UWAGA !!! Ruszył otwarty konkurs ofert na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków województwa mazowieckiego. NIEBAWEM RUSZY TAKŻE W WOJ. ŁÓDZKIM.

26 STYCZNIA 2010
admin
Informujemy, że w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego ruszył otwarty konkurs ofert na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków województwa mazowieckiego.
Już niebawem  (najprawdopodobniej w połowie lutego) także  Urząd Marszałkowski w Łodzi ogłosi podobny konkurs (który jest już przygotowany, aczkolwiek nie jest jeszcze opublikowany).


Zasady udzielania dotacji w województwie mazowieckim:
 1. Wnioski (w wersji papierowej i elektronicznej) wraz z wymaganymi załącznikami należy składać do dnia 15 lutego 2010 roku w Sekretariacie Departamentu Kultury, Promocji i Turystyki, ul. Okrzei 35 w Warszawie, lub za pośrednictwem poczty na adres: Departament Kultury, Promocji i Turystyki, ul. Okrzei 35, 03-715 Warszawa.
 2. O dotację mogą ubiegać się następujące podmioty:
  • jednostki samorządu terytorialnego;
  • organizacje niebędące jednostkami sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku (fundacje i stowarzyszenia);
  • osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych; posiadające tytuł prawny do zabytku, wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego.
 3. Do wniosku należy koniecznie załączyć:
  • kopię decyzji o wpisie do rejestru zabytków obiektu, którego dotyczą prace lub roboty;
  • dokument potwierdzający tytuł prawny do władania zabytkiem (np. wypis z rejestru gruntów, wyciąg z księgi wieczystej, akt notarialny, umowa stosunku zobowiązaniowego);
  • kopię decyzji właściwego organu ochrony zabytków zezwalającą na przeprowadzenie prac lub robót;
  • kopię pozwolenia na budowę, gdy wniosek dotyczy prac lub robót przy zabytku nieruchomym wymagającym takiego pozwolenia lub program prac, gdy wniosek dotyczy prac przy zabytku ruchomym;
  • kosztorys przewidywanych prac lub robót;
  • dokumentację fotograficzną obrazującą stan obiektu;
  • dokument stwierdzający uprawnienie do zaciągania zobowiązań finansowych (aktualny odpis z KRS w przypadku podmiotów tam zarejestrowanych, wydany nie wcześniej niż 12 miesięcy od daty upływu terminu składania ofert, lub inny dokument poświadczający w/w uprawnienia);
  • wniosek w wersji elektronicznej (nośnik CD);
  • dodatkowe opinie dla wnioskodawców ubiegających się o dotację powyżej 50%.
 4. Dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane, zgodnie z art. 77 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, może obejmować nakłady konieczne na:
  • sporządzenie ekspertyz technicznych i konserwatorskich;
  • przeprowadzenie badań konserwatorskich, architektonicznych lub archeologicznych;
  • wykonanie dokumentacji konserwatorskiej;
  • opracowanie programu prac konserwatorskich i restauratorskich;
  • wykonanie projektu budowlanego zgodnie z przepisami Prawa budowlanego;
  • sporządzenie projektu odtworzenia kompozycji wnętrz;
  • zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytku;
  • stabilizację konstrukcyjną części składowych zabytku lub ich odtworzenie w zakresie niezbędnym dla zachowania tego zabytku;
  • odnowienie lub uzupełnienie tynków i okładzin architektonicznych albo ich całkowite odtworzenie, z uwzględnieniem charakterystycznej dla tego zabytku kolorystyki;
  • odtworzenie zniszczonej przynależności zabytku, jeżeli odtworzenie to nie przekracza 50 % oryginalnej substancji tej przynależności;
  • odnowienie lub całkowite odtworzenie okien, w tym ościeżnic i okiennic, zewnętrznych odrzwi i drzwi, więźby dachowej, pokrycia dachowego, rynien i rur spustowych;
  • modernizację instalacji elektrycznej w zabytkach drewnianych lub w zabytkach, które posiadają oryginalne, wykonane z drewna części składowe i przynależności;
  • wykonanie izolacji przeciwwilgociowej;
  • uzupełnianie narysów ziemnych dzieł architektury obronnej oraz zabytków archeologicznych nieruchomych o własnych formach krajobrazowych;
  • działania zmierzające do wyeksponowania istniejących, oryginalnych elementów zabytkowego układu parku lub ogrodu;
  • zakup materiałów konserwatorskich i budowlanych, niezbędnych do wykonania prac i robót przy zabytku wpisanym do rejestru, o których mowa w pkt 7-15;
  • zakup i montaż instalacji przeciwwłamaniowej oraz przeciwpożarowej i odgromowej.


