Pełnienie funkcji Menadżera Projektu dla inwestycji pod nazwą Renowacja zespołu dawnej Kolegiaty Prymasowskiej w Łowiczu – najcenniejszego skarbu Ziemi Łowickiej wraz z utworzeniem kompleksu rekreacyjno-wypoczynkowego w parku Błonie współfinansowanego z funduszy Unii Europejskiej realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013. Numer ogłoszenia: 40127 – 2008; data zamieszczenia: 27.02.2008

27 LUTEGO 2008
admin

Łowicz: Pełnienie funkcji Menadżera Projektu dla inwestycji pod nazwą Renowacja zespołu dawnej Kolegiaty Prymasowskiej w Łowiczu – najcenniejszego skarbu Ziemi Łowickiej wraz z utworzeniem kompleksu rekreacyjno-wypoczynkowego w parku Błonie współfinansowanego z funduszy Unii Europejskiej realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013.

Numer ogłoszenia: 40127 – 2008; data zamieszczenia: 27.02.2008

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Diecezja Łowicka, ul. Stary Rynek 20, 99-400 Łowicz, woj. łódzkie, tel. 046 8374790 lub 8376615, fax 046 8374349.

  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Diecezja.

  SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

  II.1) OPIS

  II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Pełnienie funkcji Menadżera Projektu dla inwestycji pod nazwą Renowacja zespołu dawnej Kolegiaty Prymasowskiej w Łowiczu – najcenniejszego skarbu Ziemi Łowickiej wraz z utworzeniem kompleksu rekreacyjno-wypoczynkowego w parku Błonie współfinansowanego z funduszy Unii Europejskiej realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013..

  II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

  II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:
  1. dla Menadżera Projektu:
  a)kierowanie realizacją kontraktu, sporządzanie i przechowywanie dokumentacji kontraktowej, prowadzenie rejestru robót, zgodnie z wymogami przewidzianymi dla projektów współfinansowanych przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Unii Europejskiej i Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013.
  b)organizowanie comiesięcznych, stałych narad koordynacyjnych z udziałem Zamawiającego.
  c)rozwiązanie problemów i sporów powstałych w trakcie realizacji prac,
  d)wizytowanie budowy, monitorowanie realizacji kontraktu i sprawdzanie terminowości wykonywanych robót zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym projektu,
  e)przygotowanie dokumentacji do ewentualnych postępowań spornych,
  f)informowanie na piśmie Zamawiającego o wszystkich faktach mających znaczenie dla realizowanej inwestycji, a zwłaszcza o wszystkich zagrożeniach terminów zawartych w harmonogramie realizacji kontraktu,
  g)udostępnianie Zamawiającemu, na każde pisemne żądanie, wszelkich dokumentów związanych z realizacją umowy,
  h)składanie oświadczeń o usunięciu przez Wykonawcę robót usterek stwierdzonych w czasie przeglądów okresowych i odbiorze końcowym,
  i)udzielanie wykonawcy robót informacji, wyjaśnień dotyczących realizowanego projektu,
  j)sprawdzanie i zestawienie cokwartalne wartości zaliczonych i odebranych robót od Wykonawcy,
  k)wnioskowanie do Zamawiającego o przywołanie nadzoru autorskiego.
  l)monitorowanie i wypełnianie procedur niezbędnych dla prawidłowej obsługi Programu dofinansowanego ze środków strukturalnych Unii Europejskiej.
  m)obsługa prawna i księgowa projektu.
  2. dla Nadzoru inżynierskiego:
  a)pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
  b)zapewnienie codziennej dyspozycyjności nadzoru w miejscu prowadzenia prac,
  c)rozwiązanie problemów i sporów powstałych w trakcie realizacji prac,
  d)wizytowanie budowy, monitorowanie realizacji kontraktu i sprawdzanie terminowości wykonywanych robót zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym projektu,
  e)analiza techniczna dokumentacji wykonawczej, nadzorowanie realizacji budowy, dokonywanie odbiorów robót częściowych, końcowych, ostatecznych i wystawianie poleceń płatności,
  f)kontrola i aprobata dokumentów roszczeniowych Wykonawcy,
  g)przygotowanie dokumentacji do ewentualnych postępowań spornych,
  h)udostępnianie Zamawiającemu, na każde pisemne żądanie, wszelkich dokumentów związanych z realizacją umowy,
  i)składanie oświadczeń o usunięciu przez Wykonawcę robót usterek stwierdzonych w czasie przeglądów okresowych i odbiorze końcowym,
  j)potwierdzanie protokołów odbioru wykonanych elementów robót,
  k)udzielanie wykonawcy robót informacji, wyjaśnień dotyczących realizowanego projektu,
  l)wnioskowanie wprowadzenia niezbędnych zmian w dokumentacji technicznej i uzyskanie zgody projektanta na zmiany,
  m)uzyskanie od projektanta wyjaśnień wątpliwości dotyczących realizowanego projektu,
  n)wstrzymanie robót w przypadku prowadzenia ich niezgodnie z umową o wykonawstwo i przepisami BHP,
  o)dokonywanie odbiorów technicznych: gotowych elementów, robót ulegających zakryciu, odbiorów częściowych robót,
  p)wnioskowanie do Zamawiającego o przywołanie nadzoru autorskiego.

