Rozstrzygnięcie przetargu oraz wyłonienie wykonawcy na zamówienie „Renowacja zespołu dawnej Kolegiaty Prymasowskiej w Łowiczu – najcenniejszego skarbu Ziemi Łowickiej wraz z utworzeniem kompleksu rekreacyjno – wypoczynkowego w parku Błonie, numer IPI/86/2007”

11 MARCA 2010
admin
     Niniejszym Kuria Diecezjalna Łowicka informuje, iż w dniu 8 lutego 2010 roku został rozstrzygnięty przetarg na zamówienie „Renowacja zespołu dawnej Kolegiaty Prymasowskiej w Łowiczu – najcenniejszego skarbu Ziemi Łowickiej wraz z utworzeniem kompleksu rekreacyjno – wypoczynkowego w parku Błonie, numer IPI/86/2007” i wyłoniony Wykonawca — Konsorcjum AC Konserwacja Zabytków, Piotrowski, Kosakowski Sp. J. , Budowa Łowicz Sp. z o.o.. Na powyższe rozstrzygnięcie w dniu 11 lutego wpłynął protest drugiego z Oferentów – Konsorcjum Polskie Pracownie Konserwacji Zabytków, RENOVA Sp. z o.o. Pracownia Konserwacji i Rewaloryzacji Obiektów Zabytkowych, Marcin Kozarzewski – Monument Service, który w dniu 25 lutego decyzją Zamawiającego został oddalony w całości.

     Konsorcjum reprezentowane przez PPKZ mogło w ciągu 10 dni wnieść odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej z jednoczesnym powiadomieniem Diecezji Łowickiej. Do dnia 9 lutego 2010 roku nie wpłynęło do Zamawiającego takie odwołanie. W związku z powyższym w najbliższy poniedziałek, tj. 16 marca 2010 roku, zostanie podpisana umowa Diecezji Łowickiej z Wykonawcą – Konsorcjum AC Konserwacja Zabytków, Piotrowski, Kosakowski Sp. J. , Budowa Łowicz Sp. z o.o., która pozwoli rozpocząć długo oczekiwane prace konserwatorsko – budowlane przy zespole katedralnym.

     Jednocześnie informujemy, że dla sprawdzenia procedury przetargowej prowadzonej przez Diecezję Łowicką (w jej imieniu odpowiadała za nią firma Konsultingowa Opoka z Lublina) na prośbę Diecezji – została przeprowadzona kontrola poprawności tych procedur przetargowych przez odpowiednich pracowników Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi, który udzielił Diecezji dotacji. Pismem z dnia 11 marca 2010 roku Urząd Marszałkowski zaopiniował pozytywnie przeprowadzone czynności przetargowe.

Podobne