Zaproszenie Biskupa Ordynariusza na uroczystość. św. Wiktorii

28 PAźDZIERNIKA 2013
admin

Zaproszenie na Uroczystość św. Wiktorii, patronki Diecezji Łowickiej „Myśmy poznali i uwierzyli miłości, jaką Bóg ma ku nam” (1J 4, 16)

Czcigodni Kapłani,
Drogie Siostry Zakonne,
Drodzy Siostry i Bracia,

1. Wiara przemienia człowieka

Zbliżamy się ku końcowi ogłoszonego przez papieża Benedykta XVI Roku Wiary. Ten czas stał się dla Kościoła wielkim darem, dzięki któremu, w tak różny sposób, chcieliśmy naszą wiarę poznawać, umacniać i pogłębiać. Dokonywało się to w naszych spotkaniach z Jezusem Chrystusem, „który nam w wierze przewodzi i ją wydoskonala” (Hbr 12, 2). W Encyklice papieża Franciszka czytamy, że nasza „wiara wie, że Bóg stał się nam bardzo bliski, że Chrystus został nam dany jako wielki dar, przemieniający nas wewnętrznie, który mieszka w nas i tym samym obdarza nas światłem oświecającym początek i koniec życia, całą drogę człowieka” (Lumen fidei 20). Czy tej przemiany ze spotkania ze Zbawicielem nie doświadczył celnik Zacheusz? To on usłyszał słowa Jezusa: „Zacheuszu, zejdź prędko, albowiem dziś muszę się zatrzymać w twoim domu” (Łk 19, 5). Chrystus wezwał go po imieniu, przypomniał mu o jego wielkiej godności, spojrzał na niego z miłością, co więcej oznajmił mu, że pragnie się u niego zatrzymać. Człowiek którym dotąd, ze względu na wykonywany przez niego zawód celnika, pogardzano albo z lękiem unikano, został potraktowany z miłością. Jezus Chrystus zobaczył w nim umiłowane dziecko Boże i chciał, żeby uwierzył, że naprawdę: „Syn Człowieczy przyszedł szukać i zbawić to co zginęło” (Łk 19, 10). Odszukany Zacheusz przeżywa nawrócenie, nie tylko przyjmuje Chrystusa do swojego domu, ale pragnie zadośćuczynić za wszelkie zło popełnione wobec drugiego człowieka.

Taką moc ma spotkanie z Jezusem Chrystusem, gdy uwierzymy, że i nas On szuka, zaprasza po imieniu, byśmy przyjęli Go do swojego domu. To zaproszenie usłyszeliśmy, dlatego dzisiaj przyszliśmy na niedzielną Eucharystię. W Komunii świętej to my zaprosimy Zbawiciela do domu naszych serc, ale także zaniesiemy Go do swoich rodzin, na spotkanie ze znajomymi, do miejsc w których przyjdzie nam w tym tygodniu pracować czy zdobywać wiedzę. Czy spotkanie z Chrystusem przemieni nas, tak jak przemieniło Zacheusza? Stanie się tak jeśli nie zabraknie nam wiary, że On naprawdę nas zgromadził, że dla Niego każdy z nas tu obecnych, ale i ci których dzisiaj nie ma są umiłowanymi dziećmi Bożymi, których szuka jak pasterz swoje owce i chce zapewnić im bezpieczeństwo w jednej owczarni (por. J 10, 16 ).

Wierząc, że jesteśmy tak przez Boga umiłowani chcemy stawać się innymi ludźmi. Papież Franciszek przypomniał nam tę prawdę ucząc, że „człowiek wierzący przemieniony jest przez Miłość, na którą otworzył się w wierze” (Lumen fidei 21). Ta przemiana upodabnia nas do Boskiego wzoru Jezusa Chrystusa. Jak czytamy w Encyklice Lumen fidei: „Chrześcijanin może mieć oczy Jezusa, Jego uczucia, Jego synowską gotowość, ponieważ dany jest mu udział w Jego miłości”. Tak stało się z nawróconym Zacheuszem, tak stało się ze Świętymi którzy poszli za Chrystusem, często za cenę cierpienia, odrzucenia a nawet męczeństwa, tak może stać się z nami, jeśli uwierzymy, że do takiego życia jesteśmy powołani. Przecież wszyscy, bez żadnych wyjątków, jesteśmy wezwani do świętości. Skoro otrzymaliśmy to powołanie, to jesteśmy też nieustannie obdarowani przez powołującego nas Boga łaskami, potrzebnymi, żeby je zrealizować. Słowa Wyznania wiary, które za chwilę we Mszy świętej wypowiemy niech staną się jej przypomnieniem i umocnieniem. Jestem tu dlatego, że wierzę w Boga, wierzę Bogu i pragnę pójść za Jego wezwaniem do świętości.

2. Uwierzyć miłości Boga

Za Jezusem Chrystusem, który powołuje w każdym czasie i miejscu ludzkiej historii poszła patronka naszej Diecezji św. Wiktoria. Przygotowujemy się do jej uroczystości, która jak co roku odbędzie się w Łowiczu 11 listopada. Nasza Patronka uwierzyła miłości jaką Bóg ma ku nam (por. 1J 4, 16). Ta wiara przemieniła całe jej życie, stała się jego sensem i celem. Ta wiara kierowała jej wyborami. Wiara w miłość Boga, objawioną w Jezusie Chrystusie pozwoliła wytrwać jej do końca w czasie prześladowań i męczeńskiej śmierci. Patrząc na jej świętość zdajemy sobie sprawę, jak daleko nam do takiego życia ale też ufamy, że świętość jest możliwa, gdy człowiek wierzy. Święta Wiktoria uczy bowiem każdego z nas, że jeśli się wierzy to człowiek wszystko może, w Chrystusie, który go umacnia (por. Flp 4, 13).

