Słowo Biskupa Łowickiego

24 GRUDNIA 2007
admin
Wcielenie Syna Bożego
Słowo Biskupa Łowickiego na Boże Narodzenie i Nowy Rok 2008

Siostry i Bracia,
Drodzy Diecezjanie,

 

Każdego roku Kościół ukazuje nam szczególne wydarzenie zbawcze. To narodzenie się Jezusa Chrystusa w ludzkim ciele skupia naszą myśl i otwiera serca na miłość Boga. Patrzymy na Betlejem z wiarą, którą obdarzył nas sam Bóg. Ta wiara uzmysławia nam, że ?Słowo stało się ciałem” (J 1,14), że Jezus Chrystus jest prawdziwym człowiekiem, a ?w Nim (…) mieszka cała pełnia: Bóstwo na sposób ciała” (Kol 2,9).

 

 1. Wcielenie – pełnia czasu

  Jezus Chrystus wszedł w dzieje ludzkości i wyjątkowo naznaczył historię świata. Jego przyjście pobudziło nową nadzieję, że życie na ziemi nie jest kresem, ale przygotowaniem do życia wiecznego.
  Całe dzieje ludzkości były naznaczone tęsknotą za oczekiwanym Mesjaszem. Spełniły się zapowiedzi nadejścia Chrystusa Odkupiciela, skończyło się oczekiwanie, a my staliśmy się nowym narodem wybranym, złączeni łaską wiary we wspólnocie Kościoła. W noc Bożego Narodzenia szczególnie uświadamiamy sobie słowa zapisane w Liście do Hebrajczyków: ?Wielokrotnie i na różne sposoby przemawiał niegdyś Bóg do ojców przez proroków, a w tych ostatecznych dniach przemówił do nas przez Syna” (Hbr 1,1-2). Wcielenie Syna Bożego, wprowadza nas na drogę zbawienia. Odtąd możemy iść po śladach Jezusa Chrystusa, a kresem nie będzie śmierć, lecz poznanie miłującego Boga.

 2. Wcielenie – stawanie się Boga

  Oto wieczny Bóg z miłości wszedł w czas, wśród ludzi. Już nie możemy patrzeć z lękiem na mijające bezpowrotnie chwile, ale zostaliśmy obdarowani pewnością wiary, że zrodzony z Maryi Zbawiciel jest Panem czasu. Przez Niego każdy dzień staje się dla nas okazją do udziału w dziele zbawienia, a każdy dobry czyn przybliża do poznania Boga, bliźniego, a także odkrycia własnego wnętrza.
  Nowonarodzony włącza nas w historię Boga. Właśnie Wcielenie stanowi spełnienie i szczyt ludzkości. Już nie musimy szukać po omacku, bo Chrystus nie tylko wchodzi w czas, ale objawia sens i cel naszego istnienia. W Nim możemy zrozumieć, że żyjemy w czasach ostatecznych, bo Bóg już dał się poznać i wskazał jak mamy żyć. Betlejemskie Dzieciątko zaprasza do siebie niebo i ziemię, aniołów i ludzi. Jesteśmy ogarnięci tym zaproszeniem uczestnicząc w życiu Kościoła, który naucza, uświęca i w posłudze charytatywnej pochyla się nad najbiedniejszymi. To jest ciągłe wcielanie się Boga poprzez ludzi, którzy winni być Jego obrazem i podobieństwem (por. Rdz 1,27).

 3. Chrystus – samo centrum czasu

  Przyjście na świat Syna Bożego zmienia historię świata i ludzi. We Wcieleniu historia przestaje być bezbożna, a staje się święta. Narodzenie Jezusa Chrystusa sprawia, że nadzieja pokładana w przyszłości staje się jeszcze mocniejsza i ożywia ludzkie działania
  Przypomnijmy dziś, że szczególną miłością, prawdę Wcielenia ?Wierzę (…) w jedynego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego Jednorodzonego, który (…) za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem” (Credo). Prawdę tę Kościół głosi i nią wierzy oraz przepowiada od Betlejemskiej Nocy.

Drodzy Diecezjanie,

Życzę, aby przeżywanie błogosławionych dni Narodzenia Pańskiego wniosło w wasze serca i Rodziny łaskę wzajemnego zrozumienia i miłości. Niech wspólnie przeżywany czas zbawienia pozwoli jeszcze lepiej zaprosić Chrystusa we wszystkie obszary życia, a Jego obecność owocuje pokojem i radością na każdy dzień. Niech łaska Bożego Narodzenia udziela się przez ręce dobrych ludzi rodzinom wielodzietnym, chorym, cierpiącym, bezrobotnym, każdemu żyjącemu chrześcijańską nadzieją.

 

Na radość przeżywanych Świąt z serca błogosławię: W Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego

 

Łowicz, Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny 2007 r.

 

+ Andrzej F. Dziuba
Biskup łowicki

Podobne