List Pasterski Biskupa Łowickiego przed peregrynacją Symboli Światowych Dni Młodzieży w Diecezji Łowickiej

10 WRZEśNIA 2015
admin

Bracia w kapłaństwie,
Drogie Osoby życia konsekrowanego,
Kochani Diecezjanie,
Drodzy Młodzi Przyjaciele,

Diecezja Łowicka, podobnie jak cały Kościół w Polsce, przygotowuje się do niezwykłego wydarzenia, którym będą Światowe Dni Młodzieży w Krakowie, w 2016 roku. Szczególnym gościem krakowskiego spotkania będzie namiestnik Chrystusowy Papież Franciszek. Zanim dojdzie do tego zgromadzenia młodych, odbędą się tzw. Dni w Diecezjach. Poszczególne diecezje Kościoła polskiego przyjmą gości z całego świata, dzieląc się z nimi świadectwem wiary i ofiarowując znaną w świecie polską gościnność. Aby wydarzenia te stały się rzeczywiście wizytówką Kościoła w Polsce wobec gości z zagranicy, potrzeba bardzo dobrego przygotowania, zarówno w wymiarze duchowym, jak również organizacyjnym. Jednym z elementów tego przygotowania jest peregrynacja Symboli Światowych Dni Młodzieży: Krzyża oraz Ikony Salus Populi Romani (Wybawicielka Ludu Rzymskiego).

1. Trochę historii

Geneza Światowych Dni Młodzieży sięga roku 1986. Wtedy Papież Jan Paweł II po raz pierwszy spotkał się z młodymi w Rzymie. Od tego czasu, rok w rok, odbywają się takie zgromadzenia. Część z nich jest celebrowana w ramach Kościołów diecezjalnych, dwanaście – spośród trzydziestu dotychczas odbytych – miało wymiar zgromadzeń światowych. VI Spotkanie Młodych w roku 1991 odbyło się w Częstochowie.

Od samego początku idei Światowych Dni Młodzieży, świadkiem spotkań młodych całego świata jest papieski krzyż, który św. Jan Paweł II ofiarował młodzieży na zakończenie Roku Jubileuszowego 1983/1984. Powiedział wtedy: Droga Młodzieży, na zakończenie Roku Świętego powierzam wam znak tego Roku Jubileuszowego: Krzyż Chrystusa! Nieście go na cały świat jako znak miłości Pana Jezusa do ludzkości i głoście wszystkim, że tylko w Chrystusie umarłym i zmartwychwstałym jest zbawienie i odkupienie.

W 2003 roku Papież Jan Paweł II podarował młodzieży drugi symbol: Ikonę Salus Populi Romani mówiąc: Dzisiaj powierzam wam ikonę Maryi. Od teraz będzie razem z Krzyżem towarzyszyć Światowym Dniom Młodzieży. Kontemplujcie waszą Matkę! Ikona będzie znakiem matczynej obecności Maryi bliskiej młodym, którzy jak apostoł Jan zostali wezwani, aby przyjąć ją do swojego życia.

Po ostatnim spotkaniu młodych w Rio de Janeiro, w Brazylii – Papież Franciszek ogłosił, że kolejne zgromadzenie odbędzie się w Polsce, w 2016 roku w Krakowie. Od roku 2013 nasza diecezja przygotowuje się do tego spotkania. Diecezję łowicką podzielono na siedem rejonów: kutnowski, łęczycki, łowicki, skierniewicki, sochaczewski, rawski i żyrardowski. Została powołana grupa kapłanów odpowiedzialnych za przygotowania na poziomie diecezjalnym, jak również w poszczególnych rejonach. Stworzono środowisko młodych zaangażowanych w przygotowania Światowych Dni Młodzieży. Odbywa się formacja ambasadorów oraz wolontariuszy tego wydarzenia. Zadbano, aby spotkanie krakowskie, jak również przygotowania do niego, obecne były w przestrzeni medialnej… Przebyliśmy długą, trudną, pracowitą, ale owocną drogę. Można śmiało stwierdzić, że obecnie znajdujemy się na jej finiszu.

