Informacja o ubezpieczeniach w PZU

16 STYCZNIA 2009
admin

Przewielebny Księże Proboszczu!

Uprzejmie informuję, że wzorem lat ubiegłych majątek oraz działalność parafii i instytucji diecezjalnych w 2009 r. jest objęta ochroną ubezpieczeniową przez Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.  Inspektorat w Kutnie. Z firmą tą zostały zawarte poniższe polisy:
  • Polisa nr 101/K2/03/3103/2009 dotyczy ubezpieczenia mienia od pożaru i innych zdarzeń losowych.
  • Polisa nr 101/26/02/3103/2009 dotyczy ochrony mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku
  • Polisa nr 101/P0/02/3103/2009  dotyczy odpowiedzialności cywilnej (w tym OC pracodawcy).
Przypominam, że w przypadku wystąpienia  szkody, za które odpowiedzialność będzie ponosiło PZU S.A. należy taki fakt niezwłocznie zgłosić telefonicznie na infolinię pod nr:  801 102 102 lub do najbliższej jednostki PZU S.A. Bardzo prosimy o takie zgłoszenie również do Kurii Diecezjalnej Łowickiej w Łowiczu.

Jednocześnie informuję, że osobą odpowiedzialną w PZU S.A. w Kutnie za ubezpieczenia  Diecezji Łowickiej jest Pan Andrzej Kurdek, tel. (024) 254 78 05, kom. 693 102 852 i Pan Sławomir Gwardyan, tel. (024) 254 78 05, kom. 693 103 146. W ważniejszych sprawach można kontaktować się z Panem Tomaszem Kozłowskim – Dyrektorem Inspektoratu PZU S.A. w Kutnie pod nr tel. (024) 254 24 43.

Dodatkowo również zostało zawarte z TUW Pocztowe roczne ubezpieczenie naszej Diecezji obejmujące następstwa nieszczęśliwych wypadków (NNW) wolontariuszy (tzn. osób pomagających również bez umowy o pracę) we wszystkich parafiach naszej Diecezji (po dwóch wolontariuszy na parafię – w formie bezimiennej, tzn. bez listy). Suma ubezpieczenia wynosi 5.000 złotych na osobę.

Świadczenia z tytułu ubezpieczenia NNW wolontariuszy:
– 1% sumy ubezpieczenia za 1% trwałego uszczerbku na zdrowiu.
– 100% sumy ubezpieczenia w przypadku śmierci Ubezpieczonego na skutek NNW

                       Nr polisy 210000100918

Uwaga: szkody TUW Pocztowe z polisy NNW zgłaszamy tylko do Kurii (Wydział Ekonomicznego).

EKONOM DIECEZJALNY
(Ks. Bogumił Karp)

Podobne