Zasady udzielania dotacji w województwie łódzkim:
 1. Na realizację zadań Sejmik Województwa Łódzkiego przeznacza kwotę 500 000 zł.
 2. O dotację może się ubiegać każdy podmiot posiadający tytuł prawny do zabytku wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, ograniczonego prawa rzeczowego, trwałego zarządu albo stosunku zobowiązaniowego.
 3. Dotacja będzie przyznawana na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych, przy zabytku nieruchomym, ruchomym lub archeologicznym, określonym w art. 6 ust. 1 pkt 1, 2 i 3 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, jeżeli zabytek ten łącznie spełnia następujące kryteria:
  • jest wpisany do rejestru zabytków województwa łódzkiego;
  • znajduje się na stałe w granicach administracyjnych województwa łódzkiego;
  • posiada duże znaczenie dla dziedzictwa kulturowego województwa łódzkiego, ze szczególnym uwzględnieniem jego wartości historycznej, naukowej lub artystycznej oraz dostępności dla społeczeństwa – preferowane są obiekty wzbogacające ofertę turystyczną i kulturalną województwa łódzkiego.
 4. Z budżetu Województwa Łódzkiego mogą być także udzielane dotacje celowe na prace lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków województwa łódzkiego, znajdującym się na stałe w granicach administracyjnych województwa łódzkiego, który jest w złym stanie technicznym.
 5. ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI:
 • Dotacja może być udzielona na dofinansowanie nakładów koniecznych na wykonanie prac lub robót budowlanych przy zabytku, ustalonych na podstawie kosztorysu zatwierdzonego przez właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków, które wnioskodawca zamierza wykonać w roku złożenia wniosku o udzielenie dotacji albo w roku złożenia wniosku i w roku następnym, przy czym termin wydatkowania dotacji nie może być dłuższy niż do dnia 31 grudnia 2009 r.
 • Dotacja może być udzielona w wysokości do 50% ogółu nakładów na te prace lub roboty.
 • Jeżeli zabytek posiada wyjątkową wartość historyczną, artystyczną lub naukową albo wymaga przeprowadzenia złożonych pod względem technologicznym prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych, albo gdy sytuacja wymaga niezwłocznego podjęcia prac lub robót budowlanych przy zabytku, dotacja może być udzielona w wysokości do 100% nakładów koniecznych na wykonanie tych prac lub robót budowlanych.
 • W przypadku, gdy wnioskodawca na prace lub roboty budowlane przy zabytku otrzymuje również inne środki publiczne, łączna kwota dotacji przyznanej z budżetu województwa łódzkiego wraz z kwotami przyznanych na ten cel innych środków publicznych nie może przekraczać 100% nakładów koniecznych na wykonanie tych prac lub robót.
 • Dotacja na prace lub roboty budowlane przy zabytku może finansować nakłady konieczne na:
  – sporządzenie ekspertyz technicznych i konserwatorskich;
  – przeprowadzenie badań konserwatorskich, architektonicznych lub archeologicznych;
  – wykonanie dokumentacji konserwatorskiej;
  – opracowanie programu prac konserwatorskich i restauratorskich;
  – wykonanie projektu budowlanego zgodnie z przepisami prawa budowlanego;
  – sporządzenie projektu odtworzenia kompozycji wnętrz;
  – zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytku;
  – stabilizację konstrukcyjną części składowych zabytku lub ich odtworzenie w zakresie niezbędnym dla zachowania tego zabytku;
  – odnowienie lub uzupełnienie tynków i okładzin architektonicznych albo ich całkowite odtworzenie, z uwzględnieniem charakterystycznej dla tego zabytku kolorystyki;
  – odtworzenie zniszczonej przynależności zabytku, jeżeli odtworzenie to nie przekracza 50% oryginalnej substancji tej przynależności;
  – odnowienie lub całkowite odtworzenie okien, w tym ościeżnic i okiennic, zewnętrznych odrzwi i drzwi, więźby dachowej, pokrycia dachowego, rynien i rur spustowych;
  – modernizację instalacji elektrycznej w zabytkach drewnianych lub w zabytkach, które posiadają oryginalne, wykonane z drewna części składowe i przynależności;
  – wykonanie izolacji przeciwwilgociowej;
  – uzupełnianie narysów ziemnych dzieł architektury obronnej oraz zabytków archeologicznych nieruchomych o własnych formach krajobrazowych;
  – działania zmierzające do wyeksponowania istniejących, oryginalnych elementów zabytkowego układu parku lub ogrodu;
  – zakup materiałów konserwatorskich i budowlanych, niezbędnych do wykonania prac i robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru, o których mowa w pkt 7-15;
  – zakup i montaż instalacji przeciwwłamaniowej oraz przeciwpożarowej i odgromowej.

Podobne