2. Wyzwania teraźniejszości

Dnia 28 sierpnia br. Symbole Światowych Dni Młodzieży: Krzyż oraz Ikona Salus Populi Romani, zawitały do naszej diecezji, do Jaktorowa, Międzyborowa i Żyrardowa, a uwieńczeniem była wieczorna celebracja przed kościołem i w świątyni Matki Bożej Pocieszenia w Żyrardowie. Łącznie – podczas jednego dnia – z Krzyżem i Ikoną spotkało się ok. 2000 osób, zawierzając Chrystusowi i Jego Matce swoje życie, łącząc świadomie trudy i cierpienia ze znakiem miłości, przez który stało się zbawienie dla całego świata (por. Ef 2, 16; 2 Kor 1, 17-18).

Przed nami dalsza peregrynacja Symboli Światowych Dni Młodzieży, która odbędzie się w dniach 20 września – 02 października br. Został ustalony plan pielgrzymiej drogi Symboli – począwszy od kościoła Świętej Trójcy w Piątku po uroczystą Eucharystię w Bazylice Katedralnej w Łowiczu. Można powiedzieć, że wszystko od strony logistycznej jest zaplanowane co do minuty, kilometra, miejsca oraz formy… Całe przygotowania, choćby najlepsze, pozostaną jednak martwą formą, jeśli zabraknie ludzkiego zaangażowania i serca, które ją ożywią.

Zwracam się z ogromną prośbą do: kapłanów, osób życia konsekrowanego, wiernych świeckich diecezji łowickiej o zaangażowanie i współpracę. Proszę przede wszystkim o obecność na pielgrzymim szlaku Symboli. Możliwość zetknięcia się z nimi w Polsce, w diecezji łowickiej, może się już nie powtórzyć w naszym życiu. A przecież spotkanie z Krzyżem oraz Ikoną to nie tylko dotknięcie jakiegoś krzyża, czy jakiegoś obrazu Matki Bożej, ale to spotkanie z samym Chrystusem i Maryją, to możliwość świadomego zaproszenia Ich w nasze życie, to szansa uczynienia z naszej codziennej życiowej chaotycznej szarpaniny świadomego podjęcia krzyża na wzór Chrystusa i Tej, która jest pierwszą uczennicą w Jego szkole – Maryi. Wykorzystajmy łaskę, jaką daje nam Bóg.

3. Jeśli kto chce pójść za Mną (…) niech weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje (Mk 8, 34)

Dzisiejsza liturgia słowa tak pięknie prowadzi nas do głębszego zrozumienia peregrynacji Symboli Światowych Dni Młodzieży po naszej diecezji łowickiej. Jezus, w usłyszanym przez nas fragmencie Ewangelii, ukazuje konieczność obecności krzyża w życiu jego uczniów. Dlatego to On sam przychodzi do każdego i każdej z nas, razem ze swoją Matką szuka nas, mówi: Nie bój się! Nie zostawię cię samego w dźwiganiu życiowych ciężarów. Twoje cierpienia, troski, lęki, obawy uczynię rzeczywiście krzyżem, a więc mocą dającą zbawienie”. Trzeba jednak świadomie „podjąć decyzję, by być gotowymi na spotkanie z Nim, na szukanie Go nieustannie każdego dnia. Nie ma powodów, dla których ktoś mógłby uważać, że to zaproszenie nie jest skierowane do niego (Evangelii gaudium, 3).
Spotkanie z Chrystusem i Jego Matką w Symbolach Światowych Dni Młodzieży staje się dla każdego człowieka wierzącego szansą przemiany codziennych trudności w siłę zbawczą, płynącą z krzyża. Bardzo często codzienne cierpienia, odrzucenie przez ludzi, choroby, śmierć bliskich rodzą w nas tylko frustrację, paniczny lęk, brak zaufania do Boga i ludzi, niechęć, nienawiść… Te niełatwe doświadczenia życia mogą się stać siłą zbawczą tylko wtedy, gdy są przeżywane na wzór Chrystusa i Jego Matki. A więc zbliżenie do Krzyża i Ikony, to ogromna szansa uczenia się od Jezusa i Maryi przeżywania tajemnicy cierpienia – tajemnicy krzyża.

