109. Sympozjum naukowe

20 MAJA 2008
admin

Sympozjum rozpoczęło się o godz. 10.30. Wszystkich zgromadzonych przywitał Ksiądz dr Mirosław Jacek Skrobisz, wyrażając zadowolenie z dużej ilości przybyłych gości. Ksiądz Rektor powitał przede wszystkim Księży Biskupów ? Ks. Bpa Andrzeja F. Dziubę oraz Ks. Bpa Alojzego Orszulika, następnie wszystkich prelegentów, przybyłych kapłanów ? przedstawicieli Kurii Diecezjalnej łowickiej, kapituł naszej diecezji, księży profesorów, pozostałych kapłanów, kleryków, oraz wszystkich pozostałych gości.

Po przywitaniu słowo wstępne wygłosił Ks. Bp Andrzej F. Dziuba, który omówił symbolikę herbu papieskiego, przedstawił plan przebiegu sympozjum i poprosił o przewodniczenie sympozjum Ks. dr hab. Stanisławowi Warzeszakowi wykładowcy Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Pierwszym prelegentem, który zabrał głos na sympozjum był Ks. prof. dr hab. Lucjan Balter SAC. Wygłosił on wykład pt. ?Trwajcie mocni w wierze. Benedykt XVI z wezwaniem do Polaków i współczesnego świata?. Ksiądz profesor na wstępie przypomniał krótko historię Kościoła w Polsce od początku XX w., następnie nakreślił okoliczności powołania Josepha Ratzingera najpierw na biskupa Monachium, następnie Prefekta Kongregacji ds. Doktryny Wiary, aż do wyboru na papieża.

Kolejnym prelegentem był O. prof. dr hab. Andrzej Napiórkowski OSPPE z Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie. Wygłosił on wykład pt. ?Teologiczne miejsca odkrywania miłości. W kierunku przewodnich myśli Deus caritas est Benedykta XVI?. Na wstępnie ksiądz profesor przedstawił źródła teologicznej myśli papieża Benedykta XVI w aspekcie jego pierwszej encykliki ?Deus caritas est?. Obok tego wskazał na eklezjalne i naturalne źródła miłości chrześcijańskiej Caritas. Głoszący konferencję podkreślił mocno, że źródłem Caritas jest Bóg.

Po tym wykładzie nastąpiła dyskusja, pogłębiająca przedstawione wcześniej problemy. Jako pierwszy glos zabrał Ksiądz Biskup senior Alojzy Orszulik, który podzielił się osobistymi refleksjami związanymi z encykliką ?Deus caritas est? oraz Księdzem Kardynałem Stefanem Wyszyńskim. Księża prelegenci odpowiadali na pytanie o realizowanie wezwania chrześcijańskiej CARITAS w dzisiejszym świecie oraz w tej perspektywie zastanawiano się nad kształtem dialogu ekumenicznego. Po dyskusji wszyscy uczestnicy sympozjum zostali zaproszeni na obiad do naszego refektarza.

Ok. godziny 14.15 rozpoczęła się druga część sympozjum. Najpierw uczestnicy wysłuchali wykładu liturgisty Ks. prof. dr hab. Jana Decyka z UKSW w Warszawie. Referat nosił tytuł: ?Eucharystia fons et culmen życia Kościoła według Benedykta XVI?. Przedstawiał on stosunek papieża do Eucharystii. Profesor podkreślał, że Eucharystia jest źródłem życia Kościoła.

Ostatni wykład pt. ?Moralna moc chrześcijańskiej nadziei w świetle encykliki Spes salvi Benedykta XVI? podczas dzisiejszego sympozjum wygłosił kolejny wykładowca warszawskiego UKSW ? Ks. prof. dr hab. Ireneusz Mroczkowski. Podczas wystąpienia podkreślone zostało, że źródłem wszystkich ludzkich małych czy dużych nadziei jest sam Bóg, który jest przyczyną i celem całego stworzenia, pielgrzymującego ku Niemu.

Po ostatnim referacie nastąpiła kolejna dyskusja nad podejmowanymi problemami, podczas której rozwinięto niektóre elementy poruszane w referatach księży prelegentów. Sympozjum zakończył Ksiądz Rektor Mirosław Jacek Skrobisz, wyrażając nadzieję, że podejmowane w dniu dzisiejszym zagadnienia zostaną rozwinięte w dalszej już osobistej refleksji wszystkich uczestników sympozjum. Ksiądz Rektor zaprosił wszystkich na przyszłoroczne piąte już sympozjum naukowe, które odbędzie się w auli naszego seminarium.

Podobne