Dni Skupienia dla nauczycieli Klasyka

19 PAźDZIERNIKA 2015
admin
Tradycją Zespołu Szkół im. Ks. S. Konarskiego jest, że pracownicy dbają nie tylko o rozwój zawodowy, ale także ćwiczą swojego ducha. Pomagają w tym doroczne Dni Skupienia jako czas medytacji, pracy nad sobą i zasłuchania w Słowo Boże.
Tegoroczne Dni Skupienia odbyły się w dniach 16-17 października, w Domu Rekolekcyjnym „Ostoja” w Spale. Poprowadził je o. Wojciech Jędrzejewski, dominikanin z Łodzi, który nauczycielom i pracownikom Klasyka poddał pod rozwagę intrygujący temat – „Chłonność”. Inspiracją dla takiego tematu był werset z Listu do Hebrajczyków: „Bóg nasz bowiem jest ogniem pochłaniającym” (Hbr 12, 29). 
Kadra Klasyka zjechała do Spały w piątek, 16 października, na godz. 18.00. Pierwszym punktem była wspólna kolacja. Po modlitwie i przywitaniach głos zabrała Pani Dorota Górnik, która w imieniu tegorocznych laureatów Nagród Biskupa i Dyrektora jeszcze raz podziękowała za to wyróżnienie. Nagrodzeni przygotowali dla uczestników także mały „poczęstunek”.
O 19.15 o. Wojciech wygłosił pierwszą konferencję. Mówił w niej o Bogu jako Ogniu pochłaniającym, ukazując trzy obrazy: płonącego krzewu Mojżesza, ognia Krzyża Jezusa oraz ognia Ducha Świętego. Pierwszy obraz to rozbudzenie pasji, drugi to oczyszczenie, trzeci zaś wskazuje na konieczność zjednoczenia siebie i między sobą. Głęboka teologia i myśl biblijna spotykały się z humorem i ciekawymi anegdotami, które o. Wojciech przywoływał.
Po konferencji uczestnicy udali się na półgodzinną adorację Najświętszego Sakramentu. Trudna i wymagająca modlitwa, jaką jest adoracja, pozwoliła w ciszy spotkać się z Mistrzem i mówić mu o swoich przeżyciach. Na zakończenie dnia wszyscy odśpiewali Apel Jasnogórski i po spacerze lub pracy w grupach udali się na spoczynek.
Drugi dzień rozpoczął się jutrznią, czyli poranną modlitwą Kościoła. Po śniadaniu czekał słuchaczy ciąg dalszy zmagań duchowych. W drugiej konferencji o. Wojciech wskazał na wolę Bożą, omawiając jej trzy aspekty: zamysły Boga, Jego pragnienia oraz moc, siłę, by zamysły zrealizować. Człowiek powinien być chłonny na wszystkich trzech poziomach. O. Wojciech ukazał także naukę o złych myślach według Ewagriusza z Pontu, które przeszkadzają być chłonnym: obżarstwo, nieczystość, chciwość, gniew, smutek, acedia, próżność, pycha. Trzeba je zamknąć pamiętając, że chłonność nie ma nic wspólnego z zachłannością. 
W samo południe, w najważniejszym momencie dnia sprawowana była Msza święta, którą koncelebrowali także ks. dyrektor Piotr Karpiński i ks. prefekt Mariusz Makowski. W homilii o. Jędrzejewski ponownie zwrócił uwagę na konieczność postawy otwarcia człowieka na działanie Boga. W jej osiągnięciu pomaga Duch Święty, bo tam, gdzie On jest, jest również wolność. Na uwagę zasługuje fakt, że muzyczną oprawę Mszy zapewnił chór nauczycielski, który trenował całe przedpołudnie. 
Po Koronce do Bożego Miłosierdzia miała miejsce trzecia konferencja, czyli trzecia odsłona chłonności. O. Wojciech poświęcił ją relacjom i chłonności wobec drugiego człowieka. Pomocą może być tu miłość według E. Fromma, na którą składają się cztery elementy: poznanie, szacunek, troska i odpowiedzialność. Mówiąc o relacji z drugim rekolekcjonista oparł się na zdaniu z Hymnu o miłości: „Miłość cierpliwa jest”.
Po konferencji był czas na pracę warsztatową w grupach i dzielenie się wypracowanymi wnioskami. Kolacja była ostatnim punktem programu. Wicedyrektor Joanna Lenkiewicz podziękowała o. Wojciechowi Jędrzejewskiemu za głoszone słowo oraz księdzu dyrektorowi za zorganizowanie kolejnych Dni Skupienia dla nauczycieli i wyraziła zadowolenie, że w Klasyku dba się o sferę duchową, co jest niezwykle ważne w zabieganych czasach. Ale Dni Skupienia to nie tylko okazja, by oderwać się od codziennych obowiązków. To przede wszystkim ciężka praca nad sobą samym, poszukiwanie przestrzeni, którą warto rozwijać, by stać się bardziej otwartym i chłonnym na Boga.

Podobne