Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie kompleksowych prac projektowych dotyczących renowacji zespołu dawnej Kolegiaty Prymasowskiej w Łowiczu

28 STYCZNIA 2008
admin

Zamówienie dotyczy wykonania kompleksowych prac projektowych dotyczących renowacji zespołu dawnej Kolegiaty Prymasowskiej w Łowiczu.

Numer ogłoszenia: 19020 – 2008; data zamieszczenia: 28.01.2008

Ogłoszenie o zamówieniu – usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Sekcja I: Zamawiający

1) Nazwa i adres: Diecezja Łowicka, ul. Stary Rynek 20, 99-400 Łowicz, woj. łódzkie, tel.: 046 8374790 lub 8376615, fax: 046 8374349.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.diecezja.lowicz.pl

2) Rodzaj zamawiającego: Inny: Diecezja.

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

1) Opis

1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie kompleksowych prac projektowych dotyczących renowacji zespołu dawnej Kolegiaty Prymasowskiej w Łowiczu..

1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zamówienie dotyczy wykonania wielobranżowego projektu budowlanego niezbędnego do uzyskania pozwolenia na budowę.

 1. Część I: Inwentaryzacja
 2. Część II: Projekt architektoniczno-budowlany
 3. Część III: Projekty instalacji elektrycznych i słaboprądowych
  w Bazylice Katedralnej, Kustodii i pomieszczeniach dobudowanych w Dziekanii.

1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 74.22.00.00-7, 74.23.23.10-0.

1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Tak, ilość części: 3.

1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.

2) Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: okres w dniach: 110.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

1) Warunki dotyczące zamówienia

Informacja na temat wadium: Nie ma wymogu wpłacenia wadium przez wykonawców..

2) Warunki udziału

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

1. Warunkiem udziału w postępowaniu jest spełnianie postanowień określonych w art. 22 ust. 1 Prawa zamówień publicznych, a w szczególności następujących wymagań:

 • 1.1. Dla wykonawców składających ofertę na Część I zamówienia:
  1.1.1. Dysponowanie osobą, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadającą doświadczenie w sporządzaniu inwentaryzacji budynku zabytkowego.

 • 1.2. Dla wykonawców składających ofertę na Część II zamówienia:
  1.2.1. Dysponowanie osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadającymi doświadczenie w sporządzaniu projektu budynku zabytkowego oraz posiadającymi odpowiednie uprawnienia:
  – jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej, przynależącą do Izby Architektów,
  – jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, przynależącą do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa,
  – jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, przynależącą do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

 • 1.3. Dla wykonawców składających ofertę na Część III zamówienia:
  1.3.1. Dysponowanie osobą, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadającą doświadczenie w sporządzaniu projektu branży elektrycznej budynku zabytkowego, posiadającą uprawnienia TECHOM do projektowania instalacji klasy SA-4 oraz posiadającą odpowiednie uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych, przynależącą do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa,

2. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie przeprowadzona w oparciu o przedłożone przez wykonawców dokumenty i oświadczenia.

 • 2.1. Oferty wykonawców, którzy przedłożą dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie wymaganych warunków zostaną dopuszczone do badania i oceny,
  2.2. Wykonawcy, którzy nie przedłożą dokumentów i oświadczeń potwierdzających spełnianie wymaganych warunków zostaną wykluczeni z postępowania.

Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

1. Oświadczenia:

 • 1.1. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.

2. W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, należy złożyć następujące dokumenty:

 • 2.1. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

3. W celu potwierdzenia opisanych przez zamawiającego warunków posiadania przez wykonawcę niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, należy złożyć następujące dokumenty:

 • 3.1. Dla wykonawców składających ofertę na Część I zamówienia:
  3.1.1. Wykaz osób i podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności.

 • 3.2. Dla wykonawców składających ofertę na Część II zamówienia:
  3.2.1. Odpowiednie uprawnienia budowlane do projektowania osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia:
  – w specjalności architektonicznej, wraz z ważnym zaświadczeniem o przynależności do Izby Architektów,
  – w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, wraz z ważnym zaświadczeniem o przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa,
  – w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, wraz z ważnym zaświadczeniem o przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.
  3.2.2. Wykaz osób i podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności.

 • 3.3. Dla wykonawców składających ofertę na Część III zamówienia:
  3.3.1 Odpowiednie uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z ważnym zaświadczeniem o przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.
  3.3.2 Wykaz osób i podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności.

Sekcja IV: Procedura

1) Tryb udzielania zamówienia

 • 1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

2) Kryteria oceny ofert

 • 2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:
  1. Cena – 90
  2. Termin realizacji – 10

 • 2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.

