Życzenia Biskupa Łowickiego na Wielkanoc 2019 roku

20 KWIETNIA 2019
ks. Łukasz Antczak

Chrystus został ofiarowany jako nasza Pascha (por. 1 Kor 5,7)

 

Czcigodni Kapłani,

Drogie Osoby życia konsekrowanego,

Siostry i Bracia,

 

W radości wiary stajemy dzisiaj w naszych kościołach, aby świętować Wielkanocny Poranek. Śpiewamy z mocą i nadzieją Alleluja, które jest żywym echem wielkiej tajemnicy zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. To Kościół, nasza wspólnota wiary, nieustannie zwiastuje całemu światu tajemnicę Wielkanocy.

 

  1. Każdy dzień z Jezusem

W liturgicznych celebracjach Wielkiego Tygodnia doświadczyliśmy tajemnicy ostatnich dni ziemskiego życia Jezusa. To było jednocześnie życiodajne zanurzanie się w samą tajemnicę paschalną, aby umierać i powstawać wraz z Chrystusem (por. Dyrektorium Homiletyczne, 77). Wiemy, że w centrum wszystkiego jaśnieje Misterium Paschalne, z którym są powiązane wszystkie tajemnice Chrystusa oraz dziejów zbawienia (Verbum Domini, 52). Chrystus – pierwszy zmartwychwstały – pociąga za sobą wierzących, a więc każdego z nas, do duchowego zmartwychwstania wraz z Nim.

Dzięki działaniu Ducha Świętego w sakramentach dokonuje się szczególne zjednoczenie z Chrystusem zmartwychwstałym. Od chwili zmartwychwstania jest On zjednoczony z Ojcem. W Jego Ciele, które na krzyżu było wyniszczone, jaśnieje chwała Ojca. Przychodzimy, aby szukać i odnaleźć Zmartwychwstałego Pana. Owo szukanie to wiara i pragnienie miłości, która objawia się w dzisiejszej Ewangelii (por. J 20, 1-9).

 

  1. W jedności ze Zmartwychwstałym

W Chrystusie zmartwychwstałym serce Boga i serce człowieka biją razem dla nas i dla naszego zbawienia. W centrum wielkanocnej radości stoi miłość Pana umarłego i zmartwychwstałego dla nas i dla naszego zbawienia. Dlatego też jako pierwsi świadkowie zmartwychwstania stają dzisiaj Piotr i Jan (por. J 20, 1-18) – ten, któremu Jezus przebaczył (por. Mt 26, 69-75), i ten, którego Jezus umiłował (por. J 13, 23); oni reprezentują nas, których jednoczy wiara Kościoła.

Przychodzimy dzisiaj jak Maria Magdalena do Grobu Pańskiego, gdy jeszcze było ciemno (J 20,1), ale już wiemy, że ciemność została pokonana mocą Zmartwychwstałego. Już nie należymy do ludzkości pozbawionej wiary i nadziei, czy pogrążonej w lęku przed śmiercią, ale wraz z Marią Magdaleną stajemy się świadkami Zmartwychwstania.

 

  1. Z osamotnienia do wspólnoty

Samotność została pokonana przez Jezusa, który na krzyżu wziął na siebie wszystkie grzechy świata i zgładził je za nas i dla nas wszystkich. Jednocześnie zbliżył nas do Ojca. Teraz Pan, który zmartwychwstał, pociąga nas ku Ojcu i wprowadza w komunię z Nim, która dokonuje się w Duchu Świętym. Dlatego Zmartwychwstały Pan tchnął na Apostołów, mówiąc: Weźmijcie Ducha Świętego! (J 20, 22). Wielkanoc jest Pięćdziesiątnicą. Wielkanoc już jest darem Ducha Świętego (DH, 56).

Bóg przemienia nas wewnętrznie i już wiemy, że nasz Pan żyje, a my wraz z Nim zwyciężamy własne grzechy i doświadczamy nowego życia w łasce. Cieszmy się i żyjmy zmartwychwstaniem; już nie musimy żyć w upokorzeniu i niegodziwości grzechu, ale wzorem Chrystusa sprzeciwiamy się władzy diabła (por. Dz 10, 38).

 

  1. Odnawiajmy przyjaźń z Bogiem i ludźmi

Wielkanoc jest źródłem odnowienia przyjaźni między Bogiem i ludźmi. Zmartwychwstanie Jezusa jest dla nas wierzących źródłem miłosierdzia, przebaczenia i duchowego odnowienia. Bóg zaprosił nas do uczestnictwa w zwycięstwie Jezusa nad grzechem i śmiercią (por. J 20, 22-23). Kto w Niego wierzy, w Jego imię otrzymuje odpuszczenie grzechów (Dz 10, 43), mówi nam św. Piotr. Dzięki zmartwychwstaniu życie samego Boga oddziałuje na całą ludzkość i na każdego z nas.

To oddziaływanie Zmartwychwstałego Pana jest rzeczywiste i skuteczne. Zmartwychwstały Jezus czyni z nas prawdziwe dzieci Boże. Mamy udział w stwarzaniu nowej ludzkości, wolnej od niewoli grzechu i jego zgubnych skutków. Dzielmy się wielkanocnym orędziem wolności z innymi ludźmi. Dzisiaj świat bardzo potrzebuje szczerej radości i nadziei.

 

Drodzy Siostry i Bracia,

Wielkanocna tajemnica wyzwala wielorakie uczucia wdzięczności i miłości ku Zmartwychwstałemu Panu. Polecam Was miłosierdziu naszego Zbawcy, który jednoczy nas w swoim Kościele. Niech blask prawdy Jezusa staje się radością Waszych wielkanocnych spotkań. Niech Zmartwychwstały Pan, który: pojednał nas z Ojcem i zmył grzechów zmazy (Sekwencja) staje się Waszym pokojem.

 

            Na paschalną radość z serca Wam błogosławię: W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego

+ Andrzej Franciszek Dziuba

Łowicz, Wielkanoc 2019 roku