Informacje Wydziału Duszpasterstwa o przynależności do parafii i przyjmowaniu sakramentów świętych

25 SIERPNIA 2020
E. K.

 Łowicz, dnia 20 sierpnia 2020 roku

l. dz.1099/2020

Przewielebni Księża Proboszczowie,

Czcigodni Księża Wikariusze,

Szanowni Katecheci,

Wydział Duszpasterstwa i Nauki Katolickiej Kurii Diecezjalnej Łowickiej w Łowiczu uprzejmie przypomina ogólną regułę zapisaną w I Synodzie Diecezji Łowickiej, iż dzieci i młodzież uczęszczają na lekcje religii w szkole, zaś sakramenty przyjmują zasadniczo w parafii swojego aktualnego zamieszkania.

Pragniemy przypomnieć, że Kodeks Prawa Kanonicznego w Kan. 857 § 2 stanowi: „Naležy uważać za regułę, że dorosły ma przyjmować chrzest we własnym kościele parafialnym, dziecko zaś w kościele parafialnym jego rodziców, chyba że co innego doradza słuszna przyczyna”.

Instrukcja synodalna o sakramencie bierzmowania (Aneks 17, Rozdział II, punkt A, nr 3. l) określa, że „Sakramentu bierzmowania udziela się w parafii zamieszkania kandydata”.

Instrukcja synodalna o przygotowaniu dzieci do pierwszej spowiedzi i Komunii świętej (Ankes 20, nr l) precyzuje, iż „Do pierwszej spowiedzi i pierwszej Komunii świętej dziecko przystępuje z zasady w parafii zamieszkania. W wyjątkowych sytuacjach zgodę na przyjęcie sakramentów poza swoją parafią wyraża miejscowy proboszcz”.

W związku z powyższym przypominamy również inne ważne kwestie dotyczące kompetencji parafian. Otóż pod pojęciem parafianina należy rozmieć osobę, która zamieszkuje na terenie parafii na stałe (kan. 100 KPK) lub przebywa tymczasowo, lecz co najmniej 3 miesiące (kan. 102 § 2 KPK). Ponadto przez fakt zamieszkania stałego, jak i tymczasowego, każdy uzyskuje własnego proboszcza (kan. 107 § 1 KPK). Proboszczem własnym jest proboszcz miejsca aktualnego pobytu (kan. 107 § 3 KPK).

Dlatego też należy pamiętać, że stałe lub tymczasowe zameldowanie, na mocy przepisów prawa państwowego, nie definiuje uprawnień parafianina. Zatem osoba zameldowana, ale faktycznie nie zamieszkująca na terenie parafii, wszelkie formalności np. związane z uzyskaniem zaświadczenia o możliwości pełnienia funkcji rodziców chrzestnych, chrztem dziecka, I Komunią święta, bierzmowaniem, sakramentem małżeństwa lub pogrzebem, przeprowadza z proboszczem aktualnego miejsca swojego pobytu.

Powyższa praktyka ma na względzie duchowe dobro wiernych oraz zwiększenie świadomości przynależenia do określonej wspólnoty parafialnej.

                                                                                  WIKARIUSZ GENERALNY

                                                                                       Ks.Prał. Wiesław Wronka

Podobne