Zapraszamy Katechetów do zaangażowania Młodzieży w roku szkolnym 2020/2021 w XXV edycję OKWB.
Wszystkie szczegółowe informacje dotyczące XXV Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej dostępne są na stronie internetowej: http://okwb.pl/konkurs/

Regulamin XXV Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej

 I. Postanowienia ogólne
 1. Organizatorem Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej, zwanego dalej Konkursem, jest Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” z siedzibą w Warszawie, ul. Wspólna 25, 00-519 Warszawa.
 2. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół ponadpodstawowych.
 3. Tekstem źródłowym Konkursu jest Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu – najnowszy przekład z języków oryginalnych z komentarzem (Edycja Świętego Pawła, 2011), a zakres merytoryczny XXV Konkursu obejmuje: Księgę Ezechiela oraz Ewangelię według św. Jana wraz z wprowadzeniami, przypisami i komentarzami oraz słownikiem.
 4. Konkurs składa się z trzech etapów: szkolnego, diecezjalnego i ogólnopolskiego – finału.
 5. Za realizację Konkursu na terenie poszczególnych diecezji odpowiadają Koordynatorzy diecezjalni.
 6. Sprawy organizacyjne prowadzi Sekretariat Konkursu.
 II. Etap szkolny
 1. Koordynator diecezjalny przesyła do szkół pismo przewodnie wraz z wyciągiem z regulaminu Konkursu (folderem).
 2. Za przeprowadzenie tego etapu odpowiadają Komisje, o których mowa w ust. 9.
 3. Zgłoszenia szkół przyjmowane są do 26 lutego 2021 roku wyłącznie drogą elektroniczną, na specjalnym formularzu zgłoszeniowym znajdującym się na stronie www.okwb.pl (zakładka zgłoszenie). Po tym terminie szkoły nie będą rejestrowane, co uniemożliwi uczniom wzięcie udziału w Konkursie.
 4. Etap szkolny odbywa się, we wszystkich placówkach biorących udział w Konkursie, 10 marca 2021 roku.
 5. Zestaw pytań testowych wraz z arkuszem odpowiedzi oraz pakietem pytań dodatkowych (ewentualna dogrywka), a także Protokołem etapu szkolnego wraz ze wzorami załączników: załącznik nr 1 (zgoda ucznia pełnoletniego/rodzica ucznia niepełnoletniego) oraz załącznika nr 2 (oświadczenie katechety) do Regulaminu, przekazane zostaną do każdej ze zgłoszonych szkół drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany podczas rejestracji szkoły na stronie www.okwb.pl, nie później niż 5 dni przed rozpoczęciem etapu szkolnego.
 6. Uczestnicy etapu szkolnego otrzymają pytania konkursowe w formie testu.
 7. Na rozwiązanie testu uczniowie mają 45 minut.
 8. Zakres merytoryczny etapu szkolnego obejmuje wyłącznie treść ksiąg Pisma świętego wraz z przypisami.
 9. Wyłoniona z grona nauczycieli Komisja ocenia prace uczniów w oparciu o arkusz odpowiedzi i do 24 marca 2021 roku przesyła wypełniony i podpisany protokół, wraz z załącznikiem nr 1 i nr 2 do regulaminu do Koordynatora diecezjalnego.
 10. Do etapu diecezjalnego przechodzą maksymalnie trzy osoby, które uzyskały odpowiednio największą liczbę punktów, lecz nie mniejszą niż 50% maksymalnej liczby punktów, tj. 45 punktów.
III. Etap diecezjalny
 1. Za przeprowadzenie etapu diecezjalnego odpowiada Koordynator diecezjalny lub osoba przez niego wyznaczona, która zobowiązana jest do poinformowania uczestników o czasie i miejscu etapu diecezjalnego.
 2. Etap diecezjalny składa się z części pisemnej i ustnej.
 3. Zakres merytoryczny etapu diecezjalnego obejmuje treść ksiąg Pisma świętego wraz z wprowadzeniem, przypisami i komentarzami.
 4. W części pisemnej uczestnicy odpowiadają na pytania testowe, dostarczone w zamkniętych kopertach. Sprawdzenia poprawności wykonanego testu dokonuje powołana przez Koordynatora diecezjalnego Komisja, w oparciu o arkusz odpowiedzi.
 5. Do części ustnej przechodzi maksymalnie 7 osób z największą liczbą punktów uzyskanych w części pisemnej, lecz nie mniejszą niż 50% maksymalnej liczby punktów, tj. 45 punktów.
 6. Część ustną stanowią pytania przygotowane przez Organizatora. Sprawdzenia poprawności odpowiedzi dokonuje powołana Komisja.
 7. W części ustnej stosuje się odrębny regulamin.
 8. Do etapu ogólnopolskiego przechodzą po trzy osoby z każdej diecezji, które uzyskały w części ustnej kolejno największą liczbę punktów.
