Komunikat Kuratorium Oświaty w sprawie organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży

26 SIERPNIA 2015
admin

Kuratorium Oświaty w Łodzi Delegatura w Skierniewicach uprzejmie informuje, że każdy wypoczynek dzieci i młodzieży organizowany w czasie wolnym od zajęć szklonych (np. w wakacje lub ferie zimowe w formie obozów, kolonii lub półkolonii) musi być zorganizowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania (Dz. U. z 1997 r. Nr 12, poz. 67 ze zm.).

Każdy organizator wypoczynku zobowiązany jest zgłosić wypoczynek do kuratorium oświaty, na minimum 21 dni przed rozpoczęciem wypoczynku. Zgłoszenie wypoczynku odbywa się drogą elektroniczną poprzez wypełnienie formularza on-line zamieszczonego na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej (men.gov.pl) oraz poprzez złożenie wydruku tego formularza (wraz z załącznikami) w kuratorium oświaty właściwym ze względu na miejsce siedziby lub zamieszkania organizatora. Zgłoszenie zawiera informacje dotyczące m.in. miejsca wypoczynku, liczby uczestników, kadry opiekuńczej, programu.

Informacja o poszczególnych turnusach udostępniania jest służbom sprawującym nadzór nad bezpiecznym wypoczynkiem dzieci i młodzieży: Państwowej Straży Pożarnej oraz Państwowej Inspekcji Sanitarnej, również każdy rodzic może dowiedzieć się czy wypoczynek, na który wybiera się jego dziecko, został zgłoszony w specjalnej bazie danych uruchomionej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Więcej informacji na temat organizacji i rejestracji wypoczynku dzieci i młodzieży można znaleźć na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej (www.men.gov.pl) oraz Łódzkiego Kuratorium Oświaty (www.kuratorium.lodz.pl).

Dyrektor Delegatury w Skierniewicach

Podobne