Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Młodzieszynie

adres
Miejscowości należące do parafii
Msze Święte
Dane o parafii
Osoby

Rys historyczny: Parafia w Młodzieszynie erygowana została w końcu XIV lub na początku XV w., gdyż już w starych aktach czytamy: Joannes Dux Masoviae anno 1464 ecclesiam do novo construxit. Kolejne drewniane kościoły wznoszono w 1464 i w 1769 r. Wizytujący parafię w 1603 r. biskup poznański Wawrzyniec Goślicki zastał w Młodzieszynie drewniany kościół parafialny
pw. św. Barbary i św. Leonarda, postawiony na miejscu kościoła zniszczonego wcześniej przez pożar, jeszcze nie poświęcony. Ziemię pod świątynię dał chłop z Młodzieszyna, Wawrzyniec Pełka. Jak stwierdził wizytator akt erekcyjny kościoła miał znajdować się w metryce książąt mazowieckich, (in metricis ducum Masoviae), a zatem przynajmniej z XV w. Świątynia była dość obszerna, gdyż mieściła cztery ołtarze. Kiedy podupadła, w 1769 r. biskup poznański, wielki kanclerz koronny Andrzej Młodziejowski (1768-1780) wzniósł nowy drewniany kościół. Ten przetrwał do 1875 r., kiedy to został wzniesiony kolejny, tym razem murowany, zburzony z kolei przez Niemców w 1939 r.

Obecna murowana świątynia, trzynawowa, została pobudowana w latach 1947-1951 według projektu arch. Włodzimierza Skolimowskiego. Kamień węgielny wmurował i po święcił 13 VI 1947 r. ks. Teodor Jesionowski, dziekan sochaczewski. Konsekracji nowej świątyni i poświęcenia dzwonu „Maryja” dokonał 5 VII 1953 r. Stefan kard. Wyszyński, pry mas Polski. W kościele znajdują się dwie kaplice z ołtarzami i obrazami: Miłosierdzia Bożego i Wieczerzy Pańskiej. W ołtarzu głównym umieszczona jest figura Matki Bożej Królowej Świata. Cennymi zabytkami są: krucyfiks z XVII w., po chodzący z Norymbergii i siedemnastowieczna monstrancja. Obok kościoła stoi stara dzwonnica, w czasie okupacji hitlerowskiej zamieniona na więzienie, w którym przetrzymywano i mordowano mieszkańców Młodzieszyna i okolic. W tym miejscu kaźni zginęło ok. trzydziestu Polaków. W latach sześćdziesiątych XX w., ze względu na rozmiary zniszczeń, budynek chciano zburzyć. Dzięki ówczesnemu proboszczowi, który upublicznił temat, dzwonnicę odbudowano. Umieszczono na niej tablicę pamiątkową, wybito wejście od strony szosy i udostępniono do zwiedzania.

Opracował: ks. kan. dr Paweł Staniszewski