Komunikat biura prawnego SKEP w sprawie akcyzy na gaz płynny dla podmiotów kościelnych

16 STYCZNIA 2014
admin

Notatka
na temat ustawa z dnia 27 października 2013 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym (Dz. U. 2013 nr 1231) – opodatkowanie akcyzą wyrobów gazowych przeznaczonych do celów opałowych.

 

W odpowiedzi na pismo Sekretarza Generalnego KEP z dnia 3 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnienia od akcyzy czynności podlegających opodatkowaniu, których przedmiotem są wyroby gazowe przeznaczone do celów opałowych, skierowane do Ministra Finansów uzyskano następujące wyjaśnienie:

1. Z dniem 1 listopada 2013 r. zaczęły obowiązywać przepisy ustawy z dnia 27 września 2013 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym (Dz. U. poz. 1231), które wprowadziły opodatkowanie gazu ziemnego przeznaczonego do celów opałowych. Przedmiotowa ustawa przewidziała wyłączenia od tego opodatkowania w postaci zwolnień od podatku akcyzowego, które objęły szereg podmiotów zużywających wyroby gazowe w celach opałowych, w tym m.in. gospodarstwa domowe, jednostki organizacyjne pomocy społecznej, o których mowa w art. 6 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jedn. z dnia 14 listopada 2012 r. Dz. U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm.), czy organizacje pożytku publicznego, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, z późn. zm).

2. Zwolnieniu od akcyzy podlegają również przeznaczone na cele opałowe wyroby gazowe zużywane przez domy rekolekcyjne i formacyjne czy instytucje kultury, prowadzone i użytkowane przez organizacje kościelne, spełniające definicję organizacji pożytku publicznego określoną w art. 3 ust. 2 i 3 ww. ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

3. Osoby duchowne, na tych samych zasadach co inni obywatele, mogą korzystać ze zwolnienia od akcyzy wyrobów gazowych przeznaczonych na cele opałowe w prowadzonych gospodarstwach domowych, np. w domach parafialnych czy zakonnych, na plebaniach bądź w seminariach duchownych (część mieszkalna).

4. Minister Finansów nadmienia, że stawka podatku akcyzowego na gaz ziemny (mokry) i pozostałe węglowodory gazowe objęte poz. 2711, przeznaczone do celów opałowych, została ustalona na minimalnym poziomie wynoszącym 1,28 zł/1 gigadżul (GJ). Po przeliczeniu, podatek akcyzowy od 1 m3 tego wyrobu wynosić będzie od 2 do 4 groszy w zależności od rodzaju gazu.

Podobne