  II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 74.26.41.00-8, 74.26.20.00-3.

  II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.

  II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.

  II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: data zakończenia: 31.08.2011.

  SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

  III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

  • Informacja na temat wadium: Nie ma wymogu wpłacenia wadium przez wykonawców..

  III.2) WARUNKI UDZIAŁU

  • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. Warunkiem udziału w postępowaniu jest spełnianie postanowień określonych w art. 22 ust. 1 Prawa zamówień publicznych, a w szczególności następujących wymagań:
   1.1.Dysponowanie kierownikiem zespołu koordynującego prace posiadającym doświadczenie w praktycznej realizacji procedur nadzorowania inwestycji dotyczącej budynku zabytkowego o wartości co najmniej 8 000 000 PLN brutto współfinansowanej z funduszy Unii Europejskiej.
   1.2.Dysponowanie osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadającymi odpowiednie uprawnienia i doświadczenie:
   – jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, przynależącą do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa,
   – jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, przynależącą do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa,
   – jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych, przynależącą do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa,
   – jedną osobą posiadającą uprawnienia do wykonywania zawodu adwokata lub radcy prawnego, przynależącą do Okręgowej Rady Adwokackiej lub Okręgowej Izby Radców Prawnych,
   – jedną osobą posiadającą co najmniej roczne doświadczenie w obsłudze księgowej przedsiębiorstwa lub instytucji.
   1.3. Posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę nie niższą niż 1 000 000 PLN.
  • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Oświadczenia:
   1.1. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.
   2. W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, należy złożyć następujące dokumenty:
   2.1. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
   3. W celu potwierdzenia opisanych przez zamawiającego warunków posiadania przez wykonawcę niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, należy złożyć następujące dokumenty:
   3.1. Odpowiednie uprawnienia budowlane osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia:
   – w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, wraz z ważnym zaświadczeniem o przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa,
   – w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, wraz z ważnym zaświadczeniem o przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.
   – w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z ważnym zaświadczeniem o przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa
   3.2. Wykaz osób i podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności.
   4. W celu potwierdzenia opisanych przez zamawiającego warunków znajdowania się przez wykonawcę w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, należy złożyć następujące dokumenty:
   4.1.Polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.

  SEKCJA IV: PROCEDURA

  IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

  IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

  IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

  IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

  IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.

  IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.lublin.eu

  Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Diecezja Łowicka – ul. Stary Rynek 20, 99-400 Łowicz, sekretariat (pokój numer 7)..

  IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 06.03.2008 godzina 10:15, miejsce: Diecezja Łowicka – ul. Stary Rynek 20, 99-400 Łowicz, sekretariat (pokój numer 7)..

  IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

  IV.3.6) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zamówienie dotyczy Projektu: Renowacja zespołu dawnej Kolegiaty Prymasowskiej w Łowiczu – najcenniejszego skarbu Ziemi Łowickiej wraz z utworzeniem kompleksu rekreacyjno – wypoczynkowego w parku Błonie współfinansowanego z funduszy Unii Europejskiej realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013.

  Podobne