Oświadczenie liderów organizacji skupionych w Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia

24 MAJA 2023
ks. Roman Sękalski

Znaczenie postawy „za życiem”
oświadczenie liderów organizacji skupionych w Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia
We współczesnym świecie ochrona i szacunek dla ludzkiego życia od poczęcia wymaga
wielostronnych działań. Przeciwko ludzkiemu życiu są skierowane wojny, zabójstwa, akty samobójcze,
alkoholizm, uzależnienie o narkotyków i wiele innych. Szczególne znaczenie ma promocja i
poszanowanie ludzkiego życia w jego prenatalnej fazie, gdyż jest ono brutalnie niszczone na
niezwykle szeroką skalę.
Nieurodzone dziecko często jest pozbawiane praw człowieka, należnej mu ochrony i szacunku.
Niektóre organizacje międzynarodowe propagują tzw. zdrowie reprodukcyjne, przyznając kobiecie tzw.
prawo do decyzji o pozbawieniu go życia.
Dlatego tak ważne jest kształtowanie i upowszechnianie postaw poszanowania ludzkiego życia.
Postawa „za życiem” charakteryzuje się m.in.:
– wdzięcznością i szacunkiem za dar życia oraz pragnieniem, aby wszyscy je chronili, czego
konsekwencją jest bezpośrednie wspieranie prawa do życia i rozwoju każdego dziecka w okresie
prenatalnym (choćby tylko we własnym otoczeniu);
– staraniem, aby każde poczęte dziecko było przyjmowane z miłością i otaczane troską, czego
przejawem jest bezpośrednia pomoc kobietom w ciąży oraz rodzinom w trudnej sytuacji życiowej, a
także osobom niepełnosprawnym. To także fachowa pomoc psychologiczna dla kobiet w ciąży
kryzysowej oraz cierpiących na zespół poaborcyjny;
– uznaniem rodziny za wielką wartość i fundament społeczeństwa, wzmacnianie macierzyństwa i
ojcostwa, optowanie za aktywną polityką prorodzinną samorządu i państwa;
– poszanowaniem praw matki i ojca do wychowywania swoich dzieci zgodnie z przekonaniami;
– pogłębianiem wiedzy na temat rozwoju prenatalnego człowieka, a także podejmowanie szerokiej
edukacji społecznej w tym zakresie;
– używaniem pozytywnego języka ukazującego problematykę ochrony ludzkiego życia oraz
prenatalnego rozwoju człowieka,
– wspieraniem instytucji, w tym organizacji pozarządowych podejmujących zadania opieki nad
dzieckiem poczętym, jego matką i rodziną.
Duże znaczenie dla postawy „za życiem” ma życzliwe i pozytywne pozyskiwanie osób i
poparcia społecznego dla ochrony ludzkiego życia. Dlatego przeciwne tej postawie jest
zachowanie agresywne, tworzenie podziałów i konfrontacji, a także piętnowanie kobiet, które
dokonały aborcji. Sprzyja to odpychaniu w miejsce pozyskiwania dla zmiany postaw, w kierunku
szacunku dla ludzkiego życia.
Warszawa, 20 marca 2023 r. W imieniu Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia
Jakub Bałtroszewicz, Fundacja JEDEN Z NAS
Ewa Kowalewska, Human Life International Polska
Ks. Tomasz Kancelarczyk, Fundacja Małych Stópek

Podobne