Urząd Marszałkowski w Łodzi ogłosił konkurs dla naboru wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Osi priorytetowej VI Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu

28 LISTOPADA 2016
admin

RPO Województwa Łódzkiego:

Ogłaszamy Konkursu dla naboru nr RPLD.06.03.02-IZ.00-10-001/16 wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Osi priorytetowej VI Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu, Działania VI.3 Rewitalizacja i rozwój potencjału społeczno-gospodarczego, Poddziałania VI.3.2 Rewitalizacja i rozwój potencjału społeczno-gospodarczego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Szczegóły na stronie www.rpo.lodzkie.pl

Wnioski można składać w terminie od dnia 30 grudnia 2016 r. do dnia 27 stycznia 2017 r. (w godz. 08:00-15:00).

Podobne