Zarząd Województwa Łódzkiego ogłasił konkurs na udzielenie dotacji na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków województwa łódzkiego w 2010 r.

29 MARCA 2010
admin
O dotację mogą się ubiegać parafie z terenu województwa łódzkiego posiadające tytuł prawny do zabytku wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, ograniczonego prawa rzeczowego, trwałego zarządu albo stosunku zobowiązaniowego.

Dotacja może być udzielona na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych, przy zabytku nieruchomym, ruchomym lub archeologicznym, określonym w art. 6 ust. 1 pkt 1, 2 i 3 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, jeżeli zabytek ten łącznie spełnia następujące kryteria:

 • jest wpisany do rejestru zabytków województwa łódzkiego;
 • znajduje się na stałe w granicach administracyjnych województwa łódzkiego;
 • posiada duże znaczenie dla dziedzictwa kulturowego województwa łódzkiego, ze szczególnym uwzględnieniem jego wartości historycznej, naukowej lub artystycznej oraz dostępności dla społeczeństwa – preferowane są obiekty wzbogacające ofertę turystyczną i kulturalną województwa łódzkiego.

Dotacja na prace lub roboty budowlane przy zabytku może finansować nakłady konieczne na:

 • sporządzenie ekspertyz technicznych i konserwatorskich;
 • przeprowadzenie badań konserwatorskich lub architektonicznych;
 • wykonanie dokumentacji konserwatorskiej;
 • opracowanie programu prac konserwatorskich i restauratorskich;
 • wykonanie projektu budowlanego zgodnie z przepisami prawa budowlanego;
 • sporządzenie projektu odtworzenia kompozycji wnętrz;
 • zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytku;
 • stabilizację konstrukcyjną części składowych zabytku lub ich odtworzeni w zakresie niezbędnym dla zachowania tego zabytku;
 • odnowienie lub uzupełnienie tynków i okładzin architektonicznych albo ich całkowite odtworzenie, z uwzględnieniem charakterystycznej dla tego zabytku kolorystyki;
 • odtworzenie zniszczonej przynależności zabytku, jeżeli odtworzenie to nie przekracza 50% oryginalnej substancji tej przynależności;
 • odnowienie lub całkowite odtworzenie okien, w tym ościeżnic i okiennic, zewnętrznych odrzwi i drzwi, więźby dachowej, pokrycia dachowego, rynien i rur spustowych;
 • modernizację instalacji elektrycznej w zabytkach drewnianych lub w zabytkach, które posiadają oryginalne, wykonane z drewna części składowe i przynależności;
 • wykonanie izolacji przeciwwilgociowej;
 • uzupełnianie narysów ziemnych dzieł architektury obronnej oraz zabytków archeologicznych nieruchomych o własnych formach krajobrazowych;
 • działania zmierzające do wyeksponowania istniejących, oryginalnych elementów zabytkowego układu parku lub ogrodu;
 • zakup materiałów konserwatorskich i budowlanych, niezbędnych do wykonania prac i robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru.
 • zakup i montaż instalacji przeciwwłamaniowej oraz przeciwpożarowej i odgromowej.

Na realizację zadań wyłonionych w konkursie w 2010 roku Sejmik Województwa Łódzkiego, przeznacza kwotę 2 000 000 zł.

Dotacja z budżetu Województwa Łódzkiego na wykonanie prac lub robót budowlanych przy jednym i tym samym zabytku może być udzielona w wysokości do 50% ogółu nakładów na te prace lub roboty.

Jeżeli zabytek posiada wyjątkową wartość historyczną, artystyczną lub naukową albo wymaga przeprowadzenia złożonych pod względem technologicznym prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych, albo gdy sytuacja wymaga niezwłocznego podjęcia prac lub robót budowlanych przy zabytku, dotacja może być udzielona w wysokości do 100% nakładów koniecznych na wykonanie tych prac lub robót budowlanych.

W przypadku, gdy wnioskodawca na prace lub roboty budowlane przy zabytku otrzymuje również inne środki publiczne, łączna kwota dotacji przyznanej z budżetu Województwa Łódzkiego wraz z kwotami przyznanych na ten cel innych środków publicznych nie może przekraczać 100% nakładów koniecznych na wykonanie tych prac lub robót.

Do wniosku należy załączyć następujące dokumenty:

1) Potwierdzona za zgodność z oryginałem kserokopia:
a. decyzji o wpisie do rejestru zabytków obiektu, którego dotyczą prace lub roboty;
b. dokumentu potwierdzającego tytuł prawny wnioskodawcy do władania zabytkiem (wydany nie wcześniej niż 3 miesiące przed złożeniem wniosku):
– aktualny odpis z księgi wieczystej, wyrys z mapy ewidencyjnej i wypis z rejestru gruntów,
– akt notarialny lub inny dokument świadczący o tytule prawnym do zabytku wynikającym z użytkowania wieczystego, ograniczonego prawa rzeczowego, trwałego zarządu albo stosunku zobowiązaniowego,
– nominacja / powołanie na stanowisko zarządzającego podmiotem, w którego władaniu jest zabytkowy obiekt (np. nominacja na proboszcza parafii, dyrektora instytucji);
c. aktualnego wyciągu z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego dokumentu stanowiącego o podstawie działalności wnioskodawcy (w przypadku podmiotów tam zarejestrowanych, wydany nie wcześniej niż 3 miesiące przed złożeniem wniosku);
d. dokumentu określającego stanowisko służb ochrony zabytków (np. decyzji właściwego organu ochrony zabytków, zezwalającej na przeprowadzenie prac lub robót budowlanych przy zabytku, projektu i pozwolenia na budowę, gdy wniosek dotyczy prac lub robót budowlanych przy zabytku nieruchomym lub programu prac, gdy wniosek dotyczy prac przy zabytku ruchomym).
2) Fotograficzna dokumentacja zabytku.
3) Zgoda współwłaściciela/li zabytku nieruchomego lub użytkownika wieczystego nieruchomości gruntowej, będącej zabytkiem nieruchomym, na przeprowadzenie prac lub robót budowlanych przy zabytku, w przypadku, gdy wnioskodawcą jest współwłaściciel, jednostka organizacyjna, na rzecz której jest ustanowiony trwały zarząd, najemca lub dzierżawca.

W przypadku, gdy wnioskodawca zamierza ubiegać się o dofinansowanie powyżej 50% nakładów koniecznych na wykonanie prac lub robót budowlanych przy zabytku, winien dołączyć dodatkowe dokumenty bądź rekomendacje uzasadniające przyznanie dotacji w takiej wysokości.

Wszystkie dokumenty przedstawione w formie kserokopii muszą zostać potwierdzone za zgodność z oryginałem (na każdej stronie) przez wnioskodawcę albo przez osobę upoważnioną do reprezentowania wnioskodawcy.

W razie jakichkolwiek pytań związanych z przygotowaniem wniosku, zebraniem niezbędnej dokumentacji – prosimy o kontakt z Administracją Kościelnymi Obiektami Diecezji Łowickiej pod numerem telefonu 46 837 66 45. Chętnie pomożemy !

Strona z ogłoszeniem: http://www.bip.lodzkie.pl/bip/tematyczne/konkursy/

Podobne