Za 3 tygodnie rusza konkurs na prace konserwatorskie i restauratorskie w województwie łódzkim

3 MARCA 2010
admin
Jak poinformowano nas w Urzędzie Marszałkowskim w Łodzi, za około trzy tygodnie tj. 19 marca br., ogłoszony zostanie konkurs na prace konserwatorskie i restauratorskie przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków znajdujących się na terenie województwa łódzkiego. Warto zatem już teraz zacząć prace związane z przygotowaniem odpowiednich dokumentów niezbędnych podczas składania wniosku.

Załączniki, które trzeba złożyć wraz z wnioskiem (brak jednego z załączników jest błędem formalnym):

  1. kopia decyzji o wpisie do rejestru zabytków obiektu, którego dotyczą prace lub roboty;
  2. dokument potwierdzający tytuł prawny do władania zabytkiem (np. wypis z rejestru gruntów, wyciąg z księgi wieczystej, akt notarialny, umowa stosunku zobowiązaniowego);
  3. kopia decyzji właściwego organu ochrony zabytków zezwalającą na przeprowadzenie prac lub robót;
  4. kopia pozwolenia na budowę, gdy wniosek dotyczy prac lub robót przy zabytku nieruchomym wymagającym takiego pozwolenia lub program prac, gdy wniosek dotyczy prac przy zabytku ruchomym;
  5. kosztorys przewidywanych prac lub robót;
  6. dokumentacja fotograficzna obrazująca stan obiektu;
  7. dokument stwierdzający uprawnienie do zaciągania zobowiązań finansowych (aktualny odpis z KRS w przypadku podmiotów tam zarejestrowanych, wydany nie wcześniej niż 12 miesięcy od daty upływu terminu składania ofert, lub inny dokument poświadczający w/w uprawnienia);

Podobne