Słowo Biskupa Łowickiego Andrzeja F. Dziuby na temat parafii pw. św. Jana Pawła II w Łowiczu

3 LIPCA 2015
admin

Drodzy Kapłani,
Drodzy Bracia i Siostry,

W ostatnim czasie w środowisku łowickim pojawiły się kolejne informacje dotyczące powstania nowej parafii na Osiedlu „Górki” w Łowiczu. W związku z nimi potrzeba przypomnieć fakty związane z tą inicjatywą.

Przede wszystkim zamiar utworzenia parafii jest wyrazem troski Kościoła o dobro duchowe każdego człowieka wierzącego. Kościół chce pomóc wszystkim ludziom, aby mogli łatwiej korzystać z sakramentów i doświadczać wsparcia we wszystkich troskach i problemach.

Jest to także kontynuacja wielkiej posługi Kościoła na przestrzeni całych dziejów naszego miasta. To Kościół sprawił, że tak dynamicznie rozwijało się miasto i stało się siedzibą Prymasów Polski. Rozsławiło to Łowicz i uczyniło go znanym w świecie.

Kierując się tą szlachetną intencją rozpocząłem w marcu 2005 roku staranie o zapewnienie w planie zagospodarowania przestrzennego dzielnicy „Górki” niezbędnego miejsca nie tylko pod budowę świątyni i plebanii, ale również, jak od razu zaznaczono w prośbie, dla obiektów związanych z działalnością charytatywną, opiekuńczą i edukacyjną skierowaną szczególnie dla dzieci i młodzieży. Tak więc nie jest to tylko budowa samego kościoła, ale również propozycja utworzenia ośrodka, który będzie gromadził ludzi w realizacji ich potrzeb duchowych, społecznych i kulturowych.

Rada Miejska w Łowiczu uchwałą z dnia 25 października 2007 roku uwzględniła w planie zagospodarowania przestrzennego miasta Łowicza przeznaczenie działki przy ul. Łęczyckiej i Miodowej na cele sakralne.

W związku z tą uchwałą Diecezja Łowicka w roku 2011 zwróciła sią do Burmistrza Miasta Łowicza z prośbą o nabycie tej działki. W piśmie wyraźnie zaznaczono, że nowa parafia nie planuje realizowania tylko i wyłączenie celów kultowych, ale, jak już zostało wspomniane, będzie organizować pomoc wychowawczą, socjalną i charytatywną. W szczególny sposób ta pomoc będzie skierowana do dzieci i młodzieży. Zaznaczono również, że to sami mieszkańcy mogliby aktywnie uczestniczyć w wyborze sposobów realizacji tych zadań. Jako możliwe inicjatywy wskazano między innymi na świetlicę dziennego pobytu, przedszkole, poradnię pomocy małżeństwom i rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji, stację opiekuńczo – charytatywną.

Przedstawione fakty wyraźnie wskazują, że powstanie nowej parafii będzie służyć dobru mieszkańców. Będą oni mieli łatwiejszy dostęp do posługi duszpasterskiej. Nie można zapominać, i mamy tego wiele przykładów, że parafie zawsze były ośrodkami integrującymi lokalne środowiska i dobrze służyły najbardziej potrzebującym. Diecezja wyraża wielką nadzieję, że stanie się tak również i w tym przypadku, gdy powstanie nowa parafia. Może w tym kontekście warto przypomnieć sobie, jak pięknym darem dla miasta stały się dwie nowe parafie Chrystusa Dobrego Pasterza na Bratkowicach i Matki Bożej Nieustającej Pomocy na Korabce. Czy wyobrażamy sobie dziś to piękne nasze miasto bez tych świątyń i ich posługi społecznej i kulturowej?

Warto w tym miejscu zaznaczyć, że parafia na osiedlu „Górki” będzie nosić wezwanie św. Jana Pawła II, który odwiedził Łowicz w dniu 14 czerwca 1999 r. To wydarzenie pozostało głęboko w naszej pamięci, a nowa parafia będzie niezatartym śladem obecności naszego Świętego Papieża. Przykład Jana Pawła II troszczącego się o człowieka we wszystkich wymiarach jego człowieczeństwa będzie wezwaniem do realizacji takiej posługi w nowej parafii, obejmującej nie tylko mieszkańców osiedla „Górki”, ale i przyległych wiosek.

Ufamy głęboko, że powstanie tej parafii będzie wypełnieniem słów Świętego Papieża Jana Pawła II, który był na tej naszej łowickiej ziemi. Papież tak bardzo się cieszył, że jest w pobożnym Łowiczu. Przypomniał nam wiarę ojców naszych słowami: „Bądź pozdrowiona ziemio tak hojnie ubogacona tradycją chrześcijańską i wiarą twojego ludu, który pomimo dziejowych burz zawsze niezmiennie trwał przy Chrystusie i Jego Kościele”. Czy te słowa są nam obojętne?

Zapraszam do modlitwy o rozeznanie woli Bożej i spełnienie tego znaku nadziei ku dobru, pokojowi i miłości ludzi.

+ Andrzej Franciszek Dziuba

Zarządzenie:

Słowo Biskupa Łowickiego należy odczytać wiernym na wszystkich Mszach Świętych w parafiach łowickich, w Kościele Księży Pijarów, w kościele Sióstr Bernardynek, w Kaplicy Seminaryjnej, w niedzielę dnia 5 lipca 2015 roku.

Wikariusz Generalny
ks. prałat Wiesław Wronka