Orędzie Biskupa Łowickiego na Wielkanoc 2016 roku

23 MARCA 2016
admin

Odkupił swe owce Baranek bez skazy

Orędzie Biskupa Łowickiego na Wielkanoc 2016 roku

Bracia Kapłani,
Osoby życia konsekrowanego,
Drodzy Siostry i Bracia,

Oto wielkopostna droga doprowadziła nas, ochrzczonych, do tajemnicy paschalnej, do radości świąt wielkanocnych. To był czas wyciszenia i refleksji, postu, modlitwy i jałmużny oraz praktykowania uczynków miłosierdzia. Stajemy u źródła naszej nadziei, stajemy wobec Zmartwychwstałego Pana, który nie tylko obiecał, ale już otworzył bramę życia, które się nie kończy. Dzisiaj razem z naszymi rodzinami, z naszymi braćmi i siostrami w wierze stajemy w świątyni i wiemy, że już nie jesteśmy sobie obcy. Zaprosił nas bowiem Jezus Chrystus i On dzieli z nami radość zmartwychwstania.

1. Idźmy za światłem zmartwychwstania
Radosnym Alleluja głosimy prawdę o niezwykłej godności i wolności dzieci Bożych. Zmartwychwstanie sprawia, że wraz z Chrystusem powstajemy do nowego życia. Razem z Apostołami jesteśmy zwiastunami tego wszystkiego, co uczynił Jezus przed i po swym zmartwychwstaniu. Pusty grób Zbawiciela już nie jest powodem lęku, ale nadziei. Mamy wraz Apostołami pójść do Galilei, aby tam spotkać Chrystusa i umocnić się Jego zbawczą obecnością (por. Mt 28, 7-8) oraz usłyszeć radosne: Pokój wam! (J 20, 21).

Razem z Marią Magdaleną o brzasku dnia przychodzimy do grobu Pana. Jednak widzimy, że grób jest pusty (por. Mt 28, 1-8); rozpala się w nas wiara w zmartwychwstanie Jezusa. Nie stoimy już z lękiem i niepewnością. Zwracamy się do najbliższych, krewnych i przyjaciół, i ogłaszamy im radośnie: – Chrystus zmartwychwstał! Radujemy się razem z Piotrem i wszystkimi, którzy czekali na światło zmartwychwstania, bo jesteśmy świadkami największego cudu – spotkania z paschalnym Chrystusem, noszącym jednak nadal ślady męki.

2. Miłosierdzie owocem zmartwychwstania
Kościół powszechny trwa w Nadzwyczajnym Jubileuszu Miłosierdzia, dlatego szczególnie nasze pragnienia, modlitwy i prośby kierujemy do miłosiernego Pana. Z ufnością powtarzamy: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Powtarzanie tych samych wezwań jest piękną modlitwą, pełną zaufania, zawierzenia i miłości. Wierzymy, wręcz czujemy sercem, iż Pan otacza nas swoją miłością miłosierną. Dlatego pragniemy z wiarą powtarzać: Jezu, ufam Tobie!

Tego mocnego zawierzenia i nadziei uczymy się od Apostołów, którzy po zmartwychwstaniu Jezusa, obdarzeni silną wiarą, dokonywali – zawsze w Jego imię – wiele znaków i cudów. W pierwsze dni po zmartwychwstaniu wielu uwierzyło w Chrystusa (por. Dz 4, 4). Przyjęli chrzest i stali się nie tylko chrześcijanami, ale gorliwymi naśladowcami Jezusa z Nazaretu. Za pośrednictwem Jezusa i przez dzieło Jego odkupienia, Kościół stał się ludem Nowego Przymierza głoszącym zbawienie. Oto błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli (J 20, 29).


3. Wraz z Maryją niesiemy miłosierdzie bliźnim

My nie widzieliśmy cudu zmartwychwstania, ale uwierzyliśmy i radujemy się z wiary i z życia jako błogosławieni, czyli szczęśliwi. Więcej, poprzez wiarę możemy innym ofiarować pokój i radość serca. Już nie tylko oczekujemy od innych pociechy, ale możemy ją odważnie nieść bardziej od nas potrzebującym. Nasza wiara jest nie tylko darem, ale i zadaniem, gdyż świat potrzebuje świadków wiary, którzy swoim życiem zaświadczą o paschalnej mocy zmartwychwstania.

Radość Wielkanocy dzielimy z Maryją. Ona jest pierwszym świadkiem zmartwychwstania. Ona wierzy Synowi i nas prowadzi do Niego. Potrzeba nam Jej odwagi, aby stać pod krzyżem i potrzeba nam Jej orędownictwa, aby uwierzyć, że żywy Jezus jest pośród nas. Zapraszajmy Matkę wraz z jej Synem do naszych rodzinnych domów. Maryja pomoże nam dzielić się życzliwością z innymi.

W tym roku przybędzie do naszej Diecezji Maryja w znaku swego cudownego wizerunku z Jasnej Góry. Niech te dni wielkanocnej radości utwierdzają naszą wiarę, abyśmy stawali się świadkami Jezusa na każdy dzień. Maryja była z uczniami Jezusa w Wieczerniku. Ona towarzyszy nam i pomaga żyć Eucharystią. Każdy nasz dom staje się Wieczernikiem, jeżeli z wiarą kierujemy nasze myśli ku Jezusowi Chrystusowi i Jego Matce.

Drodzy Siostry i Bracia,
Życzę Wam, aby radość, którą niesie Zmartwychwstały Jezus była udziałem każdego i każdej z Was. Niech Wasze rodziny przeniknie moc Bożej miłości i umocni znakami życzliwości i codziennego wsparcia.

Chcemy nieść cud zmartwychwstania każdemu, kto doświadcza braku pracy i miłości, braku zrozumienia i sensu życia. Jesteśmy następcami tych, którzy 1050 lat temu przyjęli z odwagą i nadzieją dar wiary; niech ten dar sakramentalny wydaje w naszym życiu owoce wierności prawdzie o Bogu, który nie skąpi nam nigdy swego miłosierdzia.

Niech radosne Alleluja zagości w Waszych sercach, rodzinach i parafiach oraz w każdym miejscu, gdzie paschalny dar przynosi zwycięstwo zmartwychwstałego Jezusa Chrystusa.

Przyjmijcie dar paschalnego błogosławieństwa: W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego

+ Andrzej Franciszek Dziuba