Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłosiło nabór wniosków w trybie konkursowym o dofinansowanie projektów z Programu: „KONSERWACJA I REWITALIZACJA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO”

16 CZERWCA 2013
admin

1.  Rodzaje projektów podlegających dofinansowaniu w ramach konkursu:

 •  rewitalizacja, konserwacja, renowacja i adaptacja na cele kulturalne
  historycznych obiektów i zespołów zabytkowych wraz z otoczeniem (zakup
  wyposażenia może stanowić integralną część projektu);
 •  budowa, rozbudowa, remonty i przebudowa instytucji kultury o znacznym
  potencjale wpływu na społeczno-ekonomiczny rozwój regionu (zakup
  wyposażenia może stanowić integralną część projektu);
 •  konserwacja zabytków ruchomych oraz zabytkowych księgozbiorów,
  zbiorów piśmienniczych, archiwaliów i zbiorów audiowizualnych, w tym
  filmowych (zakup wyposażenia i sprzętu służącego do konserwacji może
  stanowić integralną część projektu);
 •  rozwój zasobów cyfrowych w dziedzinie kultury, w tym: digitalizacja
  zabytków ruchomych oraz zabytkowych księgozbiorów, zbiorów
  piśmienniczych, archiwaliów i zbiorów audio, audiowizualnych i filmowych
  oraz tworzenie wirtualnych instytucji kultury (zakup wyposażenia i
  sprzętu służącego do digitalizacji może stanowić integralną część
  projektu).

2.  Rodzaje podmiotów, które mogą ubiegać się o dofinansowanie:

 • kościoły i związki wyznaniowe;

3.  Wartość dofinansowania z Programu:

 •  Poziom dofinansowania – do 85 % kosztów kwalifikowalnych projektu;
 •  Wymagany wkład własny – co najmniej 15% kosztów kwalifikowalnych projektu.

Minimalna wartość dofinansowania wynosi 1 000 000 EUR (tj. 4 146 700
PLN)
, a maksymalna wartość dofinansowania wynosi 8 000 000 EUR (tj. 33
173 600 PLN)

4. Wydatki kwalifikowane:

a) Koszt prac przygotowawczych, w tym m.in.:

 •  koszt przygotowania przetargu (wraz z dokumentacją przetargową oraz ogłoszeniami przetargowymi)

b) Koszt procesu inwestycyjnego, w tym m.in.:

 •  przygotowanie terenu pod budowę, prace ziemne, prace budowlano-montażowe, prace instalacyjne, prace wykończeniowe,
 •  nadzór sprawowany w imieniu inwestora w zakresie prawidłowości realizacji inwestycji oraz nadzór konserwatorski i autorski,
 •  koszty budowy,
 •  koszty prac konserwatorskich,
 •  koszty prac digitalizacyjnych,
 •  koszty materiałów eksploatacyjnych i dostaw, pod warunkiem, że są one możliwe do zidentyfikowania i przypisane do projektu,
 •  koszt zakupu nowego sprzętu i wyposażenia ,
 •  zakup wartości niematerialnych, takich jak patenty i licencje dla sprzętu.

c) Koszty opinii/ekspertyz, w tym m.in.:

 •  koszty badań i ekspertyz, pod warunkiem, że stanowią nieodłączną część projektu (np. badania konserwatorskie),
 •  wydatki na doradztwo i ekspertyzy,
 •  ewaluacja i audyty,
 •  tłumaczenia.

d) Koszty zarządzania (nie mogą przekroczyć 250 000 PLN + 3% kosztów kwalifikowanych projektu), w tym m.in.:

 •  koszty sprzętu i wyposażenia wykorzystywanego wyłącznie na potrzeby prowadzenia biura projektu ,
 •  koszty wynagrodzenia (wraz z pochodnymi) personelu przydzielonego do projektu,
 •  koszty podróży i diety dla personelu uczestniczącego w projekcie (pod
  warunkiem, że są one zgodne ze zwyczajowymi praktykami wnioskodawcy
  oraz nie przekraczają określonych stawek krajowych).

e) Koszty informacji i promocji projektu

f) Opłaty finansowe, w tym m.in.:

 •  opłaty bankowe za otwarcie i prowadzenie rachunku wydzielonego dla projektu,
 •  opłaty notarialne,
 •  koszty gwarancji zapewnionych przez bank lub inne instytucje
  finansowe, jeśli są one konieczne w przypadku zaliczek wypłacanych w
  ramach Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego.

g) Podatek VAT – tylko wtedy, gdy przepisy prawa nie pozwalają na jego odzyskanie.

W ramach Programu niekwalifikowane są:

 •  koszt zakupu ziemi i nieruchomości;
 •  wkład rzeczowy, w tym wolontariat;
 •  opłaty za transakcje finansowe i inne koszty czysto finansowe, z
  wyjątkiem kosztów związanych z rachunkami wymaganymi przez KMF, Krajowy
  Punkt Kontaktowy lub obowiązujące prawo oraz koszty usług finansowych
  nałożonych przez umowę finansową;
 •  podatek VAT, gdy przepisy prawa pozwalają na jego odzyskanie.

Końcowa data kwalifikowalności wydatków nie może wykraczać poza dzień 30 kwietnia 2016 r.

5. System płatności:
Dofinansowanie
jest realizowane w formie zaliczek i płatności końcowej. Przekazanie
zaliczek beneficjentom będzie możliwe pod warunkiem, że Ministerstwo
Finansów zagwarantuje w ustawie budżetowej 100% środków zaplanowanych na
zaliczki. Łączne środki przekazane beneficjentowi w formie zaliczek nie
mogą przekroczyć 95% przyznanej kwoty dofinansowania. Każda kolejna
transza zostanie wypłacona pod warunkiem stwierdzenia przez Operatora
prawidłowego wydatkowania zarówno pod względem merytorycznym, jak i
finansowym co najmniej 70% łącznej kwoty przekazanych wcześniej transz.

W ramach systemu płatności na rzecz beneficjentów, beneficjent przedkłada do Operatora następujące dokumenty:

 •  raporty okresowe (za okresy: styczeń-kwiecień, maj-sierpień, wrzesień-grudzień);
 •  raport końcowy;

wraz z pełną dokumentacją potwierdzającą
poniesione wydatki oraz potwierdzającą i uzasadniającą prawidłową
realizację projektu. Weryfikacja raportów będzie przeprowadzana na
podstawie przedstawionej przez beneficjenta dokumentacji. W razie
wątpliwości, Operator zwróci się do beneficjenta z prośbą o uzupełnienia bądź wyjaśnienia.
Ww.
raporty będą składały się z dwóch części: finansowej i merytorycznej
(opisującej zaawansowanie rzeczowe projektu). Ich wzory zamieszczone
będą na stronie internetowej poświęconej Mechanizmom Finansowym
prowadzonej przez Operatora. Raporty będą sporządzane w języku polskim, a
zawarte w nich kwoty wyrażone będą w PLN.
Co do zasady, projekty
realizowane w ramach Programu nie będą projektami nastawionymi na zysk.
Na etapie aplikowania o środki wnioskodawca jest zobowiązany do
zidentyfikowania i oszacowania ewentualnych przychodów generowanych w
ramach projektu. Wartość ewentualnego przychodu powinna zostać
uwzględniona przy określaniu wysokości dofinansowania.

6.  Termin, miejsce i sposób składania wniosków o dofinansowanie projektów:

Nabór projektów odbywa się w okresie od dnia 4 czerwca 2013 r. do dnia  16 września 2013 r., do godz. 15.00.
Wniosek
wypełniony powinien być w języku polskim oraz zawierać streszczenie
opisu projektu w języku angielskim. Wydrukowany wniosek wraz z kompletem
załączników musi być dostarczony w kopercie lub paczce, drogą pocztową
(w tym przypadku decyduje data stempla pocztowego), przesyłką kurierską
lub osobiście, w 3 egzemplarzach (wersja papierowa i elektroniczna na
płytach CD / DVD; pliki powinny być w formacie: RTF, DOC – dla plików
tekstowych; PDF, JPG – dla skanów, map, zdjęć, itp.; XLS, ODS – tabele
finansowe, przy czym arkusze kalkulacyjne muszą być aktywne, tzn.
posiadać odblokowane formuły, aby można było prześledzić poprawność
dokonanych obliczeń) do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na
adres:

Ministerstwo  Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Departament Funduszy Europejskich
ul. Krakowskie Przedmieście 15/17
00- 071 Warszawa


 

Szczegółowe informacje o naborze, wymaganych załącznikach i wskazówkach wypełniania wniosków znajdują się TUTAJ !!!


Pomoc w zebraniu dokumentów, przygotowaniu dokumentacji oraz napisaniu wniosku dostępna jest dla wszystkich Księży w Administracji Kościelnymi Obiektami Diecezji Łowickiej, Łowicz, ul. Stary Rynek 20, pod numerem telefonu: 46 837 66 45 oraz 696 80 30 50 (Krzysztof Błaszczyk).


Podobne