwań do Matki Bożej oraz do świętych Apostołów lub Patronów miejsca;
 • za każdym razem – gdy, w dniach wyznaczonych z okazji Roku Wiary przez ordynariusza miejsca, zgromadzą się w dowolnym miejscu świętym na uroczystej Eucharystii lub Liturgii Godzin, dodając Wyznanie Wiary;
 • jeden raz – w dniu dowolnie wybranym podczas Roku Wiary na pobożne nawiedzenie baptysterium lub innego miejsca, w którym otrzymali chrzest, jeśli odnowią tam przyrzeczenia chrzcielne według zatwierdzonej formuły.

Zawsze należy zachować zwykłe warunki konieczne do zyskania odpustu zupełnego: mieć przynajmniej ogólną intencję zyskania odpustu dla siebie lub ofiarowania go za zmarłych na sposób wstawiennictwa, wykluczyć wszelkie przywiązanie do jakiegokolwiek grzechu, oraz w okolicach dnia wykonania dzieła obdarzonego odpustem wyspowiadać się, przyjąć Komunię św. i odmówić dowolną modlitwę w intencjach Ojca Świętego.
Odpusty zupełne, pod zwykłymi warunkami, mogą zyskiwać także wierni z sercem skruszonym, którzy z poważnych przyczyn nie mogą uczestniczyć w wymienionych uroczystościach (np. mniszki klauzurowe, osoby chore i opiekujące się chorymi, starsi, więźniowie), jeśli będą jednoczyć się duchowo z ich uczestnikami, szczególnie poprzez transmisje telewizyjne lub radiowe słów Ojca Świętego lub biskupa diecezjalnego, i odmówią „Ojcze nasz”, Wyznanie Wiary oraz inne modlitwy odpowiadające celom Roku Wiary, ofiarowując jednocześnie swoje cierpienia i niewygody życia.
Zgodnie z zaleceniami Dekretu Apostolskiego wybieram następujące kościoły, w których można uzyskać odpusty zupełne podczas pielgrzymek w Roku Wiary, biorąc tam udział w dowolnym nabożeństwie lub modląc się tam prywatnie, dodając modlitwy przepisane przez Stolicę Świętą, są to:
Bazylika Katedralna w Łowiczu, Kaplica Narodzenia N.M.P.  w Domaniewicach, Kościół parafialny św. Wojciecha w Głogowcu,  Kościół parafialny NMP w Miedniewicach,  Kościół Rektorski  OO. Kapucynów w Nowym Mieście,

Ponadto wyznaczam następujące dni, w które we wszystkich kościołach i kaplicach Diecezji Łowickiej można uzyskać odpusty zupełne za uczestnictwo w Eucharystii albo Liturgii Godzin połączone z odmówieniem Wyznania Wiary:

 • 13 stycznia 2013 r. – Święto Chrztu Pańskiego,
 • 11 lutego 2013 r. – Wspomnienie N.M.P. z Lourdes (Dzień Chorego),
 • 29 czerwca 2013 r. – Uroczystość św. Apostołów Piotra i Pawła,
 • 13 października 2013. r. – Uroczystość bł. Honorata Koźmińskiego – Patrona Diecezji,
 • 22 października 2013 r. – Wspomnienie bł. Jana Pawła II,
 • 11 listopada 2013 r. – Uroczystość św. Wiktorii – Patronki Diecezji,
 • 24 listopada 2013 r. – Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata.

Wypraszając obfitości łask Bożych dla Wszystkich, którzy pragną uzyskać w Roku Wiary dar odpustów, z serca błogosławię: w Imię Ojca, i Syna i Ducha Świętego.

Zarządzenie:
Dekret Biskupa Łowickiego Andrzeja F. Dziuby o odpustach w Roku Wiary należy przekazać wiernym w najbliższą niedzielę po otrzymaniu  w ramach ogłoszeń duszpasterskich i wywiesić na tablicy ogłoszeń.   

Wikariusz  Biskupi
Ks. prał. Wiesław Wronka

Podobne