Czego uczy nas Jezus? Z jednej strony jest tak bardzo podobny do nas. Ewangelia Janowa notuje następujące słowa Chrystusa: Teraz dusza moja doznała lęku i cóż mam powiedzieć? Ojcze, wybaw Mnie od tej godziny. Nie, właśnie dlatego przyszedłem na tę godzinę. Ojcze, wsław Twoje imię! (J 12, 27n). Jezus boi się męki i śmierci – jak każdy człowiek, ale ten ludzki lęk przełamuje poddaniem woli Ojca. Podobną sytuację opisują nam ewangeliści, relacjonując modlitwę Pana Jezusa w Ogrójcu: Abba, Ojcze, dla Ciebie wszystko jest możliwe, zabierz ten kielich ode Mnie! Lecz nie to, co Ja chcę, ale to, co Ty [niech się stanie]! (Mk 14, 36; por. Mt 26, 39, Łk 22, 42). Krzyż oraz związana z nim męka – zarówno natury duchowej, jak i fizycznej – stają się mocą zbawiania dla świata, dla każdego człowieka, dzięki zgodzie na Boży plan zbawczy, jaki zamierzył Ojciec.

Tej samej postawy uczy nas również Maryja. Wypowiedziane przez Nią słowa: Oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według twego słowa! (Łk 1, 38), rozciągają się na całe Jej życie: z ubóstwem narodzin Jezusa, ucieczką przed królewskim terrorem, biedą codzienności, zagubieniem Jezusa w świątyni, odrzuceniem Jej Syna przez ludzi, aż po niesprawiedliwy wyrok oraz śmierć na krzyżu. We wszystkim tym możemy uczyć się od Maryi poddania zbawczemu planowi Ojca.
Zetknięcie się z Chrystusem i Jego Matką w Symbolach Światowych Dni Młodzieży jest więc dla nas okazją uczenia się od nich poddania woli Ojca. Jest szansą bardziej świadomego wołania do Boga: Bądź wola Twoja! (por. Mt 6, 10). Codziennie przecież odmawiamy Modlitwę Pańską (por. Mt 6, 9-15), ale jakże rzadko jej treść przenika nasze życie poddaniem woli Bożej – zwłaszcza w tym, co trudne, nad czym tracimy panowanie, co wymyka się nam z rąk.

Podczas żyrardowskiej celebracji był taki moment, gdy Krzyż przekazywano z rąk do rąk, przenosząc go ponad głowami zgromadzonych. Każdy chciał dotknąć Krzyża. Nie w sposób magiczny, ale z wiarą – poddając Jezusowi wszystkie obszary swojego życia. W bardzo podobny sposób Krzyż przyjdzie do Ciebie. Zawita do Twojego kościoła, parafii, szpitala w Twoim mieście, szkoły, do której chodzisz, domu poprawczego, więzienia… Będziesz miał okazję, żeby dotknąć go, jak wiele milionów ludzi na całej ziemi. Wykorzystaj okazję, by zbliżyć się do niego z wiarą, oddać Jezusowi swoje życie, uczyć się od Niego i Jego Matki poddania woli Ojca. Być może to spotkanie sprawi, że Twoje cierpienie, troski, ból staną się krzyżem, czyli mocą zbawienia dla ciebie i ludzi, których spotkasz na swojej drodze życia, a słowa wypowiadane codziennie w Modlitwie Pańskiej: Bądź wola Twoja!, rzeczywiście będą prawdą, bo zweryfikuje je twoje życie. Wykorzystaj tę szansę!

4. Zaproszenie

Kochani Diecezjanie!
Drodzy Młodzi Przyjaciele!

Zapraszam Was bardzo serdecznie na trasę pielgrzymiej drogi Krzyża i Ikony Salus Populi Romani po terenie diecezji łowickiej. Niech spotkanie z Chrystusem i Jego Matką stanie się dla nas okazją do odnowy życia. Niech będzie impulsem do obudzenia uśpionej wiary. Niech stanie się czasem odkopywania głęboko zakopanych przez nas talentów (por. Mt 25, 14-30). Niech będzie świadomą odpowiedzią na wezwanie Chrystusa do dźwigania krzyża naszej codzienności (por. Mt 16, 24).

Z serca Wam błogosławię i oczekuję na spotkania z Wami
podczas peregrynacji Symboli Światowych Dni Młodzieży

Wasz Biskup
+ Andrzej Franciszek Dziuba