Odczuwamy w wielu sytuacjach naszego codziennego życia jak bardzo potrzeba nam Chrystusowego umocnienia. Dlatego przychodzimy na spotkanie z Jezusem Chrystusem prosząc, aby nam przewodził i umacniał na drodze prowadzącej do świętości. Na modlitewnym spotkaniu Wspólnoty Diecezjalnej chcemy prosić o to przez wstawiennictwo św. Wiktorii, naszej Patronki. Przykład jej świętego życia jest dla nas wezwaniem do naśladowania, ale też daje nadzieję, że świętość można osiągnąć zawsze i wszędzie, w każdym czasie i miejscu, w którym Pan Bóg stawia nas w swojej Opatrzności, która jest Jego troskliwą miłością.

Od I Niedzieli Adwentu 2013 roku rozpoczniemy wraz z całym Kościołem w Polsce czas przygotowania do 1050 Rocznicy Chrztu Polski. W Święto Niepodległości, które przecież obchodzimy w dniu Uroczystości Patronki Diecezji Łowickiej, chcemy przypomnieć sobie, że Chrzest Polski rozpoczął historię naszego Narodu, był wydarzeniem na którym budowane były podwaliny naszej państwowości i kultury. Uświadamiamy sobie również, że historia wiary każdego z nas rozpoczęła się od sakramentu Chrztu świętego. Uroczystość św. Wiktorii niech stanie się okazją do wspólnego wypowiedzenia słów: „Wierzę w Syna Bożego”. Słów wiary, o której św. Paweł Apostoł pisze, że wyznawanie jej ustami prowadzi do zbawienia (por. Rz 10, 10).

3. Święta Wiktoria przykładem młodości wiary

Święta Wiktoria powinna stać się szczególnie bliska ludziom młodym. Świętość osiągnęła jako młoda dziewczyna, która oddała całe swoje życie Chrystusowi, uwierzywszy Jego miłości.

Moi Drodzy Młodzi Przyjaciele!

Szczególnie gorąco zapraszam na Uroczystość św. Wiktorii Wszystkich Młodych wraz z waszymi Duszpasterzami, Katechetami i Nauczycielami. Mamy żywo w pamięci spotkanie papieża Franciszka z młodzieżą świata w Rio de Janeiro. Entuzjazm zgromadzonych tam młodych ludzi pozwolił zobaczyć młodość i nowość Kościoła, który tworzymy. Słowa i postawa papieża Franciszka ukazała nam, że w dzisiejszym świecie, gdy słyszymy o tylu różnych propozycjach życia, warto zaufać Chrystusowi i odważnie pójść za Nim, służąc innym. Papież z troską o nasze szczęście wzywał nas, abyśmy do życia dodali wiary, nadziei i miłości. „Dodaj wiary – mówił – a życie nabierze nowego smaku; będzie miało busolę wskazującą kierunek; dodaj nadziei, a każdy twój dzień będzie oświecony i twój horyzont nie będzie już ciemny, lecz pełen światła; dodaj miłości a twoje życie będzie jak dom zbudowany na skale, twoje podążanie będzie radosne, bo spotkasz wielu przyjaciół, którzy idą wraz z tobą” (Światowe Dni Młodzieży, Homilia podczas Liturgii Słowa 25.07.2013r). Czy to nie jest dla nas wspaniała perspektywa? Przecież właśnie takie, przepełnione wiarą, nadzieją i miłością, było życie św. Wiktorii. Takim powinno, po spotkaniu z miłością Chrystusa, stać się życie każdego z nas. Czekamy na papieża Franciszka w Polsce, gdy przybędzie na Światowe Dni Młodzieży w 2016 roku; czekamy na kanonizację papieża Jana Pawła II, twórcy Światowych Dni Młodzieży, w Niedzielę Miłosierdzia 2014 roku. Przygotujmy się dobrze do tych niezwykłych wydarzeń, włączając się we wspólną modlitwę o to, aby przyniosły one w życiu nas, naszych rodzin, parafii, Diecezji Łowickiej i całej Polski owoce przemiany życia do której jesteśmy wezwani przez samego Jezusa Chrystusa w dzisiejszej Ewangelii.

Drodzy Diecezjanie!

Zapraszam Wszystkich do licznego udziału w Uroczystości św. Wiktorii w Łowiczu w poniedziałek 11 listopada br. Rozpocznie się ona o godzinie 10:00 modlitwą w kościele p.w. Świętego Ducha, skąd przejdziemy w procesji z relikwiami naszej Patronki na Stary Rynek. Tam będziemy modlić się w intencji Miasta Łowicza, Naszej Ojczyzny i Diecezji Łowickiej. Najważniejszym wydarzeniem całej uroczystości będzie Msza święta sprawowana w Katedrze Łowickiej, którą co warto przypomnieć, odwiedził podczas swojej pielgrzymki bł. Jan Paweł II nadając jej tytuł Bazyliki. Mszy świętej będzie przewodniczył i homilię wygłosi Arcybiskup Władysław Ziółek, emerytowany Metropolita Łódzki.
Oczekując na spotkanie w Uroczystość św. Wiktorii, modlę się aby utwierdziło ono naszą wiarę w miłość Boga, jaką ma ku nam (por 1J 4, 16) i z serca błogosławię; W Imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego

+ bp Andrzej Franciszek Dziuba