Zaproszenie Biskupa Łowickiego na Uroczystość św. Wiktorii – rozpoczęcie „Roku Wiary” w naszej Diecezji

4 LISTOPADA 2012
admin

Czcigodni Kapłani,
Drogie Siostry Zakonne,
Drodzy Siostry i Bracia,

1. Kościół wspólnotą wierzących, którzy dążą do świętości

W wielu naszych parafiach obchodzimy dzisiaj Uroczystość Rocznicy poświęcenia kościoła. Dziękujemy za dar materialnego kościoła w którym gromadzimy się na sprawowaniu Eucharystii, w którym słuchamy Słowa Bożego, przyjmujemy sakramenty, zanosimy do Boga nasze modlitwy. To miejsce święte przez obecność Boga, w spotkaniu z Którym my sami stajemy się bardziej święci. Bardzo często to szczególne miejsce uświęcone jest obecnością wielu pokoleń wierzących, którzy żyli we wspólnocie parafialnej i troszczyli się o widzialny znak naszych świątyń. Budowali też żywy Kościół – wspólnotę Ludu Bożego do której my również należymy. Zostaliśmy włączeni w tę długą historię ludzi tworzących Kościół, weszliśmy do niego przez chrzest, stojący u progu naszej wiary. Dziękujemy tym przeszłym pokoleniom za jej przekazanie.

W dniu 11 października 2012 roku w świątyniach naszej diecezji rozpoczęliśmy od uroczystej Mszy świętej i nabożeństwa różańcowego Rok Wiary. Powierzyliśmy ten szczególny czas łaski opiece Matki Bożej, tej która uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane jej od Pana (por. Łk 1, 45). Chcemy naśladować Ją w słuchaniu samego Boga, bo przecież „wiara rodzi się ze słuchania” (Rz 10, 17). Należymy do Kościoła o którym za chwilę we wspólnie odmówionym Credo powiemy, że jest jeden, święty, powszechny i apostolski. Jak mówi wydany przed dwudziesty laty Katechizm Kościoła Katolickiego: „[…] Te cztery przymioty nierozdzielnie ze sobą połączone, wskazują na istotne rysy Kościoła i jego posłannictwa. Kościół nie posiada ich sam z siebie, lecz Chrystus przez Ducha Świętego sprawia, że Jego Kościół jest jeden, święty, powszechny i apostolski oraz powołuje go do urzeczywistniania każdego z tych przymiotów” (KKK 811). Ta prawda wymaga naszej wiary, a przez wiarę mamy ją czynić prawdziwą i czytelną dla innych. Jest to zadanie dla nas należących do Kościoła Chrystusowego na całe nasze życie. To zadanie chcemy w szczególny sposób podjąć w Roku Wiary. Dobrze już na jego początku uświadomić sobie, że we wspólnocie ludzi wierzących budujemy swoją świętość. Kiedy w Roku Wiary chcemy usłyszeć na nowo i przejąć się nauczaniem zwołanego przed pięćdziesięciu laty Soboru Watykańskiego II, warto przypomnieć iż w Konstytucji Dogmatycznej o Kościele uczy on, że to właśnie „[…] w Kościele dzięki łasce Bożej osiągamy świętość” (KK 48).

2. Wiara rodząca świętość

Wzorem i zachętą do naśladowania w realizowaniu wspólnego powołania do świętości są dla nas wierni, którzy przez Kościół zostali kanonizowani i beatyfikowani. Ogłoszono wówczas w uroczysty sposób, że żyli oni w wierności łasce Bożej i dzięki niej w sposób heroiczny praktykowali wiarę.

W Liście Porta fidei, w którym papież Benedykt XVI ogłasza Rok Wiary wskazuje, że to właśnie wiara jest fundamentem ludzkiej świętości. Papież pisze, że pośród świętych to Maryja jest dla nas doskonałym wzorem zawierzenia Bogu. W wierze dokonuje Ona życiowych wyborów, przyjmując z ufnością plan Boży. Z wiarą idzie za nauczającym Panem i pozostaje z Nim aż do śmierci na Krzyżu. W wierze cieszy się zmartwychwstaniem Jezusa Chrystusa i z wiarą przyjmuje Dar Ducha Świętego w Wieczerniku. To Ona jest dla nas Przewodniczką na drogach wiary (por. Porta fidei 13).

