Komunikat Ekonoma Diecezjalnego o nowych środkach RPO na termomodernizację

1 SIERPNIA 2017
admin

Przewielebny Księże Proboszczu,

Zarząd Województwa Łódzkiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 ogłasza Konkurs dla naboru wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Osi priorytetowej IV Gospodarka Niskoemisyjna, Działanie IV.2 Termomodernizacja budynków, Poddziałanie IV.2.2 Termomodernizacja budynków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Maksymalny poziom dofinansowania projektu w ramach konkursu wynosi 85 % kosztów kwalifikowalnych projektu.

Wnioski można składać w terminie od dnia 9 października 2017 r. do dnia 20 października 2017 r. (w godz. 08:00- 15:00) w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Łódzkiego; Departament ds. Regionalnego Programu Operacyjnego; ul. Traugutta 21/23; 90-113 Łódź; (pokój 1405 – XIV piętro).

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach przedmiotowego Konkursu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 65 611 513,80 PLN ( słownie sześćdziesiąt pięć milionów sześćset jedenaście tysięcy pięćset trzynaście złotych, osiemdziesiąt groszy).

Wniosek należy złożyć do Instytucji Zarządzającej RPO WŁ 2014-2020, na który składa się podpisany formularz wniosku wraz z niezbędnymi załącznikami w wersji papierowej oraz elektronicznej osobiście w godzinach pracy urzędu (poniedziałek – piątek: 8.00-15.00) lub wysłać listem poleconym/przesyłką kurierską na adres urzędu wskazany.

Wszelkie niezbędne informacje o konkursie i jego regulamin są na stronie internetowej: www.rpo.lodzkie.pl

ks. Adam Matysiak
Ekonom Diecezji Łowickiej

Podobne