 9. W przypadku uzyskania równej liczby punktów zarządza się dogrywkę w celu wyłonienia 3 finalistów.
 10. Etap diecezjalny we wszystkich diecezjach odbywa się 21 kwietnia 2021 roku.
IV. Etap ogólnopolski – finał
 1. Za przygotowanie etapu ogólnopolskiego – finału odpowiada Sekretariat Konkursu.
 2. Analogicznie stosuje się punkty 2, 4, 5, 6, 8 rozdziału III.
 3. Zakres merytoryczny etapu ogólnopolskiego obejmuje treść ksiąg Pisma świętego wraz z wprowadzeniem, przypisami, komentarzami i słownikiem.
 4. Finał Konkursu odbędzie się w dniach 31 maja-1 czerwca 2021 roku w Niepokalanowie.
V. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych
 1. Administratorem danych osobowych podanych podczas Konkursu jest Organizator tj. Katolickie Stowarzyszenie Civitas Christiana z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Wspólna 25, 00-519 Warszawa, wpisane do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000028395, o nr NIP 526-17-39-362 i nr REGON: 007025581. Kontakt mailowy: kancelaria@civitaschristiana.pl.
 2. W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych można kontaktować się z inspektorem ochrony danych Organizatora pod adresem e-mail: iod@civitaschristiana.pl.
 3. Dane osobowe podane przez Uczestnika Konkursu, będą przetwarzane w celu organizacji, przeprowadzenia i promocji Konkursu, publikacji informacji o laureatach Konkursu (w tym ich wizerunku) na stronie internetowej Organizatora oraz w mediach społecznościowych zarządzanych przez Organizatora (fanpage w portalu Facebook), a także w celach archiwizacyjnych i zapewnienia rozliczalności wymaganej przepisami ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r., str. 1 oraz Dz.Urz. UE L 127 z 23 maja) o ochronie danych osobowych, zwanego dalej RODO.
 4. Dane osobowe laureatów Konkursu, przedstawicieli laureatów Konkursu oraz osób odbierających nagrody mogą być przekazane fundatorom nagród w celu dopełnienia wymogów formalnych związanych z otrzymaniem nagród.
 5. Dane osobowe zbierane są również na podstawie wyrażonej zgody, zgodnie z art. 6 ust.1 lit a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) na potrzeby organizacji i przeprowadzenia konkursu oraz opublikowania informacji o laureatach konkursu.
 6. Organizator przetwarza wskazane dane osobowe na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, którym jest umożliwienie uczestnikom Konkursu wzięcia w nim udziału, umożliwienie przeprowadzenia konkursu, opublikowanie informacji o laureatach i archiwizację dokumentów.
 7. Dane osobowe przechowywane będą przez czas trwania Konkursu, a po jego zakończeniu przez okres niezbędny do zabezpieczenia ewentualnych roszczeń. W przypadku laureatów dane będą archiwizowane przez okres 5 lat liczonych od początku roku następującego po roku obrotowym, w którym wystawiono dokument księgowy. Dane w postaci wizerunku będą przetwarzane do czasu wycofania zgody na jego wykorzystanie i/lub zgłoszenie sprzeciwu / żądania usunięcia danych.
 8. Osoby, których dane osobowe przetwarza Organizator, mają prawo do: a) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; b) żądania sprostowania (poprawienia) swoich danych, jeśli są błędne lub nieaktualne, a także prawo do żądania ich usunięcia, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej; c) żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych d) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, w przypadku, gdy przetwarzanie nie jest oparte na przesłance zgody osoby na przetwarzanie jej danych; e) wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do umożliwienia Organizatorowi zorganizowania Konkursu, powiadomienia laureatów o wynikach Konkursu i przyznaniu nagród oraz przetwarzaniem danych w związku z prowadzoną działalnością promocyjno – popularyzującą ideę Konkursu.
 10. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane przez Organizatora w związku z Konkursem, ma prawo w każdej chwili wycofać zgodę na przetwarzanie jej danych osobowych w takim zakresie, w jakim takiej zgody udzieliła. Cofnięcie zgody nie będzie miało jednak wpływu na przetwarzanie, którego dokonano na podstawie zgody tej osoby przed jej cofnięciem.
 11. Organizator nie przetwarza danych osobowych Uczestników Konkursu, a także ich przedstawicieli ustawowych (w przypadku nieletnich Uczestników) w sposób zautomatyzowany.
VI. Postanowienia Końcowe
 1. Wgląd w sprawdzone testy na poszczególnych etapach Konkursu ma tylko Organizator.
 2. Decyzje Komisji na każdym etapie są ostateczne.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do przesunięcia terminów Konkursu w każdym czasie oraz zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu. Wszelkie zmiany będą umieszczone na stronie internetowej www.okwb.pl w zakładce regulamin.
 4. Aktualne informacje dotyczące Konkursu publikowane są na stronie: www.okwb.pl