428. X Sympozjum Naukowe w WSD w Łowiczu – „De vocatione Dei narratio” – „Opowiadanie o Bożym powołaniu” vel „Opowiadanie Boże o powołaniu”

10 MAJA 2014
admin

Po słowach przywitania skierowanych do zebranych przez ks. Rektora dra Sławomira Wasilewskiego, głos zabrał Ks. bp Andrzej Franciszek Dziuba, który zwrócił uwagę na fakt, że powołanie jest problemem każdego z nas. Wszyscy ludzie muszą podjąć decyzję i w jakiś sposób odpowiedzieć na Boże wezwanie.

Następnie pierwszą część sympozjum poprowadził ks. dr hab. Wojciech Osial. Pierwszy z prelegentów: ks. dr Krzysztof Dyrek SJ, były prowincjał jezuitów prowincji południowej polskiej, ojciec duchowny i kierownik duchowny, prowadzący kursy formacyjne dla moderatorów Seminarium, przybliżył nam problem „Tożsamość kapłańska a formacja”. Formator zwrócił uwagę na fakt, że kryzys tożsamości jest spowodowany niecałkowitym oddaniem się Chrystusowi. Jeżeli Jezus jest w centrum życia duchownych, to potrafią oni przezwyciężyć swoje niepokoje wewnętrzne.

Kolejny z prelegentów, s. dr Judyta Pudełko PDDM, wykładowca biblistyki na Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie przedstawiła temat „Kryzys powołania w Biblii”. Całe Pismo święte od pierwszych rozdziałów Księgi Rozdziału, aż do Księgi Apokalipsy wg św. Jana jest zaproszeniem do wzięcia udziału w dziele Boga, jest odpowiedzią na głos Stwórcy. Sylwetki Abrahama, Jakuba i Mojżesza uświadomiły słuchającym prawdę, że każde powołanie dokonuje się w konkretnym kontekście kulturowym i historycznym. Bóg wybierając człowieka wchodzi w jego świat i tam wzywa go do spełnienia swojej woli.

Ostatni z prelegentów: ks. dr Marek Szymula, wicerektor WMSD w Warszawie i moderator Domu Formacyjnego w Urlach wygłosił referat „Cele formacji seminaryjnej”. Referent wskazał na to, że dzisiaj młodzi ludzie przychodzący do Seminarium są często niezdecydowani, kierują się rozmaitymi intencjami. Dlatego celem Seminarium, które jest zwykłym miejscem wzrastania na drodze ku kapłaństwu, jest ukierunkowanie na realizację woli Boga, a odrzucenie wszystkiego, co woli Bożej się sprzeciwia.

Po wygłoszonych referatach i krótkiej przerwie przeszliśmy do dyskusji panelowej, prowadzonej przez ks. Rektora dr Sławomira Wasilewskiego, w której poruszono m. in. kwestię męskiej tożsamości kapłanów, sposobów przezwyciężania kryzysów w Seminarium i życiu kapłańskim, formacji moderatorów, kształtowania cech, dzięki którym klerycy będą mogli żyć swoim powołaniem.

Na zakończenie dziesiątego, jubileuszowego sympozjum, ks. bp Andrzej Franciszek Dziuba udzielił wszystkim gościom błogosławieństwa. Pamiętajmy w naszych modlitwach o rozeznających powołanie i tych, którzy już je realizują.

Podobne