Nabór wniosków o udzielenie dotacji w 2012 roku na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze Województwa Mazowieckiego

11 KWIETNIA 2012
admin
Informujemy, że Zarząd Województwa Mazowieckiego ogłosił nabór wniosków o udzielenie dotacji w 2012 roku na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze Województwa Mazowieckiego.

Podmioty uprawnione do ubiegania się o dotacje:
Każdy podmiot będący właścicielem bądź posiadaczem zabytku wpisanego do rejestru, albo posiadający taki zabytek w trwałym zarządzie, posiadający tytuł prawny do zabytku wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego.

Kryteria, jakie musi spełniać zabytek:

 1. znajduje się na stałe na terenie Województwa Mazowieckiego;
 2. jest dostępny publicznie;
 3. posiada istotne znaczenie historyczne, artystyczne lub kulturowe dla mieszkańców Województwa Mazowieckiego;
 4. jest wpisany do rejestru zabytków.

Dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane może obejmować nakłady konieczne na:

 1. sporządzenie ekspertyz technicznych i konserwatorskich;
 2. przeprowadzenie badań konserwatorskich lub architektonicznych;
 3. wykonanie dokumentacji konserwatorskiej;
 4. opracowanie programu prac konserwatorskich i restauratorskich;
 5. wykonanie projektu budowlanego zgodnie z przepisami Prawa budowlanego;
 6. sporządzenie projektu odtworzenia kompozycji wnętrz;
 7. zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytku;
 8. stabilizację konstrukcyjną części składowych zabytku lub ich odtworzenie w zakresie niezbędnym dla zachowania tego zabytku;
 9. odnowienie lub uzupełnienie tynków i okładzin architektonicznych albo ich całkowite odtworzenie, z uwzględnieniem charakterystycznej dla tego zabytku kolorystyki;
 10. odtworzenie zniszczonej przynależności zabytku, jeżeli odtworzenie to nie przekracza 50% oryginalnej substancji tej przynależności;
 11. odnowienie lub całkowite odtworzenie okien, w tym ościeżnic i okiennic, zewnętrznych odrzwi i drzwi, więźby dachowej, pokrycia dachowego, rynien i rur spustowych;
 12. modernizację instalacji elektrycznej w zabytkach drewnianych lub w zabytkach, które posiadają oryginalne, wykonane z drewna części składowe i przynależności;
 13. wykonanie izolacji przeciwwilgociowej;
 14. uzupełnianie narysów ziemnych dzieł architektury obronnej oraz zabytków archeologicznych nieruchomych o własnych formach krajobrazowych;
 15. działania zmierzające do wyeksponowania istniejących, oryginalnych elementów zabytkowego układu parku lub ogrodu;
 16. zakup materiałów konserwatorskich i budowlanych, niezbędnych do wykonania prac i robót przy zabytku wpisanym do rejestru, o których mowa w pkt 7-15;
 17. zakup i montaż instalacji przeciwwłamaniowej oraz przeciwpożarowej i odgromowej.

Termin i miejsce składania wniosków.
Termin naboru wniosków wyznacza się od 6 kwietnia do 4 maja 2012 r.

Wnioski wraz z wymaganymi załącznikami należy składać w zamkniętych i opieczętowanych kopertach w następujący sposób:

 1. osobiście w punktach Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 26 (parter) lub przy ul. Skoczylasa 4 (I piętro, pok. 128), od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 16.00, lub:
 2. osobiście w jednej z Delegatur Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego:
  – Delegatura w Ciechanowie, ul. Wodna 1, 06-400 Ciechanów;
  – Delegatura w Ostrołęce, ul. Piłsudskiego 38, 07-410 Ostrołęka;
  – Delegatura w Płocku, ul. Kolegialna 19, 09-402 Płock;
  – Delegatura w Radomiu, ul. Kościuszki 5a, 26-600 Radom;- Delegatura w Siedlcach, ul. Wiszniewskiego 4, 08-110 Siedlce;
 3. za pośrednictwem poczty lub poczty kurierskiej na adres:

Departament Kultury, Promocji i Turystyki
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa.

Na kopercie należy umieścić zapis: „Wniosek o udzielenie dotacji w zakresie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami”.


Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej Samorządu Województwa Mazowieckiego.

Podobne