3) Informacje administracyjne

 • 3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.diecezja.lowicz.pl Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Diecezja Łowicka – ul. Stary Rynek 20, 99-400 Łowicz, sekretariat (pokój numer 7).
 • 3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 05.02.2008 godzina 12:00, miejsce: Diecezja Łowicka – ul. Stary Rynek 20, 99-400 Łowicz, sekretariat (pokój numer 7).
 • 3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). IV.
 • 3.6) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zamówienie dotyczy Projektu: Renowacja zespołu dawnej Kolegiaty Prymasowskiej w Łowiczu – najcenniejszego skarbu Ziemi Łowickiej wraz z utworzeniem kompleksu rekreacyjno – wypoczynkowego w parku Błonie współfinansowanego z funduszy Unii Europejskiej realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013.

Załącznik I – Informacje dotyczące ofert częściowych

Część Nr: 1
Nazwa: Inwentaryzacja.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:

 1. Dawna Kolegiata (obecnie Bazylika Katedralna) – inwentaryzacja dotycząca adaptacji wież na potrzeby ekspozycji muzealnej:
 2. Dziekania – inwentaryzacja dotycząca rozbudowy i adaptacji w celu utworzenia sal konferencyjnych, sali muzealno-konferencyjnej, sali audiowizualnej, pomieszczeń biurowo-administracyjnych oraz pokoi warsztatowych zlokalizowanych w dwóch skrzydłach bocznych, piwnicy i na parterze budynku:
 3. Kustodia (obecnie Plebania) – inwentaryzacja dotycząca przebudowy poddasza na pomieszczenia użytkowe i dachu.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 74.22.00.00-7.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 30.

4) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

 1. Cena – 90
 2. Termin realizacji – 10

Część Nr: 2
Nazwa: Projekt architektoniczno-budowlany.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zakres opracowań projektowych:

 1. Dawna Kolegiata (obecnie Bazylika Katedralna)
  – dokumentacja projektowa dotycząca rewitalizacji Kolegiaty
  – dokumentacja projektowa dotycząca adaptacji wież na potrzeby ekspozycji muzealnej

 2. Dziekania
  – dokumentacja projektowa dotycząca rozbudowy i adaptacji w celu utworzenia sal konferencyjnych, sali muzealno-konferencyjnej, sali audiowizualnej, pomieszczeń biurowo-administracyjnych oraz pokoi warsztatowych zlokalizowanych w dwóch skrzydłach bocznych, piwnicy i na parterze budynku

 3. Kustodia (obecnie Plebania)
  – dokumentacja projektowa dotycząca przebudowy poddasza na pomieszczenia użytkowe i dachu

 4. Kanonie
  – dokumentacja projektowa

 5. Kuria Wikariuszy (obecnie Podkówka)
  – dokumentacja projektowa

 6. Projekt zagospodarowania terenu
  – dokumentacja projektowa dotycząca zagospodarowania terenu w bezpośrednim sąsiedztwie Plebani, Bazyliki Katedralnej i Dziekanii

 7. Opracowania projektowe obejmą:
  – architektoniczną koncepcję programowo-przestrzenną.
  – projekty budowlane architektury.
  – projekty budowlane konstrukcji z opinią o stanie konstrukcji.
  – projekty budowlane wentylacji mechanicznej.
  – projekty budowlane instalacji gazowej i kotłowni.
  – projekty budowlane instalacji grzewczej.
  – projekty budowlane instalacji wodno-kanalizacyjnej.
  – uzgodnienia z rzeczoznawcami p-poż , bhp, san-epid.
  – kosztorysy inwestorskie i przedmiary robót..

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 74.22.20.00-1.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 80.

4) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

 1. Cena – 90
 2. Termin realizacji – 10

Część Nr: 3
Nazwa: Projekty instalacji elektrycznych i słaboprądowych w Bazylice Katedralnej, Kustodii i pomieszczeniach dobudowanych w Dziekanii..

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zakres opracowań projektowych:

 1. Instalacje Elektryczne Wewnętrzne w Bazylice Katedralnej, Dziekanii i Kustodii – dokumentacja projektowa
 2. Instalacje p.poż. – dokumentacja projektowa
 3. Instalacje CCTV – dokumentacja projektowa
 4. Instalacja sygnalizacji włamania i napadu w katedrze oraz w Dziekanii – dokumentacja projektowa
 5. Opracowania projektowe obejmą:
  – kosztorysy inwestorskie oraz przedmiary robót
  – dokładne opisy przekrojów przewodów jak i kabli urządzeń elektrycznych dobrane tak aby wytrzymały ich obciążenia
  – projekt musi zostać skonsultowany oraz zatwierdzony przez rzeczoznawcę od zabezpieczeń p.poż
  – materiały proponowane ujęte w projekcje muszą posiadać atest p.poż
  – należy podać typy proponowanych czujek, kabli oraz centralki p.poż
  – należy podać typy proponowanych kamer, obiektywów, kabli oraz urządzeń rejestrujących obraz..

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 74.23.23.10-0.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 60.

4) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

 1. Cena – 90
 2. Termin realizacji – 10

Podobne