Trwa trzeci nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” w województwie łódzkim.

16 SIERPNIA 2011
admin

Nabór będzie trwał od 8 sierpnia do 6 września 2011 roku. Wnioski należy składać w sekretariacie Departamentu Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi, przy al. Piłsudskiego 12, II piętro, pokój 216. Wnioski złożone w innym miejscu lub przesłane pocztą nie będą weryfikowane. Sekretariat będzie przyjmował wnioski od poniedziałku do piątku w godzinach 8:30 – 15:30 a ostatniego dnia naboru, czyli 6 września 2011 roku do godziny 12:00.

Instytucje mogące ubiegać się o dofinansowanie:

 • osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, działająca na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz  o gwarancjach wolności sumienia i wyznania;

Kryteria dostępu:
Pomoc finansowa może być przyznana, jeżeli:

 • projekt realizowany jest w miejscowości należącej do: (gminy wiejskiej lub gminy miejsko-wiejskiej, z wyłączeniem miast liczących powyżej 5 tys. mieszkańców, lub gminy miejskiej, z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tys. mieszkańców)
 • projekt wpisuje się w zakres Planu Odnowy Miejscowości;
 • projekt nie ma charakteru komercyjnego;
 • w przypadku, gdy projekt realizowany będzie na nieruchomości nie należącej do beneficjenta, beneficjent posiada prawo do dysponowania tą nieruchomością na cele określone w projekcie przez okres 7 lat po realizacji projektu;
 • organizacja pozarządowa działa w obszarze zbieżnym z celami działania „Odnowa i rozwój wsi” w szczególności na rzecz aktywizacji ludności, rozwoju oraz zachowania dziedzictwa kulturowego lub przyrodniczego;

Forma i wysokość pomocy:

Pomoc finansowa ma formę refundacji części kosztów kwalifikowalnych projektu. Maksymalna wysokość pomocy na realizację projektów w jednej miejscowości wynosi 500 000 zł (128 080,3 euro) w okresie realizacji Programu. Wielkość pomocy przyznanej na realizację jednego projektu nie może być niższa niż 25 000 zł (6 404,0 euro). Równowartość kwoty wyrażona w euro ma charakter indykatywny.

Poziom pomocy:

Poziom pomocy finansowej z EFRROW wynosi maksymalnie 75% kosztów kwalifikowalnych projektu. Wymagany krajowy wkład środków publicznych, w wysokości co najmniej 25% kosztów kwalifikowalnych projektu, pochodzi ze środków własnych beneficjenta.

Wsparcie można uzyskać na następujące działania:

 • związane z kształtowaniem obszarów o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców, sprzyjających nawiązywaniu kontaktów społecznych, ze względu na ich położenie oraz cechy funkcjonalno – przestrzenne, w szczególności poprzez odnawianie lub budowę placów parkingowych, chodników lub oświetlenia ulicznego;
 • odnawianie elewacji zewnętrznych i dachów w budynkach architektury sakralnej wpisanych do rejestru zabytków lub objętych wojewódzką ewidencją zabytków i odnawiania cmentarzy wpisanych do rejestru zabytków;
 • zakup materiału siewnego lub nasadzeniowego roślin wieloletnich — koniecznego do realizacji operacji;
 • zakup sprzętu, materiałów i usług, służących realizacji operacji;
 • ogólne, które są bezpośrednio związane z przygotowaniem i realizacją operacji.
W razie jakichkolwiek pytań dotyczących ubiegania się o refundację proszę o kontakt telefoniczny:
 1. do Wydziału Wdrażania Urzędu Marszałkowskiego – 42 663 31 56, 42 663 31 86, 42 663 31 89-91,
 2. do Administracji Kościelnymi Obiektami Diecezji Łowickiej – 46 837 66 45
 3. do Krzysztofa Błaszczyka – 696 80 30 50

Formularz wniosku o przyznanie pomocy oraz instrukcja wypełniania znajdują się tutaj.
Treść ogłoszenia znajduje się tutaj.

Podobne