Papież ukazuje nam też wzór świętych Kościoła począwszy od tych którzy stanowią jego fundament – Apostołów. Wskazuje, że ze względu na wiarę poszli oni za Chrystusem, a następnie wypełnili polecenie niesienia Ewangelii (por. Mk 16, 15) i założenia Kościoła zgromadzonego wokół nauki Apostołów, Eucharystii i miłości (por. Dz 2, 42-47). W Kościele tym znajdujemy tak wiele przykładów świętości wypływającej z wiary. Są wśród nich zarówno ci którzy, poświęcili swoje życie przyjmując ewangeliczne posłuszeństwo, ubóstwo i czystość; jak i wszyscy którzy dawali świadectwo swojej wiary w rodzinie, w życiu zawodowym, publicznym, w wypełnianiu tych posług do których zostali powołani (por. Porta fidei 13)

Wśród tak wielu świętych żyjących w każdym czasie historii Kościoła i realizujących swoje powołanie w różny sposób znajdujemy męczenników, którzy oddali swoje życie Chrystusowi. Jest to najwyższe świadectwo złożone prawdzie wiary. O nich Benedykt XVI naucza, że to właśnie dla wiary oddali swoje życie, aby „zaświadczyć o prawdzie Ewangelii, która ich przemieniła i uzdolniła do osiągnięcia największego daru miłości: przebaczenia swoim prześladowcom” (Porta fidei 13).

3. Święta Wiktoria – przykład niezłomnej wiary

Dla nas pozostających na drodze pielgrzymki wiary męczennicy stają się wezwaniem do jej mężnego wyznawania, abyśmy nigdy nie wstydzili się świadectwa Pana Jezusa (por. 2 Tm 1, 8). To świadectwo objawia się w naszych słowach i czynach. Takie świadectwo wobec Kościoła i świata złożyła przed wiekami Patronka Diecezji Łowickiej św. Wiktoria, dziewica i męczennica. Co roku oddajemy jej cześć i prosimy jej wstawiennictwa dla Kościoła, który tworzymy jako diecezja.

Drodzy Diecezjanie!

Serdecznie zapraszam do licznego udziału w Uroczystości naszej Patronki św. Wiktorii, dziewicy i męczennicy. Spotkamy się w stolicy naszej diecezji – Łowiczu. Uroczystości rozpoczną się o godzinie 10:00 w kościele p.w. Świętego Ducha, skąd po oddaniu czci relikwiom naszej Patronki wyruszymy w procesji, aby we wspólnej modlitwie prosić ją o wstawiennictwo dla nas wszystkich pragnących tak jak ona mężnie wyznawać swoją wiarę i dążyć do świętości życia. Zatrzymamy się na Łowickim Rynku, aby tam prosić w intencji miasta Łowicza, Diecezji Łowickiej i całej naszej Ojczyzny. Pamiętajmy, że jest to dzień Narodowego Święta Niepodległości. Przez wspólną modlitwę chcemy dziękować za dar wolności naszej Ojczyzny i pamiętać o tych Wszystkich, którzy stając w jej obronie oddali życie. Procesja zakończy się w Bazylice Katedralnej, gdzie będzie sprawowana Msza święta pod przewodnictwem Jego Eminencji Księdza Prymasa Kardynała Józefa Glempa, który wygłosi również homilię.

Tegoroczne spotkanie powinno być przez nas przeżyte szczególnie uroczyście. Papież Benedykt XVI poleca nam, aby w każdej diecezji, przy jak największym udziale kapłanów, sióstr i braci zakonnych oraz wiernych świeckich rozpocząć Rok Wiary. W Diecezji Łowickiej rozpoczynamy wspólnie Rok Wiary 11 listopada w Uroczystość św. Wiktorii. Dlatego bardzo proszę, aby na tę uroczystość z każdej parafii udała się delegacja, która będzie znakiem łączności nas wszystkich z Kościołem, do którego przez wiarę należymy. Księży Proboszczów proszę o troskę, aby nie zabrakło przedstawicieli wspólnot parafialnych których jesteście duszpasterzami. Zapraszam serdecznie przedstawicieli wszystkich wspólnot zakonnych działających na terenie naszej diecezji oraz ruchów i stowarzyszeń katolickich. Bądźcie z nami na wspólnej modlitwie o dar wiary. Ten zewnętrzny znak zgromadzenia się przy relikwiach św. Wiktorii niech stanie się dla nas wszystkich okazją do zamanifestowania naszej wiary, niech pozwoli spotkać się we wspólnocie tych którzy wraz z całym Kościołem mówią „Wierzymy”, aby spełniły się słowa św. Pawła Apostoła: „Sercem przyjęta wiara prowadzi do usprawiedliwienia, a wyznawanie jej ustami do zbawienia” (Rz 10, 10).

Na trud pogłębiania i umacniania wiary tak, aby prowadziła nas do prawdziwej świętości z serca Wszystkim udzielam pasterskiego błogosławieństwa: w Imię Ojca, i Syna, i Ducha Świętego

Podobne