PIERWSZY PUSTELNIK W DIECEZJI ŁOWICKIEJ

8 PAźDZIERNIKA 2012
admin
Powołanie pustelnicze istnieje w Kościele praktycznie od samego początku. Pierwsi pustelnicy pojawili się już na przełomie III i IV wieku w pobliżu pustyń egipskich. Pragnęli naśladować Jezusa Chrystusa przebywającego na pustyni. Współcześnie następuje odrodzenie tego szczególnego powołania. Papież Jan Paweł II w Adhortacji Apostolskiej Vita Consecrata napisał: „Pustelnicy i pustelnice, należący do starożytnych Zakonów lub do nowych Zgromadzeń, czy też podlegający bezpośrednio Biskupowi, przez wewnętrzne i zewnętrzne oderwanie od świata świadczą o przemijalności obecnej epoki, a przez post i pokutę uznają, że nie samym chlebem żyje człowiek, ale słowem Bożym (por. Mt 4, 4)" (VC, 7).
Pustelnicy całym swym życiem wskazują na fundamentalne znaczenie obecności Boga dla człowieka. Ukryte życie pustelnika jest milczącym przepowiadaniem Chrystusa. Jednocześnie nie jest to w żaden sposób ucieczka od świata i ludzkich problemów lub stan egoistycznej izolacji. Jeżeli pustelnik wybiera radykalną samotność na „pustyni", to jest bliżej Boga i dzięki temu wchodzi w bliższą relację z ludźmi. Jak pisał Ewagriusz z Pontu: „od wszystkich jest oddzielony i zarazem z wszystkimi złączony".
Obecnie w Kościele można być pustelnikiem prowadząc samotne życie w diecezji pod kierownictwem biskupa. Jest to tzw. pustelnik diecezjalny. Poprzez surowsze odsunięcie się od świata poświęca on swoje życie całkowicie na chwałę Boga i dla zbawienia ludzi i żyje wedle przygotowanej przez siebie i oficjalnie zaaprobowanej przez biskupa Reguły życia.
W naszej diecezji otrzymaliśmy dar takiego powołania. Jeden z naszych kapłanów, ks. dr Leszek Niewiadomski, w sobotę 6 października br. złożył czasowe śluby pustelnicze w Miasteczku Krwi Chrystusa w Rawie Mazowieckiej, gdzie znajduje się jego erem, czyli pustelnia. 

Dziękujemy Bogu, że dom naszego Kościoła ubogacił powołaniem pustelniczym, nie tylko pierwszym tego typu w diecezji, ale także w całej Polsce.

Podobne