Łowicz: Wykonanie projektu architektoniczno-budowlanego dotyczącego renowacji zespołu dawnej Kolegiaty Prymasowskiej w Łowiczu.Numer ogłoszenia: 43397 – 2008; data zamieszczenia: 03.03.2008

3 MARCA 2008
admin

Łowicz: Wykonanie projektu architektoniczno-budowlanego dotyczącego renowacji zespołu dawnej Kolegiaty Prymasowskiej w Łowiczu.

Numer ogłoszenia: 43397 – 2008; data zamieszczenia: 03.03.2008

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Diecezja Łowicka, ul. Stary Rynek 20, 99-400 Łowicz, woj. łódzkie, tel. 046 8374790 lub 8376615, fax 046 8374349.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.diecezja.lowicz.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Diecezja.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie projektu architektoniczno-budowlanego dotyczącego renowacji zespołu dawnej Kolegiaty Prymasowskiej w Łowiczu..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zakres opracowań projektowych:
1. Dawna Kolegiata (obecnie Bazylika Katedralna)
– dokumentacja projektowa dotycząca rewitalizacji Kolegiaty obejmująca:
remont elewacji zewnętrznej
wykonanie instalacji grzewczej
– dokumentacja projektowa dotycząca adaptacji wież na potrzeby ekspozycji muzealnej obejmująca:
wyburzenie wtórnej przebudowy wnętrz wież z zachowaniem murów zewnętrznych.
wprowadzenie nowej konstrukcji stalowej lub żelbetowej do wnętrz.
wprowadzenie do wnętrza wieży sześciu-kondygnacyjnej 6 osobowej windy przeszklonej.
wprowadzenie klatki schodowej z podestami dla ekspozycji.
wybudowanie pomostu – łącznika ponad gzymsem nawy głównej Katedry umożliwiającego przejście pomiędzy wieżami.
wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno wywiewnej.

2. Dziekania
– dokumentacja projektowa dotycząca rozbudowy i adaptacji w celu utworzenia sal konferencyjnych, sali muzealno-konferencyjnej, sali audiowizualnej, pomieszczeń biurowo-administracyjnych oraz pokoi warsztatowych zlokalizowanych w dwóch skrzydłach bocznych, piwnicy i na parterze budynku obejmująca:
wyburzenie części wnętrz z zachowaniem murów zewnętrznych.
wprowadzenie nowej konstrukcji do wnętrz.
wprowadzenie nowego podziału funkcjonalnego pomieszczeń,
dobudowanie dwóch skrzydeł bocznych (alkierzy)
wykonanie elewacji zewnętrznej dobudowanej części i scalenie kolorystyczne elewacji zewnętrznej na całości budynku.
wykonanie instalacji grzewczej.
wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno wywiewnej

3. Kustodia (obecnie Plebania)
– dokumentacja projektowa dotycząca przebudowy poddasza na pomieszczenia użytkowe i dachu obejmująca:
wyburzenie dachu z zachowaniem murów zewnętrznych mansardy.
odtworzenie nowej konstrukcji dachu.
remont elewacji i orynnowania
wprowadzenie nowego podziału funkcjonalnego pomieszczeń na poddaszu,
modernizacja instalacji grzewczej,
wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno wywiewnej.

4. Kanonie
– dokumentacja projektowa obejmująca:
remont elewacji i orynnowania

5. Kuria Wikariuszy (obecnie Podkówka)
– dokumentacja projektowa obejmująca:
remont elewacji i orynnowania
remont instalacji odwodnienia
wykonanie instalacji grzewczej

6. Projekt zagospodarowania terenu
– dokumentacja projektowa dotycząca zagospodarowania terenu w bezpośrednim sąsiedztwie Plebani, Bazyliki Katedralnej i Dziekanii obejmująca:
drogi, chodniki, elementy małej architektury.
tereny zielone
przyłącze wody i kanalizacji.
przyłącze gazowe dla kotłowni.
usunięcie kolizji z elementami instalacji podziemnych, o ile nie wymaga to przebudowy instalacji magistralnych i wychodzących poza granice inwestycji.

7. Opracowania projektowe obejmą:
architektoniczną koncepcję programowo-przestrzenną.
projekty budowlane architektury.
projekty budowlane konstrukcji z opinią o stanie konstrukcji.
projekty budowlane wentylacji mechanicznej.
projekty budowlane instalacji gazowej i kotłowni.
projekty budowlane instalacji grzewczej.
projekty budowlane instalacji wodno-kanalizacyjnej.
uzgodnienia z rzeczoznawcami p-poż , bhp, san-epid.
kosztorysy inwestorskie i przedmiary robót.

8. Opracowaną dokumentację będącą przedmiotem zamówienia, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu dodatkowo również na nośniku elektronicznym.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 74.22.20.00-1.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: okres w dniach: 80.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

 • Informacja na temat wadium: Nie ma wymogu wpłacenia wadium przez wykonawców..

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1.Warunkiem udziału w postępowaniu jest spełnianie postanowień określonych w art. 22 ust. 1 Prawa zamówień publicznych, a w szczególności następujących wymagań:
  1.1. Dysponowanie osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadającymi doświadczenie w sporządzaniu projektu budynku zabytkowego oraz posiadającymi odpowiednie uprawnienia:
  – jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej, przynależącą do Izby Architektów,
  – jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, przynależącą do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa,
  – jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, przynależącą do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

  2. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie przeprowadzona
  w oparciu o przedłożone przez wykonawców dokumenty i oświadczenia.
  2.1. Oferty wykonawców, którzy przedłożą dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie wymaganych warunków zostaną dopuszczone do badania i oceny,
  2.2. Wykonawcy, którzy nie przedłożą dokumentów i oświadczeń potwierdzających spełnianie wymaganych warunków zostaną wykluczeni z postępowania.

 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Oświadczenia:
  1.1. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.

  2. W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, należy złożyć następujące dokumenty:
  2.1.Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

  3. W celu potwierdzenia opisanych przez zamawiającego warunków posiadania przez wykonawcę niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, należy złożyć następujące dokumenty:

  3.1. Odpowiednie uprawnienia budowlane do projektowania osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia:
  – w specjalności architektonicznej, wraz z ważnym zaświadczeniem o przynależności do Izby Architektów,
  – w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, wraz z ważnym zaświadczeniem o przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa,
  – w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, wraz z ważnym zaświadczeniem o przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.
  3.2. Wykaz osób i podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

 • 1. Cena – 90
 • 2. Termin realizacji – 10

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.diecezja.lowicz.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Diecezja Łowicka – ul. Stary Rynek 20, 99-400 Łowicz, sekretariat (pokój numer 7)..

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 11.03.2008 godzina 10:15, miejsce: Diecezja Łowicka – ul. Stary Rynek 20, 99-400 Łowicz, sekretariat (pokój numer 7)..

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.3.6) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zamówienie dotyczy Projektu: Renowacja zespołu dawnej Kolegiaty Prymasowskiej w Łowiczu – najcenniejszego skarbu Ziemi Łowickiej wraz z utworzeniem kompleksu rekreacyjno – wypoczynkowego w parku Błonie współfinansowanego z funduszy Unii Europejskiej realